Niedziela, 31 października 2021
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
Uroczystość
Kościół św. Michała Archanioła w Domachowie: najstarszy drewniany polski kościół - Podróże
W kościołach poświęconych, w których data poświęcenia nie jest znana:
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona – ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych – na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga – to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego – na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą – przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach – tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności. Według obecnie obowiązujących uregulowań tytułem kościoła może być:

 • Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus pod wezwaniem tajemnicy Jego życia lub pod imieniem już wprowadzonym do liturgii, Duch Święty
 • Matka Boża pod wezwaniem już przyjętym w liturgii
 • święci aniołowie
 • święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie kanonizowany.

Kościół może nosić tytuł błogosławionego, ale tylko wtedy, gdy ten błogosławiony został zgodnie z prawem wpisany do kalendarza danej diecezji – wymagana jest wówczas zgoda ordynariusza. Kościół może mieć tylko i wyłącznie jeden tytuł. Istnieje jednak możliwość wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, że w kalendarzu liturgicznym występują oni razem (np. święci Apostołowie Piotr i Paweł).

Niektóre kościoły nie są związane z parafią – są wówczas określane mianem kościołów rektorskich. Opiekę nad nimi sprawuje nie proboszcz, a rektor. Kościoły, w których przechowywane są relikwie świętych lub słynące łaskami wizerunki Matki Bożej lub świętych mogą zostać na mocy decyzji biskupa ordynariusza wyniesione do godności sanktuarium. Z takim wyróżnieniem wiąże się obowiązek troski opiekunów tego miejsca o rozwój istniejącego tam kultu.
W każdej diecezji istnieje także zwykle przynajmniej jedna bazylika mniejsza. Mianem bazyliki większej określa się jedynie kilka kościołów w Rzymie:

 • Bazylikę Najświętszego Zbawiciela na Lateranie
 • Bazylikę św. Piotra na Watykanie
 • Bazylikę św. Pawła za Murami
 • Bazylikę Matki Bożej Większej
 • Bazylikę św. Wawrzyńca za Murami

Jedynym wyjątkiem jest Bazylika św. Franciszka, znajdująca się w Asyżu.
Tytuł bazyliki mniejszej mogą uzyskać świątynie spełniające m.in. następujące warunki:

 • świątynia musi być odpowiednio wielka, odznaczająca się artyzmem i odpowiadająca przepisom liturgicznym (ołtarz, tron celebransa, tabernakulum)
 • ma być konsekrowana, a dla diecezji powinna być wzorem w celebrowaniu świętej liturgii, przepowiadania Słowa Bożego, słuchania spowiedzi i sprawowania sakramentów Kościoła
 • ma zajmować w diecezji szczególną pozycję, np. z racji posiadania łaskami słynącego obrazu, relikwii czy też z powodu bezpośrednio związku z historią diecezji

Na kościele, który otrzymał godność bazyliki, spoczywają też określone obowiązki i przywileje, np. większą wagę powinno się przywiązywać do upowszechniania nauczania papieskiego; częściej można uzyskać w takiej świątyni odpust zupełny.

Każda diecezja ma swoją katedrę – matkę wszystkich innych kościołów. Jest ona siedzibą biskupa. Stanowi centrum struktury diecezji. Ma szczególne znaczenie dla kapłanów, którzy przeważnie właśnie w niej przyjmują święcenia kapłańskie i tutaj w każdy Wielki Czwartek gromadzą się wokół swojego biskupa odnawiając przyrzeczenia złożone w czasie swoich święceń, oraz dla osób życia konsekrowanego, które w jej murach uroczyście odnawiają śluby zakonne. Biskup diecezjalny spełnia swoją najważniejszą posługę pasterską właśnie w świątyni katedralnej. W największe uroczystości w ciągu roku liturgicznego odprawia w niej Msze święte, udziela sakramentów – zwłaszcza święceń kapłańskich i sakramentu bierzmowania – oraz głosi Słowo Boże. Jak mówią przepisy liturgiczne, „aby bardziej uwidocznić znaczenie i godność Kościoła lokalnego, obchodzi się rocznicę poświęcenia jego kościoła katedralnego jako uroczystość w samym kościele katedralnym, a w innych kościołach diecezji – jako święto”.

PREZENTACJA DLA KLASY 1 SP DO LEKCJI 7 - ppt pobierz
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzili: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Czy jest miejsce dla Boga w Jego Kościele? - Więź
Kazanie św. Bernarda, opata

Nasza to uroczystość i naszego kościoła


Dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia, jest nam bardzo bliska, i dlatego z tym większą pobożnością powinniśmy ją uczcić. Uroczystości świętych obchodzimy wspólnie z innymi kościołami, natomiast święto naszego kościoła jest tylko nasze i dotyczy tylko nas samych, a poza nami nikt go nie będzie obchodzić. Nie powinno nas to dziwić czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten dom Boży jest święty.
Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to, by wasze życie było święte. Przecież w więzach grzechu i skażony był ten, który wyznawał swoją winę, a jednak mówił: „Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany”. Zaiste, godny podziwu jest Bóg w swoich świętych, a są nimi nie tylko ci, którzy przebywają w niebie, ale także i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są świętymi Pana. A jest On godny podziwu, bo jednych uszczęśliwia, a drugich uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest wasza, ukochani bracia. To wy jesteście oddani i poświęceni Panu; to was On wybrał i wziął w posiadanie.
Słusznie przeto czcimy jako święty ten dzień, w którym Bóg nas wybrał i uświęcił za pośrednictwem sług swoich. Spełniło się wtedy to, co nam obiecał przez usta proroka: „Oto Ja zamieszkam w pośrodku ciebie”; my zaś jesteśmy ludem i owcami Jego pastwiska. Bo kiedy ten dom został oddany Panu przez ręce kapłańskie, stało się to ze względu na nas: nie tylko tych, którzy wtedy byli tam obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki mieli w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co się dokonało w murach tej świątyni. A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, pobłogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu świątyni, sprawia to codziennie Chrystus w waszych duszach, On, który jest arcykapłanem dóbr przyszłych.
Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła, † wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niedziela, 31 października 2021
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
                                                                       Jezus Chrystus - Pan mój i Bóg mój - O mój Jezu | Facebook
W katedrach, w kaplicach i kościołach niepoświęconych oraz w kościołach, których data poświęcenia jest znana:
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA B
(Mk 12,28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
Jezus - Mój Przyjaciel 添加了 1 张新照片。 - Jezus - Mój Przyjaciel
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II

Wprowadzać pokój


Pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie rodzi się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zwie się dziełem sprawiedliwości. Jest on owocem porządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu przez Boskiego Założyciela, a nad jego urzeczywistnieniem pracować mają ludzie pragnący coraz to doskonalszej sprawiedliwości. Wprawdzie dobro wspólne rodu ludzkiego kierowane jest zasadniczo przez prawo odwieczne, a przecież co do konkretnych swych wymagań podlega ono z biegiem czasu nieustannym zmianom, przeto pokoju nigdy raz na zawsze nie da się zdobyć, lecz ciągle go trzeba budować. Ponieważ wola ludzka na domiar okazuje się ułomna, a przy tym zraniona grzechem, zabieganie o pokój wymaga ze strony każdego człowieka stałego panowania nad namiętnościami, a ze strony prawowitej władzy – czujności.
Jednak i to nie wystarcza. Pokoju takiego na ziemi osiągnąć nie można, jeżeli się nie zapewni dobra poszczególnym osobom, a ludzie z ufnością i dobrowolnie nie będą udzielać sobie nawzajem bogactw swego umysłu i ducha. Dla zbudowania pokoju niezbędna jest zdecydowana wola poszanowania innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie braterstwa. A przeto pokój jest także owocem miłości, która wychodzi poza granice tego, co może wyświadczać sama sprawiedliwość. Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego, jest figurą i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca. Sam bowiem Syn wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez swój krzyż, a przywróciwszy wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym Ciele, uśmiercił nienawiść we własnym ciele, a wywyższony przez zmartwychwstanie, wylał Ducha Miłości na serca ludzkie.
Dlatego usilnie wzywa się chrześcijan, żeby czyniąc prawdę w miłości, łączyli się z ludźmi szczerze pokojowo usposobionymi dla ubłagania i przywrócenia pokoju. Kierując się takim samym duchem, musimy udzielić pochwały tym, którzy wyrzekając się w dochodzeniu swych praw użycia gwałtu, uciekają się do takich środków obrony, jakie nawet słabszym są dostępne, jeśli to jest możliwe bez naruszenia praw i zobowiązań innych ludzi lub społeczeństwa.
                                                  Apostol1 Filip - apostol1.pinger.pl

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Dzisiejszy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa wszedł bardzo mocno do pobożności judaistycznej jako początek modlitwy Szema – „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny”. Niekiedy ważność tej modlitwy porównuje się do chrześcijańskiego Ojcze nasz, jednakże znaczenie tej modlitwy w judaizmie jest szersze, bo w pewnym sensie zastępuje ona również nasze Wierzę w Boga. Modlitwę tę Żydzi odmawiają również przed swoją śmiercią.
W pobożności chrześcijańskiej ten tekst nie ma takiej wagi, co jest naturalne, bo przecież wyrastamy w innej tradycji. Używamy tylko części o obowiązku miłowania Pana Boga, jako wstępu do Dekalogu: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego”. Warto jednak sobie tę modlitwę przyswoić, a przynajmniej się z nią zapoznać. I wystarczającym argumentem dla tego jest fakt, że modliła się nią Święta Rodzina. Ta modlitwa od pierwszego słowa przyzywa nas do słuchania, a więc na pierwszym miejscu do poznawania Boga poprzez Jego słowo. A następnie do miłowania Boga. A to jest nasz podstawowy chrześcijański obowiązek.


Komentarz do psalmu

Fragmenty długiego Psalmu 18, z którego złożony jest dzisiejszy psalm responsoryjny, przedstawiają nam postawę króla Dawida w stosunku do Boga. Jest to postawa pełna miłości. Dawid kochał Boga Jahwe miłością wprost dziecięcą. Z tego powodu pokłócił się nawet ze swoją żoną Mikal. Nie spodobało się jej, że król półnagi tańczy przed arką Pana, która po długich dziesięcioleciach powracała na łono narodu wybranego. Miłość Dawida do Boga ma długą historię, która w naszym dzisiejszym tekście wyraża się w różnych określeniach Boga Jahwe: Opoka, Twierdza, Wyzwoliciel, Skała, Tarcza, Moc zbawienia, Obrona, Pan godzien chwały, Zbawca. Ileż razy Dawid umiał dostrzec Bożą pomoc, żeby wyrażać ją na tyle różnych sposobów?! Możemy w tym momencie zapytać samych siebie, czy Bóg też tak mocno działa w naszym życiu? A może nie widzimy tego działania? Być może zbyt dużo przypisujemy sobie samym? Uczmy się ducha pobożności od Króla -Pieśniarza!


Komentarz do drugiego czytania

W dzisiejszym Kościele kapłaństwo i Eucharystia zajmują ważne miejsce. I nie jest to przesada, bo przecież Eucharystia jest szczytem życia chrześcijańskiego. Jednakże w jedynym kapłaństwie Chrystusa swój udział mają również ludzie świeccy. Nie wolno o tym zapominać i koniecznie należy wiarę w kapłaństwo świeckich utwierdzać i ożywiać. To pomoże im aktywnie uczestniczyć w misterium Eucharystii. I to nie tylko w sensie zewnętrznym, pomagając w celebracji, ale przede wszystkim w sensie wewnętrznym, współuczestnicząc w jedynej, świętej i niepowtarzalnej ofierze Chrystusa – Kapłana. Co ciekawe, ofiara Chrystusa na krzyżu ma mocno wyrażone cechy „świeckości”. Nasz Arcykapłan nie miał na sobie szat liturgicznych, ani nie składał ofiary według wcześniej opracowanego obrzędu. On oddał swoje życie na krzyżu, stracony jak przestępca.
Ta właśnie „świeckość” pomaga ludowi Bożemu przyłączyć się do ofiary Chrystusa zawsze, kiedy składa on duchowe ofiary. Mogą one mieć różny charakter. Pewien ojciec rodziny przyniósł wypłatę do domu. Zapłacił rachunki, dał żonie pieniądze na zakupy, dzieciom na kieszonkowe, opłacił ratę kredytu. Dla niego zostało parę groszy „na papierosy”. „Taaak – pomyślał – rodzina, to kiedy nic nie zostawiasz dla siebie!”. Czy to nie piękny przykład współudziału w ofiarnym kapłaństwie Chrystusa?


Komentarz do Ewangelii

Ewangelia wielokrotnie przekazuje nam kolejne przykłady konfliktu pomiędzy Jezusem i faryzeuszami oraz uczonymi w Piśmie. Ilość i intensywność sytuacji związanych z tym konfliktem jest tak duża, że dla regularnego czytelnika Ewangelii może ona stać się męcząca. Dlatego dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka jest przysłowiowym „balsamem na duszę”. Piękną miał duszę ów bliżej nam nieznany uczony w Piśmie. Kiedy zadaje pytanie, o to, które z przykazań jest najważniejsze, to można było jeszcze pomyśleć, że może to kolejny prowokator ze strony faryzeuszów, który nie szuka prawdy Bożej, ale używa słowa Bożego do swoich prymitywnych celów. Ale ten człowiek był wyjątkowy. Nie uczestniczył on w grupowych spiskach, nie manipulował słowami, nie stawiał sobie za cel przyłapania Jezusa na jakimś błędzie. Widać, że szukał prawdy Bożej w pokorze i wytrwale. Odpowiada Jezusowi, że „słusznie powiedział”. Oznacza to, że słowa Jezusa zgadzały się z jego badaniami, rozmyślaniami, czy może z jego teologiczną intuicją. Jego odpowiedź, jak i uczciwość i pokora skłaniają Jezusa do wypowiedzenia owych pięknych słów, które każdy chrześcijanin chciałby usłyszeć z ust Mistrza: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego!”.

Komentarze zostały przygotowane przez o. Dariusza Pielaka SVD

                                                                      Dobre Słowa od Ojca Józefa

Litania do Cudownego Pana Jezusa

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,

Jezu, przybity do krzyża na odkupienie rodzaju ludzkiego,

Jezu, umierający na krzyżu dla naszego zbawienia,

Jezu, przez krzyż zwyciężający szatana,

Jezu, przez krzyż gładzący grzechy,

Jezu, przez krzyż otwierający nam niebo,

Jezu, przez krzyż prowadzący swe dzieci do chwały,

Jezu, przez krzyż łaski zlewający na ziemię,

Jezu, który w tym wizerunku cudownym nieustannie dajesz dowody swego miłosierdzia,

Jezu cudowny, wspomożenie i obrono nasza,

Jezu cudowny, który z żywą wiarą uciekających się do Ciebie łaskami ubogacasz,

Jezu cudowny, któryś ołtarz Twój z płomieni szczególną swą łaską ocalił,

Jezu cudowny, przed którym korzyli się polscy książęta i królowie,

Jezu cudowny, któryś na tym miejscu Ojca Świętego Jana Pawła II jako pielgrzyma błogosławił,

Jezu cudowny, skarbie łask nieprzebranych dla proszących Ciebie,

Jezu cudowny, któryś Stefana Żółtowskiego w obronie ojczyzny mocą swą osłonił,

Jezu cudowny, któryś wśród powodzi wielu ratował,

Jezu cudowny, któryś zarazę uśmierzył, gdy Krakowianie w procesji do Twego Krzyża Świętego przybyli,

Jezu cudowny, któryś księdza Piotra Skargę w czasie Mszy św. szczególną swą łaską obdarzył,

Jezu cudowny, któryś św. Brata Alberta Chmielowskiego w dzieciństwie uzdrowił,

Jezu cudowny, który konających do życia przywracasz,

Jezu cudowny, który chorym zdrowia udzielasz,

Jezu cudowny, który dotkniętych kalectwem mocą swą wspierasz,

Jezu cudowny, który ufających Tobie w różnych niebezpieczeństwach ochraniasz,

Jezu cudowny, który strapionych zawsze pocieszasz,

Jezu cudowny, nadziejo nasza w życiu i przy śmierci,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od utraty wiary świętej, wybaw nas, Jezu.

Od sprawiedliwie za grzechy nasze zasłużonej kary,

Od przekraczania przykazań Twoich,

Od zatwardziałości w grzechach,

Od niegodnego przyjmowania sakramentów świętych,

Od zepsucia dobrych obyczajów,

W życiu i przy śmierci, ratuj nas, Jezu.

Abyś Kościół Twój święty zachować raczył, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś Ojca Świętego i całe duchowieństwo mocą swą wspierać raczył,

Abyś liczne powołania kapłańskie i zakonne wzbudzać raczył,

Abyś nas samych w służbie Twojej umacniać raczył,

Abyś w narodzie naszym ducha prawdziwej wiary, nadziei i miłości podtrzymywać raczył,

Abyś naród polski w zachowaniu trzeźwości i czystości wspomagać raczył,

Abyś związanych sakramentem małżeństwa wzmacniać raczył,

Abyś zgodę w naszych rodzinach utrwalać raczył,

Abyś nam w krzyżach życia ducha cierpliwości i zgadzania się ze świętą Twoją wolą udzielać raczył,

Abyś się nad nami zmiłował i prośby nasze łaskawie przyjmować raczył,

Abyś chorym i cierpiącym zdrowia i cnoty męstwa udzielić raczył,

Abyś konających łaską swą wzmacniać raczył,

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia dać raczył,

Abyś nam wytrwanie w łasce aż do śmierci udzielić raczył,

Jezu cudowny, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas, Jezu.

JEZU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Zmiłuj się nad nami, Panie.

Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

I daj nam swoje zbawienie.

Módlmy się.

O Jezu, Zbawco nasz i Panie, który w mogilskim kościele od wieków szczególnej łaskawości swojej dajesz dowody, przyjmij modlitwy z ufnością zanoszone do Ciebie, a jak ojców naszych w ich potrzebach hojnie wspomagałeś, tak i nas niech cudowna opieka i miłosierdzie Twoje nie opuszczają, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królu-jesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

W dniach 1-9 listopada zapraszamy na Nowennę w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych
 
   Pamięć Zaduszki znicz - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl
 
WPROWADZENIE 
 
Wiarę w świętych obcowanie i naszą miłość do zmarłych Kościół połączył ze szczególnym nabożeństwem za zmarłych, zwanym wypominkami. Kościół zachęca nas do czynienia miłosierdzia wobec zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy sami nie mogą już sobie pomóc, a poddani są jeszcze oczyszczeniu i dojrzewaniu do pełnego zjednoczenia z naszym Stwórcą, Bogiem Ojcem.
 
Naszej modlitwie będą towarzyszyć wybrane fragmenty kazań św. Jana Marii Vianneya (1786-1859), proboszcza z Ars, który wygłosił je w Dzień Zaduszny z myślą o ukazaniu wiernym cierpienia dusz czyśćcowych i sposobu ich ratowania. Należy pamiętać, że św. Jan przepowiadał w duchu swej epoki, w której wizja czyśćca budziła przede wszystkim strach i grozę. W naszym modlitewniku został zachowany specyficzny styl tego świętego, z nadzieją, że jego słowa poruszą nasze serca i sumienia do nawrócenia się oraz do gorliwej modlitwy, odpustów i jałmużny za zmarłych. 
 
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY
„Święci w niebie troszczą się o nasze zbawienie, chociaż od nas niczego nie potrzebują. O ileż bardziej dusze czyśćcowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać. Biedne dusze w czyśćcu nic dla siebie uczynić nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Poświęćmy kilka godzin w ciągu oktawy na rzecz tak zbawienną. Wiele, wiele bardzo dusz dostanie się do nieba przez Msze święte i modlitwy nasze, jałmużny, umartwienia” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy w czyśćcu cierpią najbardziej i najdłużej. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Panie Boże miłosierny, razem z wszystkimi zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, dziękujemy Ci za dar czyśćca, w którym możemy doświadczyć oczyszczenia i udoskonalenia naszej miłości. Prosimy Cię, aby ci, którzy przechodzą ten proces oczyszczenia, mogli jak najszybciej dojrzeć do pełni miłości i osiągnąć chwałę nieba. W tej intencji ofiarujemy nasze modlitwy, prace i cierpienia. Przyjmij nasze błaganie i uwolnij od wszystkich win zmarłych, aby mogli się cieszyć Tobą bez końca w niebie. Amen.
 
DRUGI DZIEŃ NOWENNY
 
„O dzieci drogie, wołają rodzice, myśmy was tak kochali, czyż podobna, abyście nas teraz opuścili? Wy spoczywacie na miękkim łożu, a my w ogniu strasznym. Wy się oddajecie zabawom, a my dzień i noc cierpimy i płaczemy. Używacie owocu trudów naszych, a my opuszczeni przez was od tylu lat, ponosimy katusze tak straszne. Ani jałmużny nie czynicie, ani o Mszę świętą nie prosicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć swoją modlitwą, możecie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O jakże straszne są męczarnie nasze!” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za naszych zmarłych dziadków, rodziców, małżonków, dzieci i krewnych oraz zapomnianych przez najbliższych. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Boże miłosierny, przyjmij do radości wiecznej naszych zmarłych rodziców, którzy trudzili się nad wychowaniem dzieci. Przebacz im ich grzechy 
i spraw, aby mogli oglądać Twoje Oblicze. Prosimy Cię, dobry Boże, za wszystkich naszych krewnych, którzy odeszli już z tej ziemi, racz okazać im miłosierdzie i wprowadź do chwały nieba. Amen.
 
TRZECI DZIEŃ NOWENNY
 
„Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca, rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: »Panie, zlituj się nad tą duszą, ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinienia, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinienia nasze«” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, osoby pełniące służbę w Kościele. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Boże miłosierny, udziel odpuszczenia wszystkich grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy przebywają w czyśćcu. Ofiarujemy w ich intencji wszystkie nasze modlitwy i umartwienia, nasze dobre myśli, słowa i uczynki oraz wszystkie czynności codzienne, które podejmujemy zgodnie z Twoją wolą. Składamy też za nich, o dobry Boże, wszystkie odpusty, które możemy dzisiaj uzyskać. Boże Ojcze, ofiarujemy Ci za dusze zmarłych wszystkie Msze święte, które dzisiaj składają kapłani na całym świecie. Amen.
 
CZWARTY DZIEŃ NOWENNY
 
„Praktykowanie modlitwy o uwolnienie z czyśćca jest po modlitwie o nawrócenie grzeszników najmilsze Bogu. Dusze czyśćcowe nic dla siebie zrobić nie mogą, lecz mogą wiele dla swoich dobroczyńców. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane.
 
Jeśli chcemy, bracia i siostry, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek do zbawienia – modlitwa za zmarłych. Bracia i siostry, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem, żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy pokuty” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, znajomych. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek
 
Modlitwa
Miłosierny Boże, czasu oczekiwania na spotkanie z Tobą nie można zmierzyć ziemską miarą czasu. Każde oczekiwanie jest długie i bolesne, bo jest mierzone tęsknotą miłości. Prosimy Cię za zmarłych, którzy cierpią pokutę w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą, przyjmij ich do radości nieba. Amen.
 
PIĄTY DZIEŃ NOWENNY
 
„Dałby Bóg, żeby jedna z dusz przebywających w czyśćcu stanęła dziś na moim miejscu i opowiedziała sama męczarnie swoje; napełniłaby to miejsce swoimi jękami. Może wtedy by zmiękczyła i do modlitwy pobudziła serca wasze! O, jakże my cierpimy, uwolnijcie nas, bracia i siostry, z tych męczarni, tylko wy to możecie uskutecznić. O, gdybyście czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć!” (św. J.M. Vianney).
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary wojen, katastrof, kataklizmów, wypadków. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pragniemy z Tobą przebywać przez całą wieczność. Prosimy Cię, udziel nam łaski miłości bliźniego, abyśmy gorliwie nieśli pomoc duszom przebywającym w czyśćcu. Prosimy Cię, miłosierny Boże, zmiłuj się nad nimi i ogarnij je swoim miłosierdziem. Spójrz na ich miłość, która dojrzewa w cierpieniu i pozwól im oglądać Twoje święte Oblicze. Amen.
 
SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY.
 
„Jakże prędko zapominamy o duszach w czyśćcu cierpiących. Można powiedzieć, że pamięć o umarłych przemija razem z dźwiękiem dzwonów. Cierpcie, biedne dusze, płaczcie w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, daremne wasze wołania, nikt was nie usłyszy, nikt wam nie ulży. Oto, jak się wywdzięczamy, bracia drodzy, za miłość, za dobroć, jaką nam okazywali najbliżsi, najserdeczniejsi za życia. Nie bądźmy niewdzięczni, przewrotni, ponieważ pracując nad ich wybawieniem, pracujemy nad naszym własnym zbawieniem” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, od których za ich życia doznaliśmy jakiegokolwiek dobra, a także za nauczycieli, wychowawców oraz osoby, które oddały życie w obronie Ojczyzny. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa 
Boże miłosierny, Ty w tajemniczy sposób pozwalasz, aby człowiek miał szansę dojrzewania do nieba w oczyszczającym spotkaniu z Twoją miłością. Prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy doświadczają duchowego oczyszczenia po śmierci. Przyjmij ich łaskawie do chwały nieba, 
jak pielgrzymów, którzy z tęsknotą i bólem pragną Ciebie zobaczyć. Spraw, aby ich czyśćcowa droga zakończyła się jak najszybciej i mogli kosztować radości wiekuistych. Amen.
 
SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY 
 
„Pewną jest rzeczą, że nadzwyczaj mała jest liczba wybranych, którzy nie przechodzili przez płomienie czyśćcowe; że kary, jakie tam ponosili, są nad pojęcie nasze. Pewną jest rzeczą, że w rękach naszych mamy to wszystko, co potrzebne jest dla przyjścia z pomocą tym duszom nieszczęśliwym, to jest: modlitwy, pokuty, jałmużny, a nade wszystko Msze święte. Te dusze pełne miłości, wywdzięczając się, wyproszą dla nas tysiąc razy więcej, niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu, to nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas, jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one dobrze wiedzą, jakie tam straszne cierpienia” –św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy dopuścili się grzechów przeciwko życiu: aborcji, eutanazji, morderstw, samobójstw, a także za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Boże miłosierny, Ty chcesz, aby każdy człowiek był zbawiony i radował się szczęściem w niebie, prosimy Cię, dopuść wszystkich zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Udziel im tej łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi i wszystkich świętych. Prosimy Cię także, abyś udzielił nam Twojego Ducha, który uzdolni nas do takiego życia, które będzie podobać się Tobie. Amen.
 
ÓSMY DZIEŃ NOWENNY
 
„Jako katolicy wiemy dobrze, że jest czyściec. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednia do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wielkiej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności chociażby najmniejszej, to nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość Boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych” – św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Panie Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone, prosimy Cię, okaż w swej sprawiedliwości swą łaskawość wobec cierpiących w czyśćcu. Niech Twoja miłosierna miłość zgładzi ich grzechy i kary, aby oczyszczeni ogniem Twojej miłości mogli radować się chwałą nieba. Usłysz ich błagania, w których wielbią Twoją sprawiedliwość i wysławiają Twoje miłosierdzie. Amen.
 
DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY
 
„Za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali o coś prosić, zwracajmy się z ufnością do tych świętych dusz, pewni będąc, że za nami się wstawią do Boga. Jakież to szczęście dla nas, że w modlitwach, jakie za dusze czyśćcowe zanosimy, mamy tak wyborny środek na zapewnienie sobie nieba! Kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy, zwracajmy się do tych dusz, które tyle lat przebywały w płomieniach czyśćcowych! Kiedy zechcemy prosić o wytrwałość w dobrym, wzywajmy te dusze, które na skutek swej wytrwałości teraz oglądają Boga. W chorobie, w smutku, myślmy o czyśćcu i tych duszach, a nie zawiedziemy się” –św. J.M. Vianney.
 
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, dobrodziejów i współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…
 
Modlitwa
Boże litościwy, prosimy Cię za Twoimi dziećmi, które są pogrążone w duchowym ogniu czyśćca. Prosimy Cię, przyspiesz chwilę ich pełnego oczyszczenia i pozwól im radować się chwałą nieba. Niech ogień Twojej miłości zakryje w nich wszelkie ślady grzechów i uzdolni ich do jak najszybszego spotkania z Tobą. Amen.
 
Modlitwa wieczorna
Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejsza z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.
Rzecznik Praw Dziecka musi użyć wszystkich swoich kompetencji: 

 

 

Nowe technologie i sieć internet są bez wątpienia zdobyczami ludzkości, ale jak każde narzędzie mogą i niestety są używane w sposób, który dewastuje dziecięcą psychikę.

Na całym świecie coraz śmielej mówi się o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań tak, by najmłodsi użytkownicy nowych technologii byli domyślnie chronieni ze względu na swój wiek.

Zwracamy się do Rzecznika Praw Dziecka, by w walce z technologicznymi gigantami stał po stronie dzieci, a nie interesów biznesu internetowego.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

media światowe co jakiś czas obiegają informacje o niebezpiecznych praktykach sieciowych gigantów (takich jak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), którzy wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe w zakresie funkcjonowania ludzkiego mózgu, by tworzyć algorytmy pogłębiające uzależnienie od technologii dzieci i młodzieży.

Co raz częściej jesteśmy świadkami rozprzestrzeniania się na platformach streamingowych treści, które mają swoje dramatyczne reperkusje wśród najmłodszych naśladujących w świecie realnym podpatrzone w filmach i krótkich materiałach wideo postawy i wzorce.

Tak jest np. z dystrybuowaną ostatnio przez Netflix drastyczną produkcją Squid Game, której inspiracje do odtwarzania przez dzieci krwawych scen w życiu codziennym stały się przedmiotem niepokoju rodziców w wielu krajach.

Bardzo proszę podpisać petycję, żądając od Rzecznika Praw Dziecka – Mikołaja Pawlaka, by włączył się aktywnie do walki o bezpieczeństwo dzieci w internecie po stronie rodzin, a nie przybierał postawę de facto sprzyjającą technologicznym gigantom.

Nowe technologie i sieć internet są bez wątpienia zdobyczami ludzkości, ale jak każde narzędzie mogą i niestety są używane w sposób, który dewastuje dziecięcą psychikę.

Na całym świecie coraz śmielej mówi się o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań tak, by najmłodsi użytkownicy nowych technologii byli domyślnie chronieni ze względu na swój wiek.

Takie rozwiązania są dziś technologicznie możliwe na poziomie producentów oprogramowania, dostawców internetu, firm zarządzających platformami streamingowymi, czy mediami społecznościowymi.

Nie są już też nie do wyobrażenia systemy identyfikacji wieku użytkowników wbudowane przez producentów najbardziej rozpowszechnionych wsród dzieci urządzeń jak smartfony, czy tablety.

Niestety bez powszechnego nacisku państw, instytucji krajowych i międzynarodowych, światowej opinii publicznej nie ma co liczyć na dobrowolne samoograniczenia w tej dziedzinie podjęte przez technologicznych gigantów.

Bardzo proszę dodać swój podpis, by Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka nie stał bezczynnie, kiedy miliony polskich dzieci i ich rodzin pozostają bezbronne w starciu z biznesem technologicznym.

Aktywna w tym obszarze jest już między innymi Unia Europejska, a ostatnio dosyć kompleksowy system ochrony dzieci w internecie i podczas kontaktu z urządzeniami sieciowymi zaczęły wdrażać Chiny.

Stąd jest czymś trudnym do zrozumienia, że Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka pozostaje nadal zwolennikiem diametralnie odmiennego podejścia. Uważa on, że sama edukacja rodziców oraz wychowanie dzieci w świecie „trwałych, uniwersalnych wartości” wystarczy w starciu z technologicznymi gigantami.

Na niedawnej konferencji z okazji Dnia Praw Rodziny Rzecznik stwierdził z jednej strony, że jako rodzice przegrywamy to starcie, a z drugiej, że poszukiwanie rozwiązań prawnych i technologicznych w tym obszarze jest skazane na porażkę.

Widzimy w tej postawie nie tylko rezygnację z próby podjęcia tego tematu od strony legislacyjnej, ale także przyjęcie wygodnej pozycji, że za skutek nierównych zmagań z potężnym biznesem technologicznym odpowiadają wyłącznie rodzice i ich zdolność (lub nie) do wychowania dzieci zgodnie z „przekazem wartości”.

Niestety, tak jak kiedyś koncerny tytoniowe świadomie „wzbogacały” skład papierosów, by wypalenie przez młodego człowieka pierwszego dawało jak największe prawdopodobieństwo uzależnienia, tak dziś koncerny technologiczne wykorzystując cały naukowy aparat o behawioralnej stronie uzależnień bez skrupułów aplikują tę wiedzę w swoich produktach, także tych skierowanych do dzieci.

Jeśli powołani do ochrony dzieci państwowi urzędnicy wyrażają wobec tego problemu niezrozumienie, lub nie przywiązują do niego właściwej wagi, to na kogo mogą liczyć rodzice stojący w obliczu gigantów rynku mediów i internetu w walce o zdrowie i dobrostan swoich dzieci?

Bardzo proszę podpisać petycję, prosząc Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka, by użył przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej i innych uprawnień przypisanych do jego urzędu w obronie dzieci. Mogą Państwo złożyć swój podpis i przekazać petycję swoim przyjaciołom i rodzinie.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

RPD: Jako rodzice, dorośli przegrywamy batalię internetową (TVP Info)
https://www.tvp.info/56474900/rpd-podczas-debaty-z-okazji-dnia-praw-rodziny-jako-rodzice-dorosli-przegrywamy-te-batalie-internetowa

Facebook grillowany przez amerykański Senat. Chodziło m.in. o Instagrama (Cyberdefence24.pl)
https://www.cyberdefence24.pl/facebook-grillowany-przez-amerykanski-senat-chodzilo-min-o-instagrama

„Squid Game” dotarło do polskich szkół: uczniowie imitują swoją śmierć. Ekspertka wyjaśnia, jak oglądanie serialu wpływa na psychikę dziecka. (Polska Times)
https://polskatimes.pl/squid-game-dotarlo-do-polskich-szkol-uczniowie-imituja-swoja-smierc-ekspertka-wyjasnia-jak-ogladanie-serialu-wplywa-na-psychike/ar/c5-15870343

Dziecięca pornografia. Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące tropienia pedofilów w sieci. (Euractiv.pl)
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/internet-siec-cyberataki-pedofilia-dzieci-nieletni-wykorzystywanie-ue-pe-parlament-europejski-europa-komorki-porozumienie-platformy-facebook-prywatnosc/

TikTok tylko przez 40 minut dziennie – kolejne zakazy w Chinach (GRYOnline.pl)
https://www.gry-online.pl/hardware/tiktok-tylko-przez-40-minut-dziennie-kolejne-zakazy-w-chinach/z1207a7

Film „Cała Ziemia pozostaje wciąż okryta mrokiem.
Gisella Cardia(Trevignano Romano) 26.10.21orędzie Maryi” w YouTube
Co się tutaj dzieje? GDZIE jest POLSKI węgiel, nawóz, drewno [ UJAWNIAMY PRAWDĘ]
 
POLACY OSZUKANI PRZEZ T.RYDZYKA i CAŁY ZAKON REDEMPTORYSTÓW, bo NAMAWIALI PRZEZ   „RADIO MARYJA” i Tv „TRWAM” a w CHICAGO RADIO „CZAS BOGA” do WYBORU ANDRZEJA DUDY na prezydenta Polski..
Okazało się, że A.Duda sprowadził do Polski różnych obcokrajowców – złodziei, oszukańców, handlarzy i morderców, którzy pod pozorem szczepionek trują Polaków a media informują zupełnie odwrotnie o zmarłych. Polacy wybrali swego mordercę A. Dudę 
dzięki T.Rydzykowi, bo na wsi ludzie oglądają tylko Radio Maryja, i Tv TRWAM. Przecież taki duchowny musi wiedzieć, że PRAWDA kiedyś wyjdzie na jaw i wszystko się wyda czy on ma wstyd, honor i Boga w sercu? Polacy są oszukiwani, ale Pan Bóg wszystko widzi i wie, wieczność jest wieczna, a każdy duchowy wie, za co się spada do piekła. Rolnikom są potrzebne pieniądze a także nawozy, węgiel i drzewo oraz wszystko inne żeby normalnie mogli żyć. Nawet tym mordercom Polaków z Rządu nie współczuję –  niech się palą w piekle, bo na własne życzenie. To dlatego Rząd i Episkopat nie chcą uznać Pana Boga KRÓLEM Jedynego Ratunku na POKÓJ, DOBRO I ŻYCIE NORMALNE w Polsce, bo by nie mogli oszukiwać, kraść i sprzedawać w Polsce wszystko i Polskę co teraz czynią.

 

Co się tutaj dzieje? GDZIE jest POLSKI węgiel, nawóz, drewno

                      Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych

Życie wieczne i modlitwa za zmarłych
 
2 listopada wspominamy tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, ale przebywają jeszcze w czyśćcu. Z punktu widzenia ostatecznego wyboru za Bogiem lub przeciw Bogu człowiek stoi w obliczu alternatywy: albo będzie żył z Panem w szczęśliwości wiecznej, albo pozostanie z dala od Jego obecności.
Pomiędzy pielgrzymowaniem w      doczesności i wieczną chwałą w niebie istnieje taki stan, w którym cierpią dusze ludzi sprawiedliwych, choć dotkniętych „zmazą grzechu powszedniego”, lub takie, które nie odpokutowały za grzechy na ziemi. Chodzi więc o te dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Panem Bogiem. Nie mogą wszakże wejść do nieba, gdyż mają jeszcze pewne „długi” do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Droga do pełnej szczęśliwości wymaga oczyszczenia, co wiara Kościoła przedstawia za pomocą nauki o czyśćcu. Każdy ślad przywiązania do zła winien zostać usunięty, każde skrzywienie duszy – wyprostowane. Oczyszczenie winno być całkowite. Czyściec oznacza nie miejsce, lecz stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, znajdują się już w miłości Chrystusa, który ich podnosi z resztek niedoskonałości.
Stan oczyszczenia nie oznacza jednak przedłużenia sytuacji ziemskiej, jak gdyby po śmierci była dana ostateczna możliwość zmiany własnego przeznaczenia. Nauczanie Kościoła w tym względzie jest jednoznaczne. Jeśli ktoś po śmierci znajdzie się w czyśćcu, ma już zapewnione zbawienie – nie może trafić do piekła. Natomiast osoba potępiona nie dostąpi już łaski oglądania oblicza Boga.
Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił w formie dogmatu na Soborze w Lyonie w 1274 r. Potwierdzona została ona i szczegółowo wyjaśniona w osobnym dekrecie o czyśćcu na Soborze Trydenckim (1545-1563).

W Piśmie świętym istnieje kilka miejsc, które naprowadzają nas na istnienie czyśćca. W Drugiej Księdze Machabejskiej mamy opis bitwy pod Adulla, w której poniosło śmierć wielu żołnierzy. Ich dowódca, Juda Machabeusz, złożył za nich ofiarę przebłagalną (2 Mch 12, 38-45). Zatem już w II w. przed Chrystusem Izraelici wierzyli, iż istnieje miejsce, w którym przebywają dusze odbywające pokutę za grzechy i że można tym duszom przyjść z pomocą, aby na końcu świata, przy powszechnym zmartwychwstaniu ciał, mogły być zaliczone do zbawionych.
Dogmat Kościoła opiera się przede wszystkim na tradycji, na powszechnej i od początków chrześcijaństwa sięgającej praktyce odprawiania modlitw za zmarłych. Już Tertulian (160-240) pisze: „W dzień rocznicy składamy za zmarłych ofiary”. Nie pisze, że składa się ofiary ku czci zmarłych, gdyż byłoby to uważane za bałwochwalstwo, ale podaje, że „za zmarłych” składano ofiary. Było więc już wtedy przekonanie, że zmarli potrzebują od nas pomocy. Gdzie indziej Tertulian przytacza informację o pewnej niewieście, która modli się za swojego męża i prosi dla niego o ochłodę.
W katakumbach na grobach chrześcijańskich spotykamy często napisy, które w usta zmarłego lub jego rodziny wkładają słowa prośby o modlitwę do Boga w intencji tego, który odszedł z tej ziemi. Nie spotykamy natomiast podobnych napisów na grobach męczenników, co świadczy wyraźnie o przekonaniu wiernych, że ci naszych modlitw już nie potrzebują. Św. Efrem (+ 373) poleca w swoim testamencie, aby trzydziestego dnia od jego śmierci odbyło się nabożeństwo za niego, „bowiem ofiary złożone przez żywych pomagają umarłym”. O istnieniu czyśćca piszą niemniej jasno św. Augustyn (+ 430), św. Cezary z Arles (+ 543) i św. Grzegorz Wielki (+ 604).

Według wizji, jakie otrzymywała św. Katarzyna Genueńska (+ 1510), największą karą dla duszy czyśćcowej jest jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci poznaje, kim jest Bóg, poznaje Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę chce się z Nim połączyć, a jednak nie jest jeszcze tego godna. Sama więc pragnie szukać miejsca, gdzie mogłaby się oczyścić. Tym miejscem jest właśnie czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił, będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem. Dusze czyśćcowe cierpią ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z przedmiotem swojej największej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg uważa je za przyjaciół i czeka na nie.

Wśród teologów nie ma pewności, czy dusze czyśćcowe mogą pomagać nam na ziemi i za nami orędować. Zdania są podzielone. Prawdopodobnym zdaje się jednak powszechne przekonanie wiernych, że chociaż dusze czyśćcowe same sobie pomóc nie mogą, to jednak mogą nas wspierać na ziemi. Są przecież Bożymi przyjaciółmi, a więzów krwi i przyjaźni tajemnica świętych obcowania nie tylko nie rozluźnia, ale je jeszcze bardziej zacieśnia. W niedługim może czasie będą z Nim dzielić wieczną chwałę. Można mieć zatem nabożeństwo do dusz czyśćcowych i modlić się do nich w różnych potrzebach. W Polsce istnieje zgromadzenie sióstr, założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (+ 1916), Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Szczególnie rozwinięte nabożeństwo do dusz czyśćcowych obserwuje się w Italii.
Św. Piotr Damiani (+ 1072) był pierwszym, który napisał traktat o Najświętszej Maryi Pannie jako Pośredniczce dusz czyśćcowych. Podaje w nim, że Matka Boża miała się objawić niejakiej Marozji i oznajmić jej, że w uroczystość swojego Wniebowzięcia ma przywilej zabierania z czyśćca do nieba wielu dusz. Św. Gertruda (+ 1302) pisze, że była świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego, Hermana, który wyróżniał się nabożeństwem do Niej. Wyznaje dalej, że Matka Boża oręduje skutecznie za duszami czyśćcowymi. Zachęca też do gorliwych modlitw. Także św. Franciszka Rzymianka (+ 1440) wyraża opinię, że Matka Boża ma moc wybawiania dusz czyśćcowych. Czyni to szczególnie w swoją największą uroczystość – Wniebowzięcia. Św. Bernard (+ 1153) nazywa Maryję wprost „Wybawicielką dusz czyśćcowych”. Od średniowiecza datuje się przekonanie, że Maryja wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które nosiły szkaplerz karmelitański i zachowały cnotę czystości.

Ci, którzy znajdują się w sytuacji oczyszczania, są związani zarówno z błogosławionymi, którzy już w pełni cieszą się życiem wiecznym, jak i z nami, którzy podróżujemy na tym świecie do domu Ojca. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa za zmarłych. Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my jednak możemy i powinniśmy. Kwiaty i znicze to jedynie zewnętrzne oznaki naszej o nich pamięci. Tak naprawdę zmarli potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się za nich nie tylko w święta i rocznice śmierci, ale także na co dzień.

Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Chrystusowego. Możemy też w intencji zmarłych ofiarować zyskane odpusty. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Więcej o odpustach – kliknij tutaj…

                                                   Wieczny odpoczynek racz im dać Panie .... - Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio
Modlitwy za zmarłych
Pamiętajmy, że po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią na przykład przez:
Msze św. w 30 dzień po śmierci
Msze św. w rocznicę śmierci
Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin)
„wypominki” całoroczne i jednorazowe w listopadzie
dużą pomocą dla zmarłego jest zamówienie mszy gregoriańskiej – to jest 30 Mszy św. odprawianych codziennie.
Za zmarłego (zmarłą)
Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojego sługi (Twojej służebnicy) N., i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu. Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojego sługi (Twojej służebnicy) N., aby osiągnąła Twoje wiekuiste miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, aby dusza sługi Twojego (służebnicy Twojej) N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Za zmarłego(zmarłą) w dniu śmierci lub pogrzebu
Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny. Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Za zmarłego(zmarłą) w dniu śmierci lub pogrzebu 
Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu
Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca. Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne. Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna. O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za poległych żołnierzy
Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.
Modlitwa św. Gertrudy za dusze w czyścu cierpiące
Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
Modlitwa za konających
Panie Jezu Chryste!  Ty, Który pozostałeś milczącym, aby przemawiać przez usta Proroków:  Przyciągnąłem Cię do siebie mocą Odwiecznej Miłości, która to Miłość przyciągnęła Cię z ciała Dziewicy do tej doliny świata w potrzebie, która to Miłość trzymała Cię przez 33 lata na tym świecie, i jako znak Wielkiej Miłości, oddałeś Swoje Święte Ciało jako Prawdziwe Pożywienie i Swoją Świętą Krew jako Prawdziwy Napój, jako znak Wielkiej Miłości, zgodziłeś się aby być więźniem i być prowadzonym od jednego sędziego do drugiego, i jako znak Wielkiej Miłości zgodziłeś się, żeby być skazanym na śmierć, i zgodziłeś się, aby umrzeć, i być pogrzebanym, i prawdziwie zmartwychwstać, i ukazać się Swojej Świętej Matce, i wszystkim Świętym Apostołom, i jako znak Wielkiej Miłości, wniebowstąpiłeś mocą Swojej własnej Siły i Potęgi, i siedzisz po Prawicy Boga, Twojego Niebieskiego Ojca, i posłałeś Swojego Ducha Świętego do serc Twoich Apostołów i do serc wszystkich którzy ufają Ci, i wierzą w Ciebie.  Za przyczyną Twojego Znaku Przedwiecznej Miłości, otwórz dzisiaj Niebo, i weź tą konającą osobę… i wszystkie jej grzechy do Królestwa Twojego Niebieskiego Ojca, aby mógł królować z Tobą teraz i na wieki.  Amen.
Litania za zmarłych
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

OTO DEMOKRACJA KOMUNISTYCZNA W AMERYCE……

Obóz reedukacyjny dla policjantów odmawiających przyjęcia szprycy…na razie w USA

https://gloria.tv/post/LZFAacBR14sh3izZUm8ZeYZ4b

HIT! Grzegorz Braun: INTERWENCJA POSELSKA w Filharmonii Narodowej ws. SEGREGACJI SANITARNEJ!

https://gloria.tv/post/jkLGRrQZ7Zz81huMbJXvxDJhY

 

PILNE! Niedzielski WŚCIEKŁY jak NIGDY! Polacy przestali się bać? Prostytutki vs. B. Dykiel! KONKURS!

 

https://gloria.tv/post/f49hz1NJPdiZ4inbPbMFBwLUm

 

Ks. Stanisław KOCZWARA: „SANKTUS KOWIDUS”

 

https://gloria.tv/post/waryxWYTqY4e1KN1JNTFUNzCV

 

To nie teoria spiskowa. To spisek!

https://gloria.tv/post/oeN8BPbY3GDp2VVkHyhrV16DM

 

 Niemiecki minister obrony NATO sugeruje atak nuklearny na Rosję

 Dodano 27.10.2021    

https://www.xandernieuws.net/algemeen/moskou-woedend-nadat-duitse-minister-defensie-navo-kernaanval-op-rusland-suggereert/

Bill Gates – pachołek lucyfera niszczy szczepionkami ludzi i Plantę Ziemię
Diable Gates – dlaczego ci przeszkadza człowiek, przecież dzięki ludziom jesteś taki bogaty. Żaden człowiek ci nie przeszkadza żyć i być miliarderem. Jeśli nienawidzisz ludzi, to wyjedź – wyleć na księżyc czy inną planete, 

OBUDŹ SIĘ CZŁOWIECZE – TO OSTATNI CZAS !!! Przedwczoraj Matka Boża powiedziała nam w Medjugorie, że szatan w swych sługach chce ZAKUĆ LUDZKOŚĆ W KAJDANY.. „Wierzę, że wchodzimy   w okres Wielkiego Ucisku” Ks. Dominik Chmielewski I tak krok po kroczku nadchodzi zniewolenie ludzkości jakiego świat jeszcze nie widział.. Świadomych – garstka…Świat jest „pełen podziwu” że w tak szybkim tempie wynaleziono i opracowano tę bombę z opóźnionym zapłonem-tzw.”śmiercionkę..” Dla tych, którzy zechcieliby poznać PRAWDĘ- ta „szczepionka” została stworzona i opracowana na WIELE lat wcześniej !!! w celu zniewolenia i DEPOPULACJI ludzkości. To bardzo szczegółowo zaplanowany i dopięty program przez „elity tego świata”, którego realizację z wielkim rozmachem będziemy obserwować w najbliższym czasie.. krok po kroczku. Naiwni, którzy myślą, że pandemia i to wszystko skończy się wraz z „wszczepieniem narodów”, OTÓŻ NIE! nie skończy się. To się dopiero zaczyna. Oni mają przygotowane już NOWE wirusy-o wiele groźniejsze, które niebawem rozprzestrzenią na świecie. Niech tylko skończą się kolejki po ukłucie a niebawem powiedzą wam, że wirus „zmutował „i powstała nowa odmiana nie objęta zakresem ochronnym dotychczasowych szczep.- to będzie pretekst do tego by kłuć was kolejną porcją specjalnie przygotowanej trutki jadu..tzw dawkę przypominającą i przyspieszającą tragiczne skutki tego do czego tak naprawdę przeznaczona jest ta diabelska mikstura. Wmówią wam, że trzeba będzie przyjmować kolejne „nowe” szczepionki.. Niebawem pójdą krok dalej i wezmą się za szczepienie dzieci od najmłodszych lat.. Za chwilę ciąg dalszy wydarzeń.. Mają już gotowy scenariusz na to gdy świat otworzy oczy i uświadomi sobie w jak wielkie sidła diabelskie wpadł, ale będzie już za późno. Oto godzina szatana, który z dopustu Bożego został spuszczony z łańcuchów by zaszkodzić bardzo mocno ziemi.. Oto skutki i konsekwencje ciężkich grzechów i przewinień ludzkich, odpływu od Boga oraz życia jak gdyby Bóg nie istniał łamiąc wszelkie Najświętsze Prawa Boże.. „Jeśli zrobimy dobrą robotę z nowymi szczepionkami to zredukujemy liczbę ludzkości..” Bill Gates https://www.youtube.com/watch?v=SXIEPjStnQ8

CHRYSTUS KRÓL jest Jedynym Ratunkiem dla Polski

 
Rodacy – bardzo prosimy, aby każdy Polak przejął się sytuacją polityczną i religijną w Polsce i MÓDLMY się 
o opiekę, o ochronę BOŻĄ Patriotów Polskich, aby mogli walczyć słowem i czynem o WOLNOŚĆ POLSKI oraz o WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ w naszej Katolickiej Ojczyźnie. Polacy zaufali Andrzejowi Dudzie i wybrali go na Prezydenta Polski za namową wielu kapłanów a najbardziej księży Redemptorystów prowadzących „Radio Maryja” i Tv TRWAM. Okazało się, że nastąpiła wielka pomyłka tego wyboru, bo prezydent A.Duda przyjął do Rządu wielu naszych wrogów obcokrajowców, którym zależy na naszej śmierci i wymarciu Polaków wszelkimi sposobami a szczególnie poprzez zmuszanie przyjmowania śmiercionośnych szczepionek wyprodukowanych na polecenie „lucyferycznych władców świata” i są posłuszni tym mordercom a nie Panu Bogu Zbawicielowi.
Prezydent A.Duda z nienawiści do Polaków (nie można tego nazwać inaczej) nazwał naszą Ojczyznę „POLIN” bez sprzeciwu Episkopatu. Prezydent przyjął już dwukrotnie na Ministra Zdrowia morderców Polaków a ostatni nie jest lekarzem a ekonomistą, któremu należy na zdobyciu kasy a nie na wyleczeniu Polaków.
 
CHRYSTUS KRÓL jest jedynym ratunkiem dla Polski
Ksiądz Arcybiskup Carlo Maria Viganò: W labiryncie zła
OTO OWOCE PRACY PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY, KTÓREMU ZAUFALI POLACY I WYBRALI GO DRUGI RAZ I NIESTETY ZBŁĄDZILI, PONIEWAŻ ANI A.DUDA, ANI PARTIA „PiS” NIE PRACUJE DLA DOBRA POLAKÓW I POLSKI, LECZ NA NASZĄ I POLSKI SZKODĘ  –  A KTO WIE DLA KOGO?
————-
Ujawnienie afery tysiąclecia, za którą stoi M. Morawiecki i PiS
w związku z Kopalnią w Turowie – Potocki
https://www.youtube.com/watch?v=bbUIP4jKpYY
 
Cyrk Morawieckiego w Brukseli. Udowodniono jednocześnie,
że Polska jest państwem nielegalnym- 2.
 
Manifestacja pod sejmem- cz.1. Ucieczka marszałek Witek.
 
Manifestacja pod sejmem- cz.2. Prawda,
prawda Prezydenta Potockiego.

TAJEMNICA RODU KLAUSA SCHWABA – OJCA ”WIELKIEGO RE:SETU”

Ty szalony arcybiskupie Ziemia należy do Boga Wszechmogącego Stworzyciela Świata, więc nie interesuj się Ziemią a zadbaj o zasady ustalone przez Pana Boga. Ty szaleńcze masz bronić ludzi, ich dusz i ich ciał, aby mogli być pochowani godnie jak należy według religii katolickiej.

Kościół szaleńców: arcybiskup proponuje, żeby upłynniać zwłoki i pomóc Matce Ziemi

 
O. Augustyn Pelanowski – Czy Rzym stanie się siedzibą Antychrysta? Czy Rzym nadal jest siedzibą antychrysta? 18.03.2021 (podaję tutaj jeśli skasują gdzie indziej)
Są takie dni…
Szanowni Państwo,

był rok 2015 kiedy dr Katarzyna Jachimowicz, polska lekarka pracująca w Norwegii, została zwolniona z pracy z powodu powołania się na klauzulę sumienia.

Miało to miejsce w jej przypadku w związku z odmową kierowania pacjentek na aborcję oraz aplikowania środków o charakterze wczesnoporonnym.

Tego rodzaju praktyki były wtedy w Norwegii normą, więc odwołanie się dr Jachimowicz od tej decyzji do norweskiego sądu stanowiło dla niej duże wyzwanie.

Po dwóch latach sporów sądowych Sąd Najwyższy Norwegii potwierdził w 2017 roku prawo dr Jachimowicz do skorzystania z klauzuli sumienia.

W ten sposób polska lekarka stała się twarzą sprzeciwu wobec zakamuflowanej nietolerancji wobec chrześcijan w „tolerancyjnej” Norwegii.

Jako CitizenGO uruchomiliśmy w tamtym czasie kilka międzynarodowych petycji, pod którymi podpisało się kilkaset tysięcy ludzi z całego świata.

Byliście Państwo jednymi z tych, którzy stanęli murem za polską lekarką od samego początku, aż do zwycięstwa.

Niedawno dr Katarzyna Jachimowicz odebrała Nagrodę Totus Tuus w kategorii „Promocja godności człowieka” Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Przy tej okazji, w jednym z wywiadów powiedziała:

„Myślę, że najważniejsze jest w tym wszystkim mówienie o tym, kiedy zaczyna się życie i opieranie się w tym na dowodach naukowych. W momencie, kiedy ta świadomość rośnie, dyskusja zaczyna być bardziej merytoryczna. Jeśli istota zaraz po poczęciu ma nowy, unikalny materiał genetyczny, to jest de facto człowiekiem. To właśnie poczęcie wprowadza nową jakość. Wszystko potem jest kontynuacją rozwoju.”

Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie ogromna odwaga i nieugięta postawa dr Jachimowicz. Postawa, w której wytrwanie bez także Państwa wsparcia byłoby pewnie dużo trudniejsze.

To jeden z przykładów naszej wspólnej misji, misji CitizenGO.

Być tam gdzie głos setek tysięcy obywateli w obronie życia jest potrzebny, gdzie niesie nadzieję i wsparcie.

Jeszcze raz chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za Państwa nieustające zaangażowanie i oddanie w obronie życia, rodziny i wolności.

Dziękuję, w imieniu Dr Katarzyny Jachimowicz i całej społeczności CitizenGO!

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszych wspólnych osiągnięć i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasza walkę.

 

ZNANA AKTORKA ZAORAŁA PREZENTERKI TVN – ”OSTATNIE 2 LATA TO WALKA ELIT Z LUDŹMI

26 października 2021

https://globalna.info/2021/10/26/znana-aktorka-zaorala-prezenterki-tvn-ostatnie-2-lata-to-walka-elit-z-ludzmi/

 

Geopolityka Nowej Ery. Wojna Trzech Mocarstw

https://gloria.tv/post/3Qt83FafG6nB2C6BEVWWQ6bgr

 

Tysiące policjantów na Marszu Równości w Lublinie

https://gloria.tv/post/iMF3fLRBTG3n1WkpCNqn2VAu3

 

Ks.prof.S.Koczwara: KILKADZIESIĄT LAT TEMU ZAFAŁSZOWANO ODWIECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA !

https://gloria.tv/post/YRrpGfKHL3Fk4jF44F1SPLDin

Kara za prawdę o lockdownie? Fundacja zrywa współpracę z Bożeną Dykiel

https://medianarodowe.com/2021/10/26/kara-za-prawde-o-lockdownie-fundacja-zrywa-wspolprace-z-bozena-dykiel/

 

Nowy Jork: Protest przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Co najmniej 20 osób aresztowanych

 

https://dorzeczy.pl/swiat/217276/nowy-jork-protest-przeciw-szczepieniom-sluzb-sa-aresztowani.html

 

„Nie podporządkujemy się” – skandowali strażacy, policjanci i inni pracownicy miejscy, uczestniczący w Nowym Jorku w poniedziałkowej demonstracji przeciwko nałożonemu przez lokalne władze obowiązkowi szczepień przeciw Covid-19. Aresztowano co najmniej 20 osób.

 

Trybunał w Strasburgu podważa zakaz zabijania chorych dzieci w Polsce

https://stronazycia.pl/trybunal-w-strasburgu-podwaza-zakaz-zabijania-chorych-dzieci-w-polsce/

 

36-letnia kobieta, u której dziecka rozpoznano zespół Downa zdecydowała się na zabicie go. Jeden z polskich szpitali wyznaczył jej termin na 28 stycznia br., ale po tym, jak 27 stycznia opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zakazujący zabijania dzieci podejrzanych o chorobę, odwołano go. Matka uznając, że nie ma szans na zabicie dziecka w Polsce, pojechała do Holandii i tam odebrano dziecku życie.

 

Gdyby Min.Zdrowia Niedzielski chciał być LEKARZEM, to by wiedział, że maseczki trują ludzi, bo wdychają powietrze wydychane z bakteriami, a on jest tylko EKONOMISTĄ i liczy kasę ile na maskach zarobi.

 

PILNE! Słynna aktorka MIAŻDŻY publicznie kłamstwa
ws. P@NDEMII! Niedzielski wściekły! S i R!
PILNE! Nakaz maseczkowy jest BEZPRAWNY!
Miażdżąca analiza prawników ws. restrykcji!
PILNE! Czy firmy farmaceutyczne kupiły nasz kraj?
Zbieramy na pomoc Polakom! G. Płaczek wR24!

Sojusz „katolików otwartych” z satanistami.

To się musiało stać

Prezydent Joe Biden, czy Speaker Nancy Pelosi mają bardzo dużą władzę w Stanach Zjednoczonych. Oboje przedstawiani są przez media jako „pobożni katolicy”. Pobożność oznacza religijność. Życie zgodne z zasadami wiary. W przypadku tych dwóch prominentnych urzędników państwowych trzeba zadać sobie pytanie, z jakimi zasadami i jakiej „wiary” się utożsamiają? Zdajemy sobie sprawę, że to mocne słowa, ale wymienieni politycy w ostatnich miesiącach dali wyraźnie do zrozumienia, że bliżej im do… satanistów niż do Kościoła katolickiego.

czytaj więcej: https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/ 

SOJUSZ „katolików otwartych” z SATANISTAMI?! || Komentarz PCh24

https://www.youtube.com/watch?v=ht7ZuJ3CChU

 

Nie tęczowy, ale Szlachetny Piątek! Daj świadectwo 29 października!

 

Szanowni Państwo!

 

Środowiska LGBT w sposób szczególny kierują swój wzrok ku dzieciom i młodzieży.

 

Jednym z głównych elementów tej propagandy są obchodzone w Polsce od kilku lat w październiku tzw. tęczowe piątki.

 

Tego dnia młodzież jest zachęcana, by pod płaszczykiem tolerancji manifestować w swoich szkołach sympatię z ideologią, która cechuje się:

 

 • egoizmem,

 • niepohamowaną rozwiązłością,

 • szukaniem szczęścia w doznaniach z nowymi partnerami.

 

Ponadto dzieci i młodzież namawiane są do dokonywania tzw. coming outów, czyli ujawniania przed rówieśnikami swojej odmiennej orientacji seksualnej.

 

Ta ideologia niszczy młodość w przenośni i dosłownie: badania pokazują, że „coming out” w tym wieku może mieć negatywne skutki i często zwiększa ryzyko prób samobójczych w późniejszym okresie życia…

 

Kolejna edycja „Tęczowego Piątku” już za moment, 29 października.

 

Nie dajmy się uwieść narracji tęczowych organizacji o ochronie i wsparciu dla nietolerowanej, „odmiennej” młodzieży. Przeciwstawmy się ich propagandzie!

  

Nie chcę tęczowych piątków w szkołach!

 

 

Młodzież, niezależnie od tego, czy dawniej czy dziś, potrzebuje umocnienia: przede wszystkim charakteru i woli, ale też bardzo potrzebuje trwałych i silnych relacji, dobrych wzorców.

 

Zatopiona w ekranach smartfonów, przebodźcowana, rozemocjonowana i zagubiona, potrzebuje by wskazać jej wartości, do których warto dążyć.

 

Dlatego właśnie Centrum Życia i Rodziny proponuje, aby 29 października obchodzić

nie tęczowy, ale #SzlachetnyPiątek!

 

 

Niezależnie od tego, czy są Państwo osobami młodymi, dojrzałymi czy już sędziwymi, zachęcam, aby zademonstrować tego dnia, że liczą się dla Państwa wartości przeciwne ideologii LGBT, czyli:

 

 • szlachetność,

 • czystość,

 • wierność!

 

Chcę wziąć udział w Szlachetnym Piątku!

 

Zachęcam zatem, aby pokazać kolegom i koleżankom w szkole, swoim uczniom lub współpracownikom:

 

Że nie chcesz podążać za tą ideologią narzucaną przez organizacje LGBT.

 

Że wolisz być wierny i godny zaufania, a nie zmienny i niestały.

 

Że wolisz żyć wolna w czystości, a nie zniewolona rozwiązłością.

 

Że wolisz wśród innych wyróżniać się szlachetnością serca, a nie mroczną odmiennością.

 

Kiedy więc oni w szkołach będą epatować pseudo-tęczowymi emblematami, zachęcam Państwa, by w piątek, 29 października:

 

 • założyć coś białego: koszulę, sukienkę, spodnie, bluzę itp. lub

 • przypiąć do ubrania lub włosów biały element: kokardę, tasiemkę, broszkę, opaskę itp. lub

 • koniecznie udostępnić tę grafikę w mediach społecznościowych (o ile Państwo używacie).

 

To ostatnie jest szczególnie ważne, bo dzisiejsza młodzież właśnie tam spędza mnóstwo czasu. Tam szuka inspiracji i wzorców.

 

Dajmy im zatem dobre przykłady.

 

Pokażmy, jak ważne jest czyste i dobre serce, że należy być człowiekiem szlachetnym i przede wszystkim tak się identyfikować!

 

Chcę wziąć udział w Szlachetnym Piątku!

Na koniec zwracam się szczególnie do nauczycieli i rodziców.

 

Jeśli myślicie Państwo, że Tęczowy Piątek to tylko nieszkodliwy przejaw tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej – niestety, to błąd.

 

Dzieci i młodzież są wówczas intensywnie poddawane ideologicznemu formatowaniu. I niestety w ten sposób niszczone są ich niewinność i czystość.

 

Skąd ta pewność?

 

Zachęcam do zamówienia i zapoznania się z przygotowanymi przez naszych ekspertów materiałami, które wyjaśniają strategię organizacji LGBT:

 

 • publikacją „Utopia Tęczowej Rewolucji”: 10 pytań i 100 odpowiedzi, by obalić powielane mity i kłamstwa na temat środowisk LGBT i dostarczyć konkretnych argumentów w dyskusji z poplecznikami tych środowisk,

 • filmem „To nic takiego”: dokumentem prezentującym genezę edukacji seksualnej, sposoby jej wdrażania na Zachodzie i konsekwencje wśród młodzieży.

 

 

Ponadto, jeśli dowiedzą się Państwo, że w szkole Państwa dzieci jest planowana jakakolwiek forma „Tęczowego Piątku” – na stronie www.SzlachetnyPiatek.pl znajdą Państwo materiał, który będzie bardzo pomocny w tej sytuacji.

 

Nasi eksperci przygotowali analizę prawną, która w bardzo przystępny sposób wyjaśnia, co można zrobić, z kim należy rozmawiać, co komu wolno a co nie.

 

Wszystkie pozycje mogą Państwo pobrać na stronie kampanii #SzlachetnyPiątek.

 

Jestem zainteresowany tymi materiałami!

 

Jeszcze raz bardzo Państwa proszę, aby powiadomić o Szlachetnym Piątku (29 października) młodzież.

 

Jak nigdy potrzebują dziś dobrych wzorców. Potrzebują widzieć rówieśników, którzy nie boją się przyznawać do szlachetności, czystości i wierności.

 

Zachęcam, by powiedzieć o tym swoim dzieciom lub rozgłosić w swoich wspólnotach.

 

Przecież wystarczy przesłać tego maila „komu trzeba” (nauczycielowi, kapłanowi, znajomej rodzinie) i udostępnić wspomnianą grafikę w mediach społecznościowych.

 

Tęczowy Piątek już tuż tuż, więc działajmy szybko, zmieńmy go na Szlachetny!

 

Serdecznie pozdrawiam

 

 

PS. Centrum Życia i Rodziny ma w planach kolejne działania na rzecz młodzieży. Nie uda się ich nam zrealizować bez Państwa pomocy finansowej: proszę o przekazanie na ten cel choćby 30 zł, 60 zł, a może nawet 100 zł lub 200 zł.

 

Wierzę, że mogę na Państwa liczyć w tej sprawie!

 

Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny na rzecz młodzieży!!

 

Dane do przelewu:

 

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

 

Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011 0433 7056, Bank Pekao SA

Z dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”

 

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL32 1240 4432 1111 0011 0433 7056

 

HIT! Grzegorz Braun: INTERWENCJA POSELSKA w Filharmonii Narodowej
ws. SEGREGACJI SANITARNEJ!
 
Tak dużo mówi się o nadchodzącej „Trzeciej i ostatniej wojnie światowej” a Rząd i Episkopat nie przejmują się, to czyli wybierają dla siebie wieczność w piekle za nieposłuszeństwo Panu Bogu a dla Narodu Polskiego tortury, tragedię i śmierć. A tak mało potrzeba – uznać Boga Zbawiciela Królem Polski, który zapewni POKÓJ.
Bp Richard Williamson jesteśmy u progu III wojny światowej. O modernizmie i liberalizmie.
 
PLAN DOMINCJI NAD ŚWIATEM – jasne cytaty globalistów po co to wszystko jest
Ludzie jeszcze nie wiedzą, że toczy się przeciwko nim wojna.
SKŁAD SZCZEPIONEK śmiercionośnych
co to jest główka i trzy nóżki https://gloria.tv/post/4wKbMycgmSWb3oGz9qmqx4gEY
 
Przed Panem Bogiem – na kolanach – nowy grzech przeciw 5 -temu przykazaniu ? 
MECHANIZACJA LUDZI….
 
HIT! Grzegorz Braun: INTERWENCJA POSELSKA w Filharmonii Narodowej
ws. SEGREGACJI SANITARNEJ!
 
Tak dużo mówi się o nadchodzącej „Trzeciej i ostatniej wojnie światowej” a Rząd i Episkopat nie przejmują się, to czyli wybierają dla siebie wieczność w piekle za nieposłuszeństwo Panu Bogu a dla Narodu Polskiego tortury, tragedię i śmierć. A tak mało potrzeba – uznać Boga Zbawiciela Królem Polski, który zapewni POKÓJ.
Bp Richard Williamson jesteśmy u progu III wojny światowej. O modernizmie i liberalizmie.
Dr.Krajski o marxizmie i lewackiej narracji w Kosciele i w otoczeniu Bergholio
 
Robią wszystko, aby podobać się apostacie – Bergolio, którego bogiem  jest masoneria.
„Franek” porzuć grzechy, bo nie zdążysz się nawrócić przed III wojną światową z Twojej winy.  

 

ZAKAZANE KAZANIE

   Uwaga! JUTRO tęczowy piątek w polskich szkołach

Fundacja Pro-Prawo do życia

Szanowni Państwo,

Uwaga! Już w najbliższy piątek 29 października deprawatorzy seksualni organizują kolejną edycję akcji „Tęczowy Piątek”, w ramach której uczniowie polskich szkół będą oswajani z homoseksualizmem.

Większość rodziców i nauczycieli zapewne nie ma o tym pojęcia. Co więcej, organizatorzy tej akcji celowo nie podają do wiadomości publicznej listy szkół, które będą w tym uczestniczyć. Dlatego przypominamy na czym polega to zagrożenie oraz publikujemy szereg porad, które pozwolą skutecznie przeciwstawić się deprawatorom próbującym wepchnąć się do szkół w Pani miejscu zamieszkania.

Uwaga na deprawację

„Tęczowy Piątek” od kilku lat organizowany jest w ostatni piątek października przez lobby LGBT, aktywistów homoseksualnych i deprawatorów, aby oswoić jak najwięcej uczniów z homoseksualizmem i rozwiązłością seksualną, a także zachęcić dzieci i młodzież do oddawania się aktom homoseksualnym.

Zgodnie z założeniem akcji, szkoły mają być udekorowane w symbolikę homoseksualnego aktywizmu, a uczniowie powinni nosić „tęczowe” ubrania lub elementy garderoby. „Tęczowy Piątek” to także okazja do organizacji na terenie szkoły propagandowych apeli, warsztatów lub spotkań, najczęściej pod przykrywką „zajęć o tolerancji” lub „przeciwdziałaniu dyskryminacji”, aby zmylić rodziców i nauczycieli. Tego dnia zachęca się także uczniów, aby rozmawiali między sobą na temat  homoseksualizmu i innych perwersji seksualnych.

Wedle informacji udostępnianych przez organizacje zrzeszające deprawatorów, w ostatnich latach „Tęczowy Piątek” miał odbyć się w kilkuset szkołach na terenie Polski. Od jakiegoś czasu jego organizatorzy unikają jednak podawania do wiadomości publicznej listy szkół, które planują wziąć udział w tym wydarzeniu, z uwagi na to, że dochodziło do skutecznych prób zablokowania „Tęczowego Piątku” przez rodziców i nauczycieli. To efekt zwiększonej świadomości Polaków, którą udało się osiągnąć m.in. dzięki kampaniom społecznym organizowanym przez naszą Fundację.

Bardzo nas to zjawisko cieszy. Jednak większość Polaków wciąż w ogóle nie zdaje sobie sprawy z sytuacji i nie wie, że coś takiego jak „Tęczowy Piątek” już za kilka dni może mieć miejsce w szkole swojego dziecka. Nie wiadomo także, w których placówkach ma się on odbyć. Co można w tej sytuacji zrobić?

1) Możliwie szybko skontaktować się z dyrekcją szkoły i dowiedzieć się, czy w najbliższym czasie planowana jest w niej organizacja „Tęczowego Piątku”. Uwaga! Ważne, aby zapytać również, czy planuje się organizację innych wydarzeń dotyczących „tolerancji”, „dyskryminacji” itp., gdyż często propaganda homoseksualna ukrywa się pod tego typu hasłami. W ten sposób próbuje się też organizować w szkole „Tęczowy Piątek”, ale pod inną nazwą, aby nie budzić podejrzeń.

2) Złożyć u dyrekcji szkoły przygotowane przez naszą Fundację oświadczenie dla rodziców, w którym nie wyrażamy zgody na uczestnictwo naszych dzieci w wydarzeniach, które budzą nasze uzasadnione podejrzenia. Co więcej, w oświadczeniu domagamy się także, aby informowano nas wcześniej o zamiarze organizacji tego typu przedsięwzięć na terenie szkoły. Dzięki temu rodzice mogą sprawnie zareagować, m.in. poprzez niewysyłanie dziecka do szkoły w czasie gorszących zajęć czy propagandowych apeli.

3) Rozdać wśród dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych rodziców (np. na zebraniu) wydany przez naszą Fundację poradnik „Jak powstrzymać pedofila?”, który opisuje metody stosowane przez deprawatorów seksualnych ułatwiające im wchodzenie do szkół i demoralizowanie uczniów.

4) Stanowczo protestować przeciwko jakiejkolwiek próbie deprawacji lub ideologizacji dzieci, najlepiej w porozumieniu z innymi rodzicami z tej samej klasy i szkoły.

Proszę Państwa, oparte na powyższych poradach działania rodziców już nie raz doprowadziły do odwołania skandalicznych i deprawacyjnych zajęć, które miały się odbyć w szkole. Czasami wystarczy sam telefon i uświadomienie dyrekcji, z czym mamy do czynienia i co kryje się z „Tęczowym Piątkiem” lub innymi, podobnymi wydarzeniami. Kluczem do sukcesu jest świadomość i aktywność rodziców, którą nasza Fundacja stara się budować poprzez organizację kolejnych akcji społecznych w całej Polsce oraz w internecie. To jednak nie wszystko.

Aktywiści LGBT i deprawatorzy seksualni modyfikują taktykę swojego działania w odpowiedzi na skuteczne protesty rodziców w sprawie „Tęczowego Piątku” i innych tego typu aktywności. Od jakiegoś czasu za pomocą mediów społecznościowych masowo zachęcają oni polskich uczniów do „spontanicznego” wyrażania poparcia dla homoseksualizmu poprzez ubieranie się na tęczowo oraz prowokowanie rozmów z kolegami i koleżankami na temat homoseksualizmu i innych perwersji.

Może się więc okazać, że oficjalnie „Tęczowy Piątek” nie jest w szkole organizowany, ale grupa uczniów poddana indoktrynacji i propagandzie LGBT, będzie tego dnia aktywnie działać na terenie szkoły i gorszyć swoich rówieśników rozmowami na temat homoseksualizmu lub pytaniami o sferę intymną. Wszystko oczywiście bez wiedzy dorosłych. Trzeba być na to bardzo wyczulonym. Jak może to w praktyce wyglądać?

Jakiś czas temu autorzy Standardów Edukacji Seksualnej WHO, wedle których prowadzi się „edukację seksualną” uczniów w polskich szkołach, opublikowali specjalny poradnik, w którym odpowiadają na pytania padające z ust dzieci i młodzieży, która już wcześniej poddana została rozbudzeniu seksualnemu poprzez promocję homoseksualizmu i rozmaite zajęcia o „tolerancji”. Wie Pani jakie tematy interesują uczniów, których sumienia zostały zniszczone przez deprawatorów, i co im odpowiadają „autorytety moralne”?

„Czy to jest normalne, że czuję potrzebę masturbowania mojego najlepszego kolegi? Raczej odczuwam pociąg seksualny do dziewcząt, ale mimo to mam takie odczucie.“

Pyta 14 letni Tobi, na co „edukator seksualny” odpowiada mu:

„To, co czujesz należy do ciebie. I jeżeli czujesz ochotę masturbowania twojego kolegi, to również należy to do ciebie. Nie musisz się martwić. Wielu nastolatków ma takie myśli. Zwłaszcza, kiedy ma się najlepszego przyjaciela, którego się bardzo dobrze zna i któremu się prawie wszystko mówi. Wtedy to tylko mały krok, żeby chcieć być blisko siebie również fizycznie (…) Kto wie, może powstanie dzięki temu nowa bliskość między wami.”

Z kolei 14 letnia Manuela pyta:

“Czy to normalne, że robię sobie sama zdjęcia i filmy, na których się masturbuję?“

Na co „edukatorzy seksualni” odpowiadają:

„Nie martw się, to normalne, że robisz sobie zdjęcia i filmy, na których się masturbujesz. To jest trochę jak patrzenie się na siebie w lustrze.”

Właśnie takie rzeczy są w głowach nastolatków zainfekowanych deprawacją i ideologią LGBT. Do tego typu zachowań namawiają uczniów tęczowi aktywiści. Co więcej, trzeba pamiętać, że według Standardów Edukacji Seksualnej WHO, z masturbacją oraz „różnorodnością związków” muszą zapoznać się dzieci już w wieku 0-4 lat. Nic więc dziwnego, że świadectwa i przykłady młodych ludzi, poddanych deprawacyjnej indoktrynacji trwającej kilkanaście lat, budzą przerażenie. To jednak nie wszystko.

W naszym kraju celowa i zorganizowana deprawacja to zjawisko na masową skalę, które dotyka uczniów nie tylko w szkołach. Jedna z grup „edukatorów seksualnych” chwaliła się ostatnio w internecie, że stworzony przez nią video poradnik pt. „jak zrobić lewatywę przed seksem analnym?”, który zachęca do oddawania się aktom homoseksualnym, obejrzało już ponad 100 000 osób. Tego typu treści trafiają bezpośrednio na smartfony dzieci i młodzieży, z pominięciem rodziców.

Proszę Państwa, nie możemy pozwolić na dalszą deprawację młodego pokolenia Polaków. Nasza Fundacja w całej Polsce prowadzi akcje informacyjne, które służą budowaniu świadomości rodziców i nauczycieli oraz mobilizacji naszych rodaków do aktywnej walki o swoje dzieci. W ramach ogólnopolskiej akcji „Stop pedofilii”:

– organizujemy uliczne akcje informacyjne ostrzegające rodziców przed skutkami „edukacji seksualnej” i tęczowej propagandy,

– za pomocą internetu oraz naszego poradnika „Jak powstrzymać pedofila?” ujawniamy metody działania deprawatorów seksualnych, dzięki czemu kolejni rodzice i nauczyciele mogą reagować na próby wtargnięcia aktywistów do szkół.

– przeprowadzamy kolejne jazdy furgonetek, które przestrzegają przed deprawacją seksualną dzieci i młodzieży, szczególnie w miastach narażonych na najbardziej intensywną propagandę LGBT.

Działania w obronie dzieci

Aktywiści LGBT, którzy posiadają ogromne budżety dzięki finansowaniu płynącemu do nich z zagranicznych korporacji, Unii Europejskiej oraz przychylnych im samorządów, mogą deprawować dzieci i młodzież na dużą skalę. Tylko aktywna i zdecydowana postawa Polaków, w szczególności rodziców i nauczycieli, może zablokować realizację ich planów. Aby było to możliwe, musimy kształtować świadomość naszego społeczeństwa i ostrzegać przed zagrożeniem kolejne osoby. W najbliższym czasie potrzebujemy na te działania ok. 9 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 35 zł, 70 zł, 140 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby za pomocą ogólnopolskich kampanii społecznych ostrzec kolejne osoby przed zagrożeniem, jakie deprawatorzy seksualni powodują wobec naszych dzieci.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

Przelewy online i Blik

Jedna z organizacji deprawatorów seksualnych wywiesiła jakiś czas temu plakaty ukazujące transseksualistę stojącego w wyuzdanej pozie z podpisem: „wasze dzieci będą takie jak my”. Z kolei chór aktywistów homoseksualnych publicznie śpiewa: „Nawrócimy twoje dzieci, to się stanie krok po kroku, cicho i subtelnie i prawie tego nie zauważysz”. Jeszcze inna grupa LGBT eksponuje w Polsce transparenty z napisem: „Byliśmy, jesteśmy, będziemy. W Twojej szkole, pracy, rodzinie, w Twoim sklepie, szpitalu, autobusie, kościele, urzędzie i w rządzie. Zaakceptuj rzeczywistość”.

Nasza Fundacja nie zamierza tego zaakceptować i dopuścić do dalszej eskalacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Jednak aby dalej działać i bronić małych Polaków przed deprawacją, potrzebujemy Państwa pomocy.


Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków

stronazycia.pl

                   Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

Ewangelia wg św. Mateusza 23,27-28
„Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo jesteście podobni do pobielonych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości”.

                                                                                

  Panie Jezu bardzo proszę o wskazówki co powinni Polacy jeszcze wiedzieć i co zrobić,aby się wypełniła Wola Boża, aby mógł zapanować Pokój i Spokój w naszej Ojczyźnie.
 
                                                           PAN JEZUS do POLAKÓW.
   „Wspomagajcie Modlitwą Różańcową każdego patriotę polskiego i każdego kapłana przez Episkopat faryzejski wyrzucanego z Kościoła Katolickiego.  Módlcie się za waszego wspaniałego a Naszego już Świętego biskupa Andrzeja Dzięgę,  którego chcą faryzeusze przebierańcy w Episkopacie usunąć, szczególnie ci, którzy mają lucyferyczne kagańce. Moi ukochani ludzie w Mojej Polsce umiłowanej – gorąco z uwagą módlcie się na Różańcu w intencji ochrony biskupa Andrzeja Dzięgi oraz jemu podobnych kapłanów, bo lucyfer i jego pachołki nie mogą znieść Mnie KRÓLA, którego oni i wielu Moich kapłanów Mnie KRÓLA POLSKI broni. Pomagajcie Mediom walczącym o Prawdę, a wytykajcie błędy tym, którzy mają dla Mnie wzgardę.  Ten rok będzie coraz trudniejszy i biedniejszy dla każdego, gdyż Rząd polityczny dba o innowierców przybyłych do Polski, a nie o Polaka każdego. Walczcie o Mnie KRÓLA zawsze 
i wszędzie. Piszcie listy do Episkopatu, do Urzędów i do Diecezji, aby nie rozszerzali bezbożnej herezji.  Hasło: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA głoście wszystkim i przestańcie z honorem wchodzić do niewoli.
    A do oddanych Mnie katolików powiem – dziękuję wam Moi i Mnie oddani patrioci polscy oraz także dziękuję, że zdobywacie innych ludzi do powiększania Mojej Czci i Chwały Królewskiej oraz Mojego w Polsce Królowania na zasadach Miłości i Miłosierdzia, aby zapanował na Ziemi POKÓJ i Szczęście wszędzie. Błogosławię wszystkie osoby walczące drogą medialną o Prawdę i Polskę Wolną, a razem zwyciężymy wokoło, bo beze Mnie KRÓLA przyszłość świata będzie bardzo ponura, albo jej w ogóle nie będzie. Jezus Najwyższy Kapłan i Sędzia Sprawiedliwy”.
                                  —————————————————————————
                    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 21.10.21 r.
                                                Ewangelia wg Św. Łk 13,22-30
„(..) Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. (…) Wówczas zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie otwórz nam! Lecz On wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych miast nauczałeś! Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.(…) Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Pan Jezus używa ostrych słów ponieważ II wojna światowa była przez nieposłuszeństwo Bogu hierarchów z Episkopatu w Polsce a Pan Jezus pokazał im przez Rozalię Celak jaka będzie przyszłość, jeśli nie będzie uznany Aktami przez Rząd i Episkopat KRÓLEM POLSKI i nie uznali i wojnę wybrali i śmierć ponad 6 milionów ludzi na całym świecie, a winowajcy do piekła zostali posłani. Obecnie zbliża się III wojna światowa, już głośno o tym się mówi i znowu hierarchowie z Episkopatu nie chcą uznać oficjalnie Aktami Boga Zbawiciela Królem Polski. Przecież to takie łatwe i bezpłatne, bez ofiar i bez poniesienia żadnych kosztów finansowych a jeszcze Pan Bóg obdarzy Naród Polski nagrodami na zasadzie Miłości i Miłosierdzia a co najważniejsze – nie będzie wojny ani strat w ludziach. TYLKO GŁUPCY I BEZBOŻNI NIE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z TAKICH PIĘKNYCH ŁASK BOŻYCH. Żydzi nigdy nie chcieli słuchać Boga Ojca Najlepszego Cudownego Przyjaciela, zawsze ze Stworzycielem się kłócili i wybierali niewolę. Czy Episkopatem, Rządem 
i Narodem też rządzą Żydzi? 
 WSZYSCY KIERUJĄCY RELIGIĄ KATOLICKĄ POWINNI SIĘ CIESZYĆ, GDY PAN JEZUS MÓWI DO NAS, 
BO PODPOWIADA JAK ŻYĆ, ABY W NIEBIE NA WIECZNOŚĆ Z NIM I ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI BYĆ. 
                                                                          Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! – Zapiski pariasa
                                                                                              Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu
                                                                                        A nie bądź na nas rozgniewany na wieki.
                                                               https://www.youtube.com/watch?v=N0dJ4aFVOOM
                                                                         Zobacz obraz źródłowy
PSALM 51
Zmiłuj się nade mną, Boże
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
 
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość z Twego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
 
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jerusalem!
Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
 
Piekło istnieje i jest przerażające – Ks. Piotr Glas.
https://www.youtube.com/watch?v=DwpZkx63rIU
 
WIDZIAŁAM PIEKŁO I CZYŚCIEC ŚW WERONIKA GIULIANI.
Wizja piekła – wedle objawień św. Jana Bosco. OSTRZEŻENIE!
 
List potępionej z piekła
Uwolnijcie Nas Stąd! 19/25 (Piekło i Szatan)
udekorowałam
Czwartek, 28 października 2021
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Święto
Zobacz obraz źródłowy
  
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii św. Jana
Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam


Nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanowił dla świata przewodników i nauczycieli oraz szafarzy swych Bożych tajemnic. Polecił im świecić jak pochodnia i oświetlać nie tylko krainę żydowską, ale każdą inną, która znajduje się pod niebem, wszystkich ludzi mieszkających na całej ziemi. Dlatego słusznie powiada Pismo: „Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga”. Istotnie, nasz Pan, Jezus Chrystus, powołał swych uczniów spośród wielu innych do sprawowania wzniosłej godności apostolatu.
Święci apostołowie stali się kolumnami i podporą prawdy. Chrystus stwierdza, że posłał ich, jak i sam został posłany przez Ojca. Tymi słowami ukazuje godność apostolatu i niezrównaną chwałę powierzonej im władzy. Zaznacza równocześnie – jak widać – sposób pełnienia posługi apostolskiej.
Skoro bowiem za swą powinność uznał wysłanie uczniów, podobnie jak Ojciec posłał Jego samego, konieczne było, aby ci, którzy mieli się stać naśladowcami, wiedzieli, w jakim celu Ojciec wysłał Syna. Oto dlaczego wielokrotnie wyjaśniał nam naturę swego posłannictwa: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Kiedy indziej zaś: „Zstąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał”. I jeszcze: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony”.
W kilku zatem słowach zamknął istotę apostolatu mówiąc, że wysyła ich tak, jak Jego posłał Ojciec, aby wiedzieli, że ich zadaniem jest nawoływać grzeszników do nawrócenia, uzdrawiać chorych na ciele i na duszy, nie szukać w posługiwaniu swej woli, ale woli Tego, który ich posłał, a wreszcie zbawiać świat, w miarę jak przyjmie naukę Chrystusa. I jak wielkim staraniem Apostołowie zabiegali o wykonanie tego wszystkiego, łatwo można się dowiedzieć, jeśli przeczytasz Dzieje Apostolskie albo pisma świętego Pawła.
Święty Szymon Apostoł

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia „gorliwy”, gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, „braci” (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie – i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia. Również ikonografia chrześcijańska dość często przedstawia razem obu Apostołów.
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda (a nawet – piłą drewnianą), dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza (w. IX), miało znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie. Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.

W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.

Święty Juda Tadeusz, ApostołO życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.
Hegezyp, który żył w wieku II, pisał, że Juda był żonaty, kiedy wstąpił do grona Apostołów. Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św. Judy w obawie, aby oni – jako „krewni” Jezusa – nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego cesarską władzę. Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich do domu.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa – według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.

  
Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów,  spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, * aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen
  
Modlitwy do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w ciężkim strapieniu
O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.
 
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.
Modlitwa do św. Judy Tadeusza
Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.
P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.
W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.
Modlitwa dziękczynna do św. Judy Tadeusza
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.
 
Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny
Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek. Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych. Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych. Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha.
Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne, zbliżały nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu.
W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.

DLACZEGO ŻYDZI NIE CHCĄ PRZYJĄĆ PRAWDY, KTÓRA JEST UDOWODNIONA i ZATWIERDZONA? DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ WSZYSTKO ZMIENIAĆ NA SWOJĄ KORZYŚĆ? KIEDY i KOGO BĘDĄ CHCIELI OBCIĄŻYĆ ZA ŚMIERĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA?

A dlaczego Pan Jezus wisi na Krzyżu czyściutki – przecież nie było miejsca bez Krwi na Jego Ciele. Dopiero kobiety umyły Zbawiciela, gdy został zdjęty z Krzyża. Dlaczego Hierarchowie rządzący Kościołem katolickim ciągle kłamią, a nam zwykłym ludziom „nakazują się domyślać” a każdy może mieć inne myśli. Dlaczego ci „władcy” religii katolickiej nakazują nam domyślać się „kto wisi” na Krzyżu? Ja zawsze mówię półgłosem: Panie Jezu, Pan Jezus, oto Pan Jezus – chociaż kapłan – celebrans mówi: oto baranek Boży, a powinien powiedzieć: „oto baran”, bo Pana Jezusa zabili, gdy był dorosły, a nie dziecko. „Prawda mnie wyzwoli i tylko Prawda”. Na Krzyżu widzę Człowieka a nie barana i dlatego mówię jak jest. Wyznaję Prawdę, widzę Prawdę i taka jestem – nie kłamię. Kogo bronią rządzący Kościołem katolickim, że na Krzyżu wisi czysty Pan Jezus. Czyją winę chcą ukryć? Z Mszy św. TRAGEDII zrobili sobie UCZTĘ !
Premiera filmu „Powrót do Jedwabnego” spotkała się z potężną wrogą reakcją ze strony środowisk … –

Orędzie z Medziugorje 25 październik 2021r.

 
 
                       Matka Kościoła | Droga medytacji
„Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”