Środa, 1 listopada 2023
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość
Wszyscy Święci | Rabka - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
                                                           
1 listopada Kościół obchodzi radosną uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, bł. Jan Paweł II i wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.
W początkach chrześcijaństwa nie oddawano publicznej czci nikomu ze stworzeń – ani ludziom, ani nawet aniołom. Jednak już w Nowym Testamencie można dostrzec pewne ślady początku czci świętych. Pochwały, jakie daje sam Jezus św. Janowi Chrzcicielowi (Mt 11, 7-11), cześć, z jaką św. Paweł wyraża się o Abrahamie (Rz 4, 18-22) i Melchizedeku (Hbr 5, 6; 7, 1-4), genealogia Dawida jako prarodzica Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-17; Łk 3, 23-38), podziw dla bohaterskiej śmierci św. Szczepana (Dz 6-7) – wszystko to naprowadza na wiarę pierwotnego Kościoła, że osoby te są nie tylko zbawione i cieszą się chwałą w niebie, ale że mają także moc wspierania swoich braci na ziemi przez orędownictwo za nimi.
Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w katakumbach przedstawiające Ją w aureoli, w postawie siedzącej na tronie, są pierwszym wyraźnym śladem Jej kultu w chrześcijaństwie. Sobór powszechny w Efezie (431), zwołany w obronie tytułu Bożego Macierzyństwa Maryi, przyczynił się do rozszerzenia i pogłębienia kultu Maryi. Od tego czasu Kościół zaczyna obchodzić święta ku Jej czci i stawiać świątynie ku Jej chwale. Poeci chrześcijańscy układają hymny i publiczne modlitwy, które wchodzą także do liturgii.
Spośród świętych na pierwszym miejscu doznają czci męczennicy. Pilnie spisuje się okoliczności ich śmierci w tak zwanych Aktach męczeństwa, stawia się im nagrobki, sprawuje się na ich grobach obrzędy liturgiczne, wzywa się ich pośrednictwa. Od IV w. natrafiamy na wyraźne ślady kultu wyznawców. Do pierwszych, którzy zasłużyli sobie w Kościele na kult publiczny, należeli św. Hilary z Poitiers (+ 368), św. Ambroży (+ 397) i św. Marcin z Tours (+ ok. 397-401) na Zachodzie, a na Wschodzie: św. Paweł Pustelnik (+ 342), św. Antoni Pustelnik (+ 356), św. Efrem (+ 373) i św. Bazyli Wielki (+ 379).

Kościół nie wszystkim świętym daje jednakową rangę. Wyraźnie w swojej liturgii wyróżnia Maryję – tak co do liczby Jej świąt, jak i ich rangi. Po Matce Bożej wyróżnia kult św. Józefa, następnie kult św. Jana Chrzciciela i Apostołów, aniołów, świętych doktorów, zakonodawców, męczenników. Wprowadzenie gradacji: uroczystość, święto, wspomnienie obowiązkowe i wspomnienie dowolne jest wyraźnym tego potwierdzeniem. Ostatnia reforma kalendarza i liczne beatyfikacje i kanonizacje pontyfikatu Jana Pawła II wprowadziły ważną nowość – dla podkreślenia uniwersalizmu swego przeznaczenia Kościół przypomina świętych wielu ras i kontynentów.

Kanonizacja to uroczyste ogłoszenie kogoś świętym. Poprzedza ją zwykle beatyfikacja – ogłoszenie kogoś błogosławionym. Oba te wydarzenia poprzedza zawsze proces kanoniczny (zwany odpowiednio kanonizacyjnym lub beatyfikacyjnym). Może się on rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci danej osoby (zdarzają się wyjątki, np. w przypadku Matki Teresy z Kalkuty czy Jana Pawła II). Proces odbywa się pod nadzorem postulatora – osoby czy wspólnoty (np. zakonu). Postulator powinien najpierw ustalić, czy dana osoba cieszy się opinią świętości, tzn. czy ludzie widzą w niej świętego, czy zginęła śmiercią męczeńską lub praktykowała w swoim życiu w sposób ponadprzeciętny cnoty. Nowy święty ma być wzorem do naśladowania. Postulator bada też, czy Bóg udziela szczególnych łask za wstawiennictwem kandydata na ołtarze.
Po spełnieniu tych warunków może rozpocząć się dochodzenie diecezjalne. Postulator kieruje prośbę o wszczęcie postępowania do ordynariusza diecezji, w której zmarł kandydat. Przedstawia przy tym jego życiorys i najważniejsze informacje o jego działalności. Sporządza także listę świadków, którzy będą zeznawać w procesie. Od momentu rozpoczęcia postępowania diecezjalnego kandydatowi przysługuje tytuł sługi Bożego. Teraz analizie są poddawane jego pisma i wszelkie dotyczące go dokumenty (np. prace naukowe, artykuły, wydane książki, listy). Przesłuchuje się też świadków. Po zakończeniu postępowania w diecezji (które może trwać nawet kilkadziesiąt lat), dokumenty trafiają do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Kongregacja wydaje zezwolenie na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, nadzoruje jego przebieg i zatwierdza postulatora. Określa warunki, jakie muszą zostać spełnione w czasie procesu. Z przesłanych do Kongregacji materiałów sporządzane jest tzw. Positio – obszerne opracowanie o życiu i cnotach lub męczeństwie sługi Bożego. Pisemną relację przekazuje się także Ojcu Świętemu. To on wydaje dekret o heroiczności cnót lub o męczeństwie. To otwiera już ostatni etap procesu. Do beatyfikacji wymagane jest teraz stwierdzenie przynajmniej jednego cudu dokonanego za przyczyną sługi Bożego. Najczęściej mamy do czynienia z uzdrowieniami lub nawróceniami. Po dokładnym zbadaniu okoliczności cudu wydaje się potwierdzający go dekret. Następuje uroczysta beatyfikacja. Odtąd daną osobę określa się mianem błogosławionej. Można jej oddawać publiczny kult, ale tylko na określonym terenie (w danej diecezji, kraju, wspólnocie zakonnej).
Do kanonizacji, czyli uznania kogoś za świętego, konieczny jest kolejny cud, który ma miejsce już po beatyfikacji. Po ogłoszeniu osoby świętą można jej oddawać kult już w całym Kościele, poświęcać jej świątynie, włączać do liturgii.
Różnica między błogosławionym a świętym jest jedna: w obszarze, na jakim dozwolony jest kult tej osoby. W przypadku błogosławionego – jego kult może odbywać się tylko na określonym terytorium; w przypadku świętych – taki kult jest nakazany w całym Kościele. Zarówno błogosławieni, jak i święci cieszą się radością przebywania w gronie zbawionych w chwale nieba.

Aktualne szczegółowe regulacje dotyczące procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych znajdują się w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. Benedykt XVI zmienił praktykę z czasów Jana Pawła II, by papież osobiście przewodniczył wszystkim beatyfikacjom i kanonizacjom. Obecnie papież sprawuje jedynie uroczyste Msze kanonizacyjne; beatyfikacji natomiast dokonuje jego delegat. Wyjątkiem była beatyfikacja Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 r., której Benedykt XVI przewodniczył osobiście na Placu św. Piotra w Rzymie.
Pierwszą kanonizacją przeprowadzoną przez papieża było ogłoszenie w 993 r. świętym biskupa Augsburga, Ulryka, przez Jana XV na Synodzie Laterańskim.

W każdą niedzielę w czasie Eucharystii wyznajemy wiarę w „świętych obcowanie”. Co to oznacza? Jak zaznaczył Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen gentium:

Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc «wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako jest». Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego i ten sam hymn chwały śpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie (nr 49).

Tajemnica świętych obcowania odzwierciedla nie tylko pochodzenie, ale i naturę Kościoła. Chrystus jest Głową Kościoła zarówno cierpiącego zadośćuczynienie w czyśćcu, Kościoła tryumfującego w niebie, jak i Kościoła walczącego na ziemi. Jest to ten sam Kościół Jezusa Chrystusa, który funkcjonuje w trzech wymiarach. Istotą nieba jest wspólnota zbawionych w komunii „życia i miłości”. Jest to jednocześnie stan pełni wszystkiego, pełni życia. Jako pojęcie eschatologiczne oznacza wieczne zbawienie po śmierci lub „bycie z Chrystusem” (Flp 1, 23), wspólnotę z Nim.
Do Kościoła niebiańskiego należą wszyscy święci w niebie wraz z Maryją i aniołami. Wstawiennictwo świętych utwierdza „Kościół świętości” przez zasługi, które zdobyli oni na ziemi. Sobór Watykański II przypomina, że istnieje ich „braterska troska” o nas. To jest patronat wszystkich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymującymi do wieczności. Kult świętych to wyraz aktywnej więzi nieba z ziemią. Skuteczne staje się zatem wstawiennictwo świętych za nami.
Obcowanie świętych to wzajemna wymiana darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią. Wzajemnie udzielanie się dóbr duchowych realizuje się przez modlitwę, sakramenty (szczególnie Eucharystię) i odpusty.

Wszyscy Święci
Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

                                           Myśli Św. Ojca Pio – Sanktuarium Św. Ojca Pio
Kazanie św. Bernarda, opata

Śpieszmy ku braciom, którzy na nas czekają
Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość? Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą? Na cóż im nasze śpiewy? Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień.
Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych, jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie, zasłużenie na to, aby się stać współobywatelami i współmieszkańcami błogosławionych duchów, nadzieja połączenia się z zastępem patriarchów, ze zgromadzeniem proroków, z orszakiem Apostołów, z niezmierzoną rzeszą męczenników, wspólnotą wyznawców, z chórem dziewic, wreszcie zjednoczenie się i radość we wspólnocie wszystkich świętych. „Kościół pierworodnych” chce nas przyjąć, a nas to niewiele obchodzi, pragną nas spotkać święci, my zaś nie zważamy na to, oczekują nas sprawiedliwi, a my się ociągamy.
Obudźmy się wreszcie, bracia, powstańmy z Chrystusem. Szukajmy tego, co w górze; do tego, co w górze, podążajmy. Chciejmy ujrzeć tych, którzy za nami tęsknią, śpieszmy ku tym, którzy nas oczekują, duchowym pragnieniem ogarnijmy tych, którzy nas wyglądają. A nie tylko trzeba nam pragnąć wspólnoty ze świętymi, lecz także udziału w ich szczęściu. Gdy więc pragniemy ich obecności, z największą gorliwością zabiegajmy również o wspólną z nimi chwałę. Taka gorliwość nie jest zgubna ani też zabieganie o taką chwałę nie jest niebezpieczne.
Drugim pragnieniem, które budzi w nas wspomnienie świętych, jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i nam, abyśmy i my ukazali się z Nim w chwale. Teraz bowiem nasza Głowa, Chrystus, objawia się nam, nie jakim jest, ale jakim stał się dla nas; ukoronowany nie chwałą, ale cierniami naszych grzechów. Byłoby rzeczą niegodną, aby ten, kto przynależy do Głowy ukoronowanej cierniami, szukał łatwego życia, albowiem purpura nie jest dlań oznaką chwały, ale hańby. Nadejdzie chwila pojawienia się Chrystusa i Jego śmierć nie będzie już głoszona. Wówczas poznamy, że i my umarliśmy, a nasze życie ukryte jest w Chrystusie. Ukaże się Głowa w chwale, a wraz z nią zajaśnieją uwielbione członki. Wtedy to Chrystus odnowi nasze ciało poniżone upodabniając je do chwały Głowy, którą jest On sam.
Do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Aby zaś dane nam było pragnąć i dążyć do tak wielkiego szczęścia, powinniśmy się starać o pomoc świętych. Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości.
 
 
                                              Dobre słowa: Najświętszy Sakrament

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Pieczęć na czołach oraz białe szaty – te dwa atrybuty charakteryzują wielki tłum zbawionych, który w swojej wizji ogląda św. Jan. Choć podaje on także liczbę tego tłumu, sama w sobie nie jest ona istotna, ma bowiem wartość symboliczną: to liczba pokoleń Izraela, czyli dwanaście, podniesiona do potęgi i pomnożona przez tysiąc, czyli kolejną symboliczną liczbę nowego Izraela (zob. Ap 14, 1-5; Ga 6, 16; Jk 1, 1). Innymi słowy, sto czterdzieści cztery tysiące, to po prostu niebiański Kościół, wspólnota świętych. Co ważne, o ile jesteśmy ochrzczeni, już „jedną nogą” do nich należymy, już jesteśmy na drodze do nich, a zbawieni spoglądają na nas jak na „swoich”, których wyczekują i za których się modlą. Apokaliptyczna wizja św. Jana ma więc rozniecić w nas pragnienie świętości; możemy sobie wyobrazić, jak w chwili wizji serce Apostoła mocniej zabiło i jak gotów był zakrzyknąć: „Ja też chcę tam być! Też chcę być z nimi!”. Skupmy się więc na wspomnianych wcześniej dwóch cechach tłumu zbawionych. Pieczęć – to symbol chrztu i bierzmowania, które „wyciskają w duszy niezatarte duchowe znamię [oznaczające], że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem” (por. KKK 1304). Podobnie, biała szata „ukazuje, że ochrzczony «przyoblekł się w Chrystusa» (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem” (KKK 1243). My także zostaliśmy opieczętowani i ubrani na biało – w momencie chrztu. Na ile odwołujemy się do tych atrybutów na co dzień?

 

Komentarz do psalmu

Potraktujmy bieżący psalm jako przedłużenie komentarza do czytania. Kto wstąpi na górę Pana i stanie w Jego świętym miejscu?, pyta psalmista. To znaczy: „Kto dostanie się do nieba, do Kościoła zbawionych, do wspólnoty świętych?” Psalmista natychmiast odpowiada: Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom… Który szuka oblicza Boga! To znaczy: „Człowiek, który naprawdę żyje swoim chrztem, swoim opieczętowaniem i ubraniem w białe szaty”. W ten sposób człowiek zasługuje przed Bogiem: „Ponieważ w porządku łaski inicjatywa należy do Boga, dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku nawrócenia, przebaczenia i usprawiedliwienia. Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno do naszego uświęcenia, wzrostu łaski i miłości, jak i do otrzymania życia wiecznego” (KKK 2010; kursywa oryginalna).

 

Komentarz do drugiego czytania

Z racji uroczystości, dzisiejsze drugie czytanie tematycznie wpasowuje się w pozostałe. Zauważmy, że jego autorem jest, wg tradycji, ten sam św. Jan, który otrzymał powyższą apokaliptyczną wizję. Podobnie do niej, także w czytanym fragmencie swojego listu podkreśla pewne napięcie między przyszłością a teraźniejszością: z jednej strony, jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy – ale wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest; z drugiej zaś, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy – już teraz! Jeśli więc wychylamy się ku przyszłości, czyli pokładamy w Nim nadzieję (ale nie z „głową w chmurach”, tylko „twardo stąpając po ziemi”, z całym chrześcijańskim realizmem obejmującym zarówno doktrynę o sile łaski, jak i doktrynę o pierworodnym pęknięciu), uświęcamy się.

 

Komentarz do Ewangelii

Doznając apokaliptycznej wizji niebiańskiego Kościoła, św. Jan usłyszał pytanie: „Ci [opieczętowani na czołach i] przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. Zaraz potem nadeszła odpowiedź: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. Paradoks ten – wybielająca moc krwi Chrystusa – podejmują także dzisiejsze błogosławieństwa: „Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i Zmartwychwstania” (KKK 1717). Słowem, kto żyje z Chrystusem i w Chrystusie, ten doświadcza logiki błogosławieństw, które „wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia chrześcijańskiego; [które] są paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w trudnościach; [które] zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom” (tamże). Co najważniejsze z perspektywy dzisiejszej uroczystości, błogosławieństwa „zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych” (tamże). Zachęcam, by przyjrzeć się dzisiaj Matce Bożej bądź ulubionemu świętemu (świętej) właśnie w kluczu błogosławieństw: które błogosławieństwa pasują do nich najbardziej; albo które błogosławieństwo praktykowali szczególnie w konkretnych okresach i epizodach swojego życia; przy którym błogosławieństwie ich przykład może mi pomóc? Choć bowiem, z jednej strony, „błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia” (KKK 1718), to, z drugiej, „stawiają nas wobec decydujących wyborów dotyczących dóbr ziemskich [i] oczyszczają nasze serce, by nas nauczyć miłować Boga nade wszystko” (KKK 1728).

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Błażeja Węgrzyna

 

                                                                        Kubek św. Urszula Ledóchowska - EM020_20210707143849 - księgarnia internetowa - Święty Jacek

Litania do Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl(cie) się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
Wszystkie swięte Duchy niebieskie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakubie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święci Fabianie i Sebastianie,
Święci Janie i Pawle,
Święci Kosmo i Damianie,
Święci Gerwazy i Protazy,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Święty Hieronimie,
Święty Marcinie,
Święty Mikołaju,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorowie,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Kazimierzu,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Święta Mario Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucjo,
Święta Agnieszko,
Święta Cecylio,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,
Święta Jadwigo,
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od piorunów i nawałnic,
Od plagi trzęsienia ziemi,
Od zarazy, głodu ognia i wojny,
Od grożących niebezpieczeństw,
Od śmierci wiecznej,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Przyjście Twoje,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Chrzest i święty Post Twój,
Przez Krzyż i Mękę Twoją,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela,
W dzień sądu,
My grzeszni Ciebie prosimy.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył,
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył,
Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył,
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i
wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył,
Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył,
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył,
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…

K. I nie wódź nas na pokuszenie.
W. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa do Wszystkich Świętych

Święci i Święte Pańskie, którzyście otrzymali łaskę dojścia do chwały, uproście mi u Boga, ażeby mnie łaską swoją we wszystkich potrzebach wspomagał i do chwały wiekuistej doprowadzić raczył. Amen.

KOLEJNY KSIĘŻYC DAJE WAM ZNAKI NA NIEBIE, WZMACNIA PRZEŚLADOWANIA
Przekaz Naszego Pana Jezusa Chrystusa do Luz de Marii 28 Października, 2023 r.

Umiłowane dzieci, przynoszę wam wspaniałą wiadomość:

JESTEŚCIE MOIM WIELKIM SKARBEM I BŁOGOSŁAWIĘ KAŻDEGO Z TYCH, KTÓRZY Z MIŁOŚCIĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, ZE SKRUSZONYM I POKORNYM SERCEM (Ps. 50 (51), 19) PRZYJMUJĄ TO WEZWANIE NIE JAKO ALTERNATYWĘ, ALE Z SZACUNKIEM, NA KTÓRY ZASŁUGUJĘ JAKO BÓG.

Pragnę, aby „wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym. 2, 4).

Pragnę, abyście szanowali Moje Słowo zawarte w Piśmie Świętym, szanowali Prawo

(Mt 5, 17-20).

Istota ludzka żyje w jednej i jedynej rzeczywistości: to jest duchowość. Wybraliście jednak poruszanie się                w dwóch rzeczywistościach: jednej, która musi istnieć, i drugiej, która musi współistnieć z pierwszą. RZECZYWISTOŚĆ JEST DUCHOWA, TO CO ZIEMSKIE MUSI ŻYĆ KOSZTEM TEGO, CO DUCHOWE.

W tym czasie powierzyliście kierowanie waszym życiem przyziemności, która sprawia, że jesteście stworzeniami, które Mnie nie szukają, nie znają Mnie i nie kochają Mnie. Nie znając mnie, zostawiliście duchowość na końcu. Pozwoliliście złemu, ciemiężycielowi dusz, przeniknąć życie każdego z Moich dzieci, w ten sposób je zanieczyszczając, prowadząc do wszystkiego, co sprawia Mi ból, ku temu, co prowadzi je do zatracenia i jeśli się nie nawrócicie, stracicie Życie Wieczne.

WAŻNA JEST MODLITWA, JEST KONIECZNA DLA WASZEGO DOBRA (Mt 26, 41), WZRASTAJCIE DUCHOWO, POKŁADAJCIE UFNOŚĆ W MOIM DOMU, W MOJEJ MATCE, W POMOCY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.

Demony znajdują się na całej ziemi w poszukiwaniu swoich ofiar, aby poprowadzić je do pracy i działania przeciwko wszystkiemu, co oznacza Moja Miłość (Ef 6, 12-13), ale najlepszą i największą ochroną jest, kiedy stworzenie pozostaje w stanie łaski.

Ta chwila nie jest przeznaczona po to, abyście nadal żyli w grzechu lub w sprawach doczesnych, ale abyście zdali sobie sprawę z duchowego niebezpieczeństwa pozostawania zniewolonym w szaleństwie niższych instynktów.

DZIECI, CHWILA JEST AGONIĄ:

Niemożliwe jest dla was prowadzenie takiego samego życia jak wcześniej…

Niemożliwe jest, abyście popełniali te same błędy, te same grzechy…

Ważne jest, aby dojrzewać duchowo i świadomie zainicjować przebudzenie.

Pragniecie darów i cnót, ale nie będziecie ich posiadać, jeśli zachowacie ten sam sposób pracy i działania, jeśli nadal będziecie mieli to samo serce z kamienia i jeśli wasze myśli będą błądzić ku wszystkim złym rzeczom. Moje dzieci jesteście istotami wyrozumiałymi, które myślą o swoim Zbawieniu Wiecznym, o swoich bliźnich i swoich potrzebach. Moje dzieci jesteście stworzeniami przepełnionymi Moją Miłością, która wypływa z waszych ust,            z waszych dzieł i czynów.

Nie da się żyć w izolacji, jeśli chcecie się rozwijać, bo będziecie wzrastać na swój sposób, mówiąc: „to jest dobre    i tak muszę działać i czynić”, a to jest wynik ludzkiego „ja”, które prowadzi was tam, gdzie chcecie swoją ludzką wolą.

KOLEJNY KSIĘŻYC DAJE WAM ZNAKI NA NIEBIE, WZMACNIA PRZEŚLADOWANIA. Ostrzegałem już, żebyście nie szli w tłumy, terroryzm nie ustaje, po prostu bierze głębszy oddech. Dzieci są uparte, konieczne jest, abyście zachowali podane przez nas leki na przyszłość, zanim będzie za późno.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, śmierć postaci światowej w wątpliwych warunkach podnosi ten moment wojny.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową, jej ziemia mocno się trzęsie.

Módlcie się, Moje dzieci, Meksyk się trzęsie, Chile cierpi z powodu trzęsienia ziemi, Boliwia porusza się z mocą.

Módlcie się, Moje dzieci, wojna się nasila, inne kraje wtrącają się, ponury scenariusz rozszerza się.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się swoim sercem, swoimi uczynkami i dziełami.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Mój Kościół.

Umiłowane dzieci:

MOJE SŁOWO JEST JEDNO, NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŹĆ Z ATAKIEM MODERNIZMU, NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŹĆ. MOJE PRAWO JEST JEDNO I NIE ZMIENIA SIĘ.

Nie zapominając o Mojej Miłości do ludzkości, Mojej prawdziwej Obecności w Eucharystii i wiedząc, jak wiele osiągniecie modlitwą Różańca Świętego poświęconą Mojej Matce, dokonacie wielkich cudów dla ludzkości i osobistych, szanując Wolę Bożą.

Odmawiajcie sercem modlitwę Różańca Świętego, jest ona kochana przez Mój Dom.

Jeszcze raz wzywam Was do odmawiania Różańca Świętego za całą ludzkość.

Moje Błogosławieństwo pozostaje z wami. Kocham was.

Wasz Jezus.

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)

Komentarz Luz de Marii

Bracia:

Cóż za wielka radość dla nas wszystkich, że nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus nawiedza nas ze Swoim szczególnym i nieskończonym Błogosławieństwem. Jednocześnie, nie patrząc na naszą niewdzięczność, nazywa nas „swoim wielkim skarbem”, niegodnym tak wielkiego tytułu. Taka jest miłosierna Miłość Boga.

Bracia, powiedziano nam, że jako istoty ludzkie żyjemy w dwóch rzeczywistościach, w dwóch rzeczywistościach wybranych przez nas, a jednak tak bardzo się mylimy! Jako istoty przyzwyczajone do życia dzięki ludzkiemu ego, żyliśmy wstecz, chcąc wnieść duchowość do dźwięku naszego ludzkiego ego. Dlatego nie możemy uświadomić sobie wielkości tego, czym jest duchowa istota ludzka.

Dzisiaj Nasz Pan Jezus Chrystus podkreśla nam, że nie powinniśmy stawiać więcej przeszkód, aby być bardziej Chrystusowymi niż światowymi. Nasze ludzkie ego musi kierować się duchowością, a nie naszą duchowość kierować w stronę ludzkiego ego.

Nasz Pan jest bardzo mocny w tym Orędziu, które przewiduje dla nas pewne aspekty codziennego życia. Są to czasy wzmacniania wiary, a nie bycia letnimi.

Pamiętajmy o tym, co Niebo nam objawiło:

Najświętsza Maryja Panna, 29.09.2010 r.

Ziemia zadrży: wzywam was, abyście nie zapominali, że tam, gdzie żyje dusza oddana Trójcy Świętej i modli się Suplikacją, a będzie jej dane, że plagi zostaną zmniejszone.

Najświętsza Maryja Panna, 02.11.2011 r.

Ludzkość ta żyje w permanentnej głuszy i zamknęła uszy na głos sumienia. Z tego powodu grzech narasta z każdą chwilą. A to, co widzicie teraz, to dopiero początek tego, co ma nadejść. Nadejdą czasy, kiedy świadomość zostanie całkowicie unieważniona w ludzkim stworzeniu, serce zostanie zaciemnione, Bóg zostanie wygnany, a Ja będę całkowicie unieważniona. Będą to chwile duchowego spustoszenia, gdyż na całej Ziemi zapanuje zło.

Nasz Pan Jezus Chrystus, 05.11.2014 r.

Nie zapominajcie, że Rzym straci wiarę i będzie siedzibą antychrysta, skąd będzie on wygrywał bitwy wielkimi cudami, ale Mój lud nie pozostanie sam, poślę kogoś, kto pomoże Mojemu ludowi, a ten Posłaniec stanie twarzą w twarz z siłami zła, będzie niósł Moje Słowo w swoich ustach jak ogień, spali zasadzki antychrysta.

Najświętsza Maryja Panna, 07.12.2015 r.

Dom Ojca nie wycofuje swojej opieki nad Swoimi dziećmi, dlatego ofiaruje ludzkości Swojego Posłańca, aby przez Słowo Boże zachęcał i ratował dusze dla Mojego Syna, obdarzy was mądrością od Ducha Świętego, aby dusze się nie zgubiły sprawiedliwi się nie zgubili, a Święta Reszta zjednoczyła się. Amen.

https://revelacionesmarianas.com/

 

Pilne orędzie – Maryja, Matka Boża z Guadalupe, do latynoamerykańskiej mistyczki Matka Boża z Guadalupe. Obraz nie ręką ludzką uczyniony! | Fronda.pl
Zapieczętujcie swoje domy drogocenną Krwią Baranka
19 października 2023 r.

Orędzie Matki Bożej z Guadalupe do Loreny
Kiedy Anioł Sprawiedliwości przejdzie obok waszych domów, powinniście byli się wcześniej przygotować, zaznaczając swoje domy, swoje serca i dusze Krwią Baranka.
Drogie Dzieci,
Dziś Moje Serce krwawi z bólu na widok Ukrzyżowania Mojego Syna Jezusa. Kraje sprzymierzone w wojnie dążą jedynie do swoich interesów pieniężnych i Nowego Porządku Świata, aby unicestwić znaczną część populacji.
Moje serce jest rozdarte bólem, gdy widzę śmierć tak wielu ludzi, osierocone dzieci i rodziców tracących swoje małe dzieci, serce Mojej Matki płacze, a z Moich oczu płyną krwawe łzy dla ludzkości.
Nadchodzą niezwykle trudne czasy, a Moje dzieci NIE zbliżają się do Mojego Syna Jezusa Chrystusa, nawet gdy widzą Burzę. Narody będą cierpieć w tej wojnie, tysiące ludzi umrze z dnia na dzień. Płaczę nad Moimi dziećmi, które NIE posłuchały Moich wezwań Kochającej Matki, która z Miłością wzywa Moje dzieci w Moje Ramiona, aby przytulić je do Mojego Niepokalanego Serca i ocalić je.Ja, wasza Matka, wzywam was, abyście się nawrócili i powrócili do Ojca, zanim będzie za późno, zło postępuje, a dobro zdaje się zasypiać. DZIECI ŚWIATŁA NIE BUDZĄ SIĘ ZE SWOJEGO LETARGU i niewielu jest takich, którzy zwracają uwagę na wydarzenia i są czujni, aby NIE ulec pokusie.
Wróćcie do Domu Ojca, ponieważ Jego Sprawiedliwy Gniew już zaczął spadać, proszę, powróćcie do domu, GDZIE MOGĘ WAS OCHRONIĆ OD WSZELKIEGO ZŁA. WIELE NARODÓW ZNIKNIE Z POWODU SWOJEGO ZŁA, A INNE ZOSTANĄ SUROWO OCZYSZCZONE, OCZYSZCZANIE JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁO a początek Ucisku został już ogłoszony,  a świat wciąż śpi. NIE czekajcie, aż nieszczęście zapuka do waszych drzwi. Kiedy Anioł Sprawiedliwości przejdzie obok waszych domów, powinniście byli się wcześniej przygotować, zaznaczając swoje domy, swoje serca i dusze krwią Baranka. I jak to zrobicie:
Pobłogosławicie Krwią Mojego Syna całą waszą istotę i wasze rodziny, okrywając się nią. I chrońcie swoje domy, umieszczając sól, olej i egzorcyzmowaną wodę w rogach domów, drzwiach i oknach. Musicie zwracać uwagę na znaki czasu, abyście przebudzeni stali się świadomi diabolicznych planów zła i mogli stawić im czoła z pomocą Bożą. Jeśli zaufacie Bogu i będziecie żyć zgodnie z wolą Bożą, gdziekolwiek się znajdziecie, wraz ze swoimi rodzinami, będziecie chronieni przed jakimkolwiek zagrożeniem dla waszej integralności fizycznej i duchowej oraz będziecie mieli pewność, że moc Boża wykonała swoje dzieło w waszym życiu.
Zobaczycie wielkie cuda w waszym życiu, jeśli będziecie mieli wiarę i oddacie się w ramiona Ojca, dlatego proszę was, abyście byli jak dzieci w ramionach waszego Ojca, który się o was troszczy, prowadzi was i chroni.
Bądźcie jak małe dzieci i polegajcie całkowicie na Nim. Krew Mojego Syna ochroni was przed wszelkimi niebezpieczeństwami, a Ja jako wasza Matka, będę was chronić pod Moim Płaszczem z Gwiazd.
Moje dzieci, przygotujcie się do swoich misji na bitwę, która jest bardzo silna, dlatego proszę was, abyście przygotowali swoje dusze na tę krwawą bitwę, modlitwą, postem i pokutą wzywam was do jedności z Trójcą Przenajświętszą poprzez połączenie z nią waszych dusz i serc. Jak można to osiągnąć?
Dotarcie do szóstej komory, gdzie dusza łączy się z Trójcą Przenajświętszą i już nie wy żyjecie, ale ona w was, może się to wydawać trudne do osiągnięcia, ale tak nie jest, dziś Niebo jest w przecenie i daje wam bardzo szczególne Łaski.
Aby dotrzeć do tego pokoju, wystarczy o to poprosić z czystym sercem, a Bóg uformuje wasze serca, ukształtuje je jak glinę w rękach garncarza. Będzie to bolesne, ale konieczne, ponieważ bez bólu nie ma przemiany.
Ból czyni człowieka silniejszym i bardziej zdolnym do stawienia czoła sytuacjom życiowym, nadaje mu tożsamość. Tożsamość, którą tylko Bóg może nadać duszom wykutym w bólu, aby uczynić je czystymi i olśniewającymi 

w Jego Obecności, więc pozwólcie się ukształtować ramionami Ojca, abyście mogli jaśnieć jak lśniące perły.
Dlatego wzywam was, abyście z miłością przyjmowali swoje krzyże, abyście zostali wykuci w rękach Ojca. Wzywam Was do zjednoczenia z Sercem Moim i Sercem Mojego Syna. Włócznia, która przebiła bok Mojego Syna, doprowadziła do narodzin Jego Kościoła, z którego narodzili się Apostołowie Czasów Ostatecznych.
Dlatego starajcie się wypełniać swoje konkretne misje, które Bóg dał każdemu z was osobiście, nie bądźcie przeszkodą dla swoich braci i sióstr, ale pomostem do Boga.
Dlatego proszę Was jedynie o wejście w niezgłębione tajemnice Mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zrozumieć Jego Ukrzyżowanie i Odkupienie, a przeżywając agonię Mojego Syna na Kalwarii, będziecie mogli wzrastać duchowo, czując Jego cierpienia i bóle w waszych sercach. Odnowicie wasze serca i dusze oraz zmiękczycie wasze serca agonią i cierpieniami Mojego Syna poprzez Jego mękę przeżywaną przez Apostołów Czasów Ostatnich.
Mój syn może trochę odpocząć od tak wielkiego bólu i oburzenia, dzięki duszom ofiarnym wszystko może zostać złagodzone, a niektóre wydarzenia zredukowane lub odwołane, więc ofiarujcie się jako dusze ofiarne. Ta praca jest bardzo konieczna w tych Czasach Ostatecznych, ponieważ będziecie mogli złagodzić wydarzenia swoim życiem poddania i oddania się Niebu. Postępujcie zgodnie z Moimi instrukcjami i radami, nie zniechęcajcie się ani nie zapominajcie o wszystkim, co jest zalecane w tym orędziu, o które Mój Syn prosił Mnie, aby wam przekazać. Ponieważ On zostanie ponownie ukrzyżowany, a Ja będę Światłością i Jego Siłą w Ciemności, ponieważ gdy ustanie nieustanna ofiara Mojego Syna, On odejdzie i tylko Ja pozostanę, jako Matka całej ludzkości.
Wzywam Was do skruchy i solidarności z naszymi braćmi i siostrami, którzy cierpią na całym świecie z różnych przyczyn i okoliczności. Zjednoczmy się w modlitwie Moją doskonałą bronią, jaką jest różaniec, w całym tego słowa znaczeniu. Gotowi na bitwę, żołnierze!!!
Wzywam was, abyście zintegrowali się z innymi braćmi dla waszego duchowego wzrostu.
Wasza ukochana Matka w Niebie kocha was, Dziewica Maryja z Guadalupe.

Czy czeka nas III wojna światowa? Kim Dzong Un: „Bądźcie wszyscy gotowi”
Pan Bóg Wszechmogący stworzył taki piękny świat i wszystko co potrzebne jest do życia dla LUDZI, 
a życie dał nam tylko jedno więc dlaczego ludzie chcą to życie niszczyć i ludzi zabijać. Tylko katolicy uwielbiają Pana Boga za to piękne życie i dziękują całej Trójcy Przenajświętszej za Łaski Boże. Ludzie powinni Pana Boga przepraszać, dziękować, prosić i się modlić. Nie rozumiemy biskupów rządzących Episkoptem, bo pamiętają II wojnę światową – do tej pory ludzie wspominają i narzekają a przecież każda osoba duchowna wie, że za nieposłuszeństwo Panu Bogu ludzie otrzymują kary Boże. Episkopat rządzi Panem Bogiem i nie pyta o nic, nawet posyłają współmorderców do Nieba z piekła. Gdyby rządzący biskupi kochali Boga i bliźniego to by wszystko czynili z miłości do Boga i dla bliźniego. Oczywiście by uznali z miłości Boga Zbawiciela KRÓLEM POLSKI bo dla bliźniego Król nie żałowałby żadnej Łaski.
Zawsze wojny i tragedie wszczynają ludzie bezbożni jak ci niżej wymienieni bo są posłuszni lucyferowi. 

 

Czy czeka nas III wojna światowa? Kim Dzong Un: „Bądźcie wszyscy gotowi”
 
WOJNA IZRAELSKO-PALESTYŃSKA – USA, Chiny Rosja – Podsumowanie trzeciego tygodnia
https://www.youtube.com/watch?v=8IFbO5RN1Oo&t=605s
CHINY 3 METRY OD ŚWIATOWEGO KONFLIKTU!
https://www.youtube.com/watch?v=l4jMDvsrS2c
 
Apokaliptyczne czasy!!! Marek Skowroński

 

Odpowiadamy na haniebny atak na prof. Wandę Półtawską w dniu jej śmierci. Prosimy o dołączenie.

Prof. Wanda Półtawska była dla nas ogromnym autorytetem, dlatego zabolało nas, gdy Radio Tok FM w dniu jej śmierci w haniebny sposób zaatakowało zmarłą. Najpierw prof. Stanisław Obirek na antenie radia szydził z niej i obrażał, po czym Radio samo postanowiło nagłośnić jego skandaliczne słowa publikując artykuł: „Jan Paweł II i Półtawska siali „spustoszenie w Kościele”. „Była teologiczną analfabetką” oraz wpis na portalu X o podobnej treści.

Kierujemy list do redaktor naczelnej Radia oczekując publikacji przeprosin.
PROSZĘ PODPISAĆ LIST

Szanowni Państwo

Przekazana 25 października informacja o śmierci prof. Wandy Półtawskiej poruszyła tysiące osób, dla których była ona niekwestionowanym wzorem walki o życie i rodzinę. Sami jesteśmy przekonani, że zyskaliśmy nową orędowniczkę w niebie. Niestety, wśród ogromu pięknych wspomnień, wybiła też fala wulgarnych komentarzy, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Przykrym zaskoczeniem było to, że nie ograniczyła się ona do anonimowych internautów, ale przebiła się też do wiodących mediów. Najbardziej haniebny atak na prof. Półtawską przeprowadziło Radio Tok FM. Kierujemy list do Redaktor Naczelnej Radia oczekując usunięcia szkalującego prof. Półtawską artykułu i wpisu oraz przeprosin. Prosimy o jego podpisanie: https://proelio.pl/petycje/viewpetition/42-bronimy-dobrego-imienia-profesor-wandy-poltawskiej

Niezłomna postawa prof. Półtawskiej już za jej życia była solą w oku lewicowych środowisk, które regularnie ją atakowały. Jednak mimo wszystko zaskoczył nas kolejny atak na nią, ledwie kilka godzin po tym, jak ukazała się informacja o jej śmierci. Szacunek wobec zmarłych wydawał się jedną z tych wartości, która łączy ludzi o różnych poglądach politycznych i światopoglądzie.
Tymczasem, Radio Tok Fm do komentowania śmierci prof. Półtawskiej zaprosiło prof. Stanisława Obirka – byłego księdza, znanego ze swojej ogromnej wrogości do Kościoła. Prowadzący audycję nie reagował (a wręcz wtórował), gdy zaproszony gość szydził ze Zmarłej i używał obraźliwych sformułowań. Prof. Obirek m.in. zarzucił prof. Półtawskiej, że była analfabetką teologiczną, stwierdził że przypadkami takimi jak jej powinni się zająć psychiatrzy i kpił sobie o jej przyjaźni z św. Janem Pawłem II mówiąc, że łączyła ich mistyczna więź, którą cementowało osobliwe podejście do zarodków. Dziennikarzom Radia najwyraźniej spodobało się, co i w jakim momencie, mówił ich gość, bo sami postanowili nagłośnić najbardziej skandaliczne słowa, nadając haniebny tytuł artykułowi opisującemu audycję i zamieszczając haniebny wpis na portalu X (dawnym Twitterze): Jan Paweł II i Półtawska siali „spustoszenie w Kościele”, „Była teologiczną analfabetką”.
Na początku tego roku broniliśmy prof. Wandę Półtawską, gdy „Gazeta Wyborcza” próbowała zablokować mianowanie jej patronem nowego oddziału jednego z krakowskich prywatnych szpitali. Przykre, że teraz musimy robić to ponownie tuż po jej śmierci. Ale atak na Zmarłą ledwie kilka godzin po jej śmierci jest czymś takim, wobec czego nie umiemy przejść obojętnie. W marcu pod naszym listem w obronie prof. Półtawskiej podpisało się 15 tysięcy osób spośród Państwa. Wierzymy, że teraz w tej bulwersującej sprawie, także będziemy mogli na Państwa liczyć.

Audycja, artykuł i wpis Radia Tok FM były niestety tylko jednym z wielu haniebnych komentarzy poświęconych prof. Półtawskiej. Poprzez nasz list chcemy też symbolicznie wyrazić: nie może być akceptacji dla szkalowania zmarłych, walka polityczna i światopoglądowa musi mieć swoje granice.

Jeszcze raz prosimy o podpisanie listu: https://proelio.pl/petycje/viewpetition/42-bronimy-dobrego-imienia-profesor-wandy-poltawskiej

Pozdrawiamy serdecznie,

Zbigniew Kaliszuk i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

         KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
        Drodzy nasi Pasterze, Biskupi i Kapłani Naród Polski błagał Was o wypełnienie Woli Bożej wiele razy.
Polacy pamiętają II wojnę światową do tej pory a my oglądamy te filmy, ich wypowiedzi i relacje – zalani łzami.
Bardzo prosimy aby Episkopat przejął się sytuacją światową, bo III wojna św. zbliża się do nas wielkimi krokami.
Przecież znacie Dwa Przykazania Miłości, które w Ewangelii Mt 22, 34-40 czytacie i bardzo prosimy abyście dobrze te słowzrozumieli. Kochać Pana Boga, czyli z Nim współpracować i Boga wskazówkami się kierować bo Bóg jest naszym Przyjacielem, żyje i pragnie, aby nasi kochani Pasterze katolicy bliźniego także kochali czyli nas polskich obywateli i na podstawie miłości nami kierowali, na Spowiedzi grzechy przebaczali oraz w Niebie wszyscy razem przebywali. Bardzo prosimy, abyście nasi kochani Pasterze i nas uczyli kochać Pana Boga i bliźniego, którym jest każdy człowiek niezależnie od pochodzenia i wiary jego. Bp Czaja tłumaczy, że Jezus Chrystus jest Królem całego świata a gdzie są Wizerunki, Obrazy i Figury Króla? Maryja Królowa Polski i innych Państw ma w Kościołach, Kapliczkach i w wielu innych miejscach piękne Wizerunki, Obrazy i Figurki a przecież Maryja jest Mamą Syna Króla, bo zawsze tak jest, nawet w różnych krajach. Ludzie świeccy zawsze szanują zasady królowania w ich państwach i nie ma tam nigdy żadnego skłócania. Bóg Ojciec wybrał Naród Żydowski, a Pan Jezus wybrał Naród Polski i pragnie być w Polsce wśród przyjaciół szanowany. Wiemy, że przez nieposłuszeństwo Panu Bogu są wojny i tragedie na świecie a Pan Bóg pragnie Szacunku, Zgody i POKOJU w Polsce i na świecie, więc my błagamy Drogich Apostołów Jezusa Chrystusa i naszych Kapłanów o miłosierdzie dla Polaków i Pokoju bez ofiar wojennych zaplanowanie. Gdy nasz Cudowny Zbawiciel będzie uznany oficjalnie KRÓLEM POLSKI, to cudownie zamieni serca
wszystkim ludziom na dobre i miłosierne i nikt nie będzie chciał wojen, ani kłótni a złe duchy nie będą miały do nas dostępu, bo Duch Święty ogarnie nas miłością do Boga i Ojczyzny i zapanuje POKÓJ bez wydawania na broń pieniędzy. Oczywiście Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i nawet imigranci będą bardzo dobrze się w wolności czuli. 

Ks. Marek Bąk: ROZWAŻANIA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ CHRYSTUSA KRÓLA

https://www.youtube.com/watch?v=cw_aSH-JJzQ&t=1s

Kazanie, 24.10.2021: Pius XI, encyklika Quas primas (1/2) Pius XI, encyklika Quas primas (1/2) O królewskiej godności Chrystusa. Kazanie, 24.10.2021. Ks. Jacek Bałemba SDB.
Błogosławionej Uroczystości Chrystusa Króla! Vivat Christus Rex!
LIST DO POLAKÓW. KOMU SŁUŻYSZ, POLSKO?! (Marek Skowroński)
https://www.youtube.com/watch?v=WyAspKiGA6o&t=1s
Christus vincit !- Laudes regiae: acclamations for the emperor
https://www.gloria.tv/share/9EXaxAaLYDjH3X2AqHAbwq8AC

Ks. Marek Bąk: ROZWAŻANIA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ CHRYSTUSA KRÓLA

https://www.youtube.com/watch?v=cw_aSH-JJzQ&t=1s

Kazanie, 24.10.2021: Pius XI, encyklika Quas primas (1/2) Pius XI, encyklika Quas primas (1/2) O królewskiej godności Chrystusa. Kazanie, 24.10.2021. Ks. Jacek Bałemba SDB.
Błogosławionej Uroczystości Chrystusa Króla! Vivat Christus Rex!
LIST DO POLAKÓW. KOMU SŁUŻYSZ, POLSKO?! (Marek Skowroński)
https://www.youtube.com/watch?v=WyAspKiGA6o&t=1s
 
Christus vincit !- Laudes regiae: acclamations for the emperor
https://www.gloria.tv/share/9EXaxAaLYDjH3X2AqHAbwq8AC

 

7 dniowe RÓŻAŃCOWE JERYCHO

O wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej,

od godz. 21:00 w niedzielę 5.11.2023 do godz. 21:00 w niedzielę 12.11.2023

intencja szczegółowa:

Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze

w dalszej egzystencji Narodu Polskiego, aby Chrześcijaństwo królowało.

Ks. Krzysztof z KRM zatroskany o powyborczą sytuację Polski zasugerował, aby jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu RP X kadencji zorganizować RÓŻAŃCOWE JERYCHO (na wzór jakie było zorganizowane na Jasnej Górze przed zagrożoną pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski przez Śp. Anatola Kaszczuka, świecki apostoł różańca, niewolnik Matki Bożej).

Teraz chodzi o wybór rządu RP wg woli Bożej. Jaki będzie nowy RZĄD i czy będzie wg zamierzeń polityków to zależy od Boga. Tak są przekonani ludzie wierzący. Dlatego chcemy podjąć to wyzwanie mobilizując się wzajemnie, by uprosić u Króla Miłosierdzia i Polski najlepsze rozwiązanie i opcję. My już dokonaliśmy wyboru przy urnach – teraz czas oddać działanie dobremu Bogu, ufając Mu, że przez moc pokuty, modlitwy i ofiary zostaną udzielone potrzebne łaski i błogosławieństwo w naprawieniu Bożego porządku i ładu w naszej Ojczyźnie. Obecnie proponujemy trzy propozycje organizowania się:

1.       W miejscach na bazie lokalnych istniejących spotkań modlitewnych – adoracji szczegóły: Maria 664 035 180

2.       Zaangażowanie się w cykliczne Jerycho w parafii szczecińskiej. Od 1-8.11.2023 – szczegóły: Ania 790 500 257

3.       W łączności fizycznej i duchowej – także przez łącza internetowe: https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/ z Kaplicą Miłosiernego Pana w Domu Miłosierdzia w Koszalinie, która została wyznaczona przez Biskupa diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej do MODLITW ZA OJCZYZNĘ w świetle PROROCTWA SKRZATUSKIEGO:

JEZUS BŁAGA: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. JEZUS PROSI WAS O TO. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup.                                                                         Proroctwo O. Antonello Cadeddu[1]

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą i zatroskanych o dobro Polski naszej ukochanej Ojczyzny prosimy o zgłaszanie się. Kontakt do trzech wyżej wymienionych propozycji:

Ad1. 664 035 180 – Maria M. [Tel.] lokalne spotkania modlitewne – adoracje

Ad2. 790 500 257 – Ani A.-S. [SMS-em] włączenie się w Jerycho w parafii szczecińskiej.

Ad.3 668093700 – Wiesław K. [Tel.] [SMS-em] [WhatsApp] [e-mail: malirycerze] Kaplica Miłosiernego Pana w Domu Miłosierdzia w Koszalinie w łączności duchowej i przez łącze internetowe https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/

Zarząd Legionu MRMSJ

P.S. PRZEBIEG JERYCHA – grafik na 7 dni i nocy – na początku każdej godziny niech towarzyszy krótka modlitwa do Ducha Świętego np. „Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy”/x3 przed rozpoczęciem różańca; w każdej godzinie jest odmawiana cząstką różańca (5 dziesiątek) z tajemnic radosnych, światła, bolesnych, chwalebnych (zaczynając Apelem Jasnogórskim o 21:00 w niedzielę 5 listopada to: od 2100-200 godz. tajem. RADOSNE; od 300–800 tajem. ŚWIATŁA, od 900-1400 tajem. BOLESNE, 1500-2000 tajem. CHWALEBNE, 2100-100  itd.

Ponadto po różańcu w każdej godzinie Koronka do Bożego Miłosierdzia jako modlitwa przebłagania Boga Ojca. Inne sugestie do wypełnienia godziny to: Litania do Andrzeja Boboli, Litania do Narodu Polskiego, Litania do Anioła Stróża Polski i inne wg uznania podejmujących jedną godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem lub w domu (np. chorzy). Mogą być rozważania 24 godzin Męki wg Luizy Piccaretty, modlitwa w ciszy… Łączymy się z całym Dworem Niebieskim prosząc o wsparcie i zaniesienie trudów, modlitw i ofiarowanych cierpień przed tron Boga Ojca mocą zasług Chrystusowych przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

Pamiętajmy RÓŻANIEC i KORONKA do Bożego Miłosierdzia w każdej godzinie RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA 

WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY POLSKI JEST OSIĄGALNA TYLKO POD PRZEWODNICTWEM BOGA KRÓLA POLSKI, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ, MIŁOSIERDZIEM –  BEZPIECZEŃSTWO I POKÓJ WSZYSTKIM ZAPEWNI.

Naród, który stale się odradza

              Historia Polski jest kopalnią wiedzy o życiu społecznym i politycznym. Z dziejów szlacheckiej demokracji 
  I Rzeczypospolitej, czyli państwa sprzed XVIII-wiecznych rozbiorów, dzisiejsze demokracje mogą się nauczyć, jak straszne koszty ponieść może państwo, w którym wolności nie towarzyszy odpowiedzialność. Mimo wielkich wysiłków reformatorów, którzy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję 3 maja 1791 roku, mocarstwa sąsiednie rozebrały I Rzeczpospolitą.
Czyżby historia znów zatoczyła koło ?
KTO NIE CHCE UZNAĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI JEST WROGIEM POLSKIEGO NARODU I BOGA WSZECHMOGĄEGO A TAKŻE PRAGNIE WOJEN I TRAGEDII DLA ŚWIATA CAŁEGO.
Jak uzyskać odpust zupełny za zmarłych? Wyjaśniamy
 
 
Za nawiedzenia cmentarza od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, przyjęcie tego dnia Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Ponadto, odpust zupełny przy zachowaniu tych samych warunków można uzyskać za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny oraz odmówienie modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”.

Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Bez spełnienia któregoś z wymienionych warunków odpust ma charakter cząstkowy, a nie zupełny.

Opis wielkiego ucisku za Antychrysta. Zwiedzie 1/3 świata. Męki i chwała tych co wytrwają.
 
Na Bliskim Wschodzie mamy działania wojenne…
Korzeniem zła jest miłość do pieniędzy i BRAK KRĘGOSŁUPA MORALNEGO | Pandemia pokazała, że większość ludzi to sprzedajni psychopaci!
film „Grzegorz Braun: św. Michale Archaniele broń nas w walce” w YouTube

 

 
Chrońmy polskie dzieci przed propagandą LGBT!”Chrońmy polskie dzieci przed propagandą LGBT!” i chciałbym dowiedzieć się, czy mógłbyś pomóc dodając również swój podpis.


Naszym celem jest osiągnięcie 50000 podpisów i dlatego potrzebujemy szerszego wsparcia. Możesz poznać więcej szczegółów i podpisać petycję tutaj:

https://citizengo.org/pl/node/210872?utm_source

 

TE WYBORY TO OSZUSTWO.
Przecież Tusk lucyferianin juź był premierem i co dobrego uczynił? 
TUSK TO SAMO ZŁO – SAMO ZŁO – CAŁY CZAS NISZCZY NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ.
A ta Niemka VON śmieje się bo za darmo weźmie następne skarby Polski.
 
 „TUSK UBEZWŁASNOWOLNI POLSKĘ !”

https://www.youtube.com/watch?v=OXnLjAUXuO8

POLITYCZNY F***! Jakubiak NIE WYTRZYMAŁ!

„TUSK UBEZWŁASNOWOLNI POLSKĘ!”

 

Niedziela, 29 października 2023 –   XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
                                                              RADZYŃ - Kościół - Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
(Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.
                                                            Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w środę 14.10 o 18:00 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Smolcu
Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
Łaskawy dla wszystkich Bóg kieruje światem
w harmonii i zgodzie
Patrzmy na Ojca i Stworzyciela całego świata, przylgnijmy mocno do Jego wspaniałych, niezrównanych darów pokoju i dobrodziejstw. Rozmyślajmy o Nim i oczyma duszy oglądajmy Jego wspaniałomyślność. Zobaczmy, jak niezmiernie łaskawy jest wobec wszystkich swoich stworzeń.
Niebiosa poruszane Jego rozkazem poddają się Jego władzy w pokoju. Dzień i noc nie przeszkadzając sobie nawzajem, przemierzają wyznaczoną przezeń drogę. Na Jego rozkaz słońce, księżyc i chóry gwiazd harmonijnie się poruszają w granicach, jakie im nakreślił. Z Jego woli płodna ziemia dostarcza w oznaczonym czasie obfitego pożywienia ludziom, dzikim zwierzętom i wszystkim stworzeniom, które na niej żyją, bez ociągania się ani zmieniania czegokolwiek w tym, co zostało jej polecone.
Tajemne otchłanie i nieprzebyte głębiny posłuszne są tym samym prawom. Niezmierzona przestrzeń wód, zamknięta na Jego rozkaz w zbiornikach, nie przekracza swych granic, ale pilnie przestrzega tego, co jej polecono. Powiedział bowiem: „Aż dotąd dojdziesz, a twoje fale zaginą w tobie”. Nieprzebyty dla ludzi Ocean i znajdujące się poza nim światy kierowane są tymi samymi prawami Pana.
Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima następują regularnie jedna po drugiej. Wiatry bez przeszkód pełnią swą służbę w oznaczonym czasie. Również stale bijące źródła, stworzone dla przyjemności i zdrowia, nieprzerwanie dostarczają swych bogactw do podtrzymania życia ludzkiego. Najmniejsze nawet zwierzęta żyją razem w pokoju i zgodzie.
Wielki Stwórca i Pan wszystkiego rozporządził, aby wszystko się dokonywało w pokoju i zgodzie. Jest łaskawy dla wszystkich swych stworzeń, nade wszystko zaś dla nas, gdy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i majestat na wieki wieków. Amen.
 
 
                                                          Modlitwy do Matki Bożej | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
 Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania
Czytanie to prawdopodobnie zostało dobrane do dzisiejszej Ewangelii, by podkreślić jedność „największego i pierwszego” oraz „drugiego, podobnego przykazania”. Jak napisze kiedyś św. Jan Apostoł i Ewangelista: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20; zob. 2, 9-11 i 3, 14-18). Wydobądźmy więc z naszego fragmentu dwa momenty, w których Bóg jednoznacznie oświadcza: Usłyszę ich skargę! Usłyszę go! Istotnie, wymieniające różne sytuacje krzywdy ludzkiej, pierwsze czytanie nosi w lekcjonarzu zbiorczy tytuł: „Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych” (przez analogię, możemy tu dodać: „Bóg słyszy również wdzięczność obdarowanych”). Tu otwiera się pole do popisu dla naszej modlitwy: czy nasze skargi wylewamy przed Nim, czy też odwołujemy się do obmowy i żalenia się przed innymi?

Komentarz do psalmu
Sztuka skarżenia się Bogu na swój los – to jedno; sztuka przyjmowania od Niego pocieszenia – to drugie. Bo kto powiedział, że naszemu psalmiście życie się poprawiło? Wprawdzie nazywa Boga swoją Mocą, Opoką (Skałą), Twierdzą, Tarczą i Obroną; wprawdzie wspomina wielkie zwycięstwo pomazańca (czyli króla) Dawida – ale używa też czasu przyszłego: Wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Dopiero „będę”, ale jeszcze nie „jestem”! W swym domniemanym trudnym położeniu psalmista przyjmuje więc samą Bożą obecność i na niej się opiera; ona mu wystarcza do wiary. Bo Pan nie zawsze usuwa kłody spod nóg, ale zawsze nam towarzyszy.

Komentarz do drugiego czytania
W ubiegłym tygodniu św. Paweł dziękował Bogu za wiarę, nadzieję i miłość, jaką zaszczepił w sercach Tesaloniczan (podobnie uczyni we wstępie Listu do Kolosan). Dziś wdzięczność Apostoła kieruje się do samych Tesaloniczan, którzy na tyle rozwinęli w sobie te trzy cnoty boskie, że okazali się wzorem dla wszystkich wierzących w ich okolicy, a nawet szerzej. Ich świadectwo daje się sprowadzić do podwójnego przykazania miłości: Boga (Nawróciliście się od bożków do Boga) i bliźniego (Doznaliśmy od was [szczególnego] przyjęcia). W ten sposób drugie czytanie wyjątkowo łączy się z dzisiejszą Ewangelią (a przypomnijmy, że w okresie zwykłym drugie czytania biegną przecież własnym rytmem, bez umyślnego powiązania ich z Ewangelią sparowaną tematycznie wyłącznie z pierwszym czytaniem).

Komentarz do Ewangelii
W relacji św. Mateusza, którą dziś czytamy, pytanie uczonego w Prawie faryzeusza nosi ważne dopowiedzenie: Zapytał – wystawiając Go na próbę… Z kolei, w wersji św. Marka (12, 28-34), zadający to samo pytanie uczony w Piśmie jest człowiekiem szlachetnym, o którym Jezus powie, że znajduje się „niedaleko od królestwa Bożego”. To nam przypomina, jak ważna (choć nie najważniejsza) dla życia moralnego jest intencja: „Intencja jest zwróceniem się woli do celu; dotyczy ona kresu działania. Jest ukierunkowaniem na przewidywane dobro podejmowanego działania. Nie ogranicza się do ukierunkowania naszych poszczególnych działań, ale może porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. Może ukierunkować całe życie na cel ostateczny” (KKK 1752). Tak więc chociaż obaj faryzeusze zadają Jezusowi trafne pytanie, na które Mistrz z Nazaretu udziela jednakowej odpowiedzi, to wydaje się, że tylko ten Markowy z niej naprawdę skorzystał. Możemy zatem zaproponować sobie następujące ćwiczenie: napiszmy na kartce to wspólne pytanie faryzeuszów o największe, pierwsze przykazanie i wypiszmy możliwe motywy tego pytania („Pytam, bo …”). Czy w ogóle i dlaczego mnie to pytanie interesuje?

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Błażeja Węgrzyna

Niedziela, 29 października 2023
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
Uroczystość
Rocznica poświęcenia kościoła
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona – ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych – na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga – to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego – na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą – przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach – tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności. Według obecnie obowiązujących uregulowań tytułem kościoła może być:

 • Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus pod wezwaniem tajemnicy Jego życia lub pod imieniem już wprowadzonym do liturgii, Duch Święty
 • Matka Boża pod wezwaniem już przyjętym w liturgii
 • święci aniołowie
 • święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie kanonizowany.

Kościół może nosić tytuł błogosławionego, ale tylko wtedy, gdy ten błogosławiony został zgodnie z prawem wpisany do kalendarza danej diecezji – wymagana jest wówczas zgoda ordynariusza. Kościół może mieć tylko i wyłącznie jeden tytuł. Istnieje jednak możliwość wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, że w kalendarzu liturgicznym występują oni razem (np. święci Apostołowie Piotr i Paweł).

Niektóre kościoły nie są związane z parafią – są wówczas określane mianem kościołów rektorskich. Opiekę nad nimi sprawuje nie proboszcz, a rektor. Kościoły, w których przechowywane są relikwie świętych lub słynące łaskami wizerunki Matki Bożej lub świętych mogą zostać na mocy decyzji biskupa ordynariusza wyniesione do godności sanktuarium. Z takim wyróżnieniem wiąże się obowiązek troski opiekunów tego miejsca o rozwój istniejącego tam kultu.
W każdej diecezji istnieje także zwykle przynajmniej jedna bazylika mniejsza. Mianem bazyliki większej określa się jedynie kilka kościołów w Rzymie:

 • Bazylikę Najświętszego Zbawiciela na Lateranie
 • Bazylikę św. Piotra na Watykanie
 • Bazylikę św. Pawła za Murami
 • Bazylikę Matki Bożej Większej
 • Bazylikę św. Wawrzyńca za Murami

Jedynym wyjątkiem jest Bazylika św. Franciszka, znajdująca się w Asyżu.
Tytuł bazyliki mniejszej mogą uzyskać świątynie spełniające m.in. następujące warunki:

 • świątynia musi być odpowiednio wielka, odznaczająca się artyzmem i odpowiadająca przepisom liturgicznym (ołtarz, tron celebransa, tabernakulum)
 • ma być konsekrowana, a dla diecezji powinna być wzorem w celebrowaniu świętej liturgii, przepowiadania Słowa Bożego, słuchania spowiedzi i sprawowania sakramentów Kościoła
 • ma zajmować w diecezji szczególną pozycję, np. z racji posiadania łaskami słynącego obrazu, relikwii czy też z powodu bezpośrednio związku z historią diecezji

Na kościele, który otrzymał godność bazyliki, spoczywają też określone obowiązki i przywileje, np. większą wagę powinno się przywiązywać do upowszechniania nauczania papieskiego; częściej można uzyskać w takiej świątyni odpust zupełny.

Każda diecezja ma swoją katedrę – matkę wszystkich innych kościołów. Jest ona siedzibą biskupa. Stanowi centrum struktury diecezji. Ma szczególne znaczenie dla kapłanów, którzy przeważnie właśnie w niej przyjmują święcenia kapłańskie i tutaj w każdy Wielki Czwartek gromadzą się wokół swojego biskupa odnawiając przyrzeczenia złożone w czasie swoich święceń, oraz dla osób życia konsekrowanego, które w jej murach uroczyście odnawiają śluby zakonne. Biskup diecezjalny spełnia swoją najważniejszą posługę pasterską właśnie w świątyni katedralnej. W największe uroczystości w ciągu roku liturgicznego odprawia w niej Msze święte, udziela sakramentów – zwłaszcza święceń kapłańskich i sakramentu bierzmowania – oraz głosi Słowo Boże. Jak mówią przepisy liturgiczne, „aby bardziej uwidocznić znaczenie i godność Kościoła lokalnego, obchodzi się rocznicę poświęcenia jego kościoła katedralnego jako uroczystość w samym kościele katedralnym, a w innych kościołach diecezji – jako święto”.

                                            MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ (duchownych i świeckich) | Modlitwa o dobro Kościoła - YouTube
Kazanie św. Bernarda, opata
Nasza to uroczystość i naszego kościoła
Dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia, jest nam bardzo bliska, i dlatego z tym większą pobożnością powinniśmy ją uczcić. Uroczystości świętych obchodzimy wspólnie z innymi kościołami, natomiast święto naszego kościoła jest tylko nasze i dotyczy tylko nas samych, a poza nami nikt go nie będzie obchodzić. Nie powinno nas to dziwić czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten dom Boży jest święty.
Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to, by wasze życie było święte. Przecież w więzach grzechu i skażony był ten, który wyznawał swoją winę, a jednak mówił: „Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany”. Zaiste, godny podziwu jest Bóg w swoich świętych, a są nimi nie tylko ci, którzy przebywają w niebie, ale także i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są świętymi Pana. A jest On godny podziwu, bo jednych uszczęśliwia, a drugich uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest wasza, ukochani bracia. To wy jesteście oddani i poświęceni Panu; to was On wybrał i wziął w posiadanie.
Słusznie przeto czcimy jako święty ten dzień, w którym Bóg nas wybrał i uświęcił za pośrednictwem sług swoich. Spełniło się wtedy to, co nam obiecał przez usta proroka: „Oto Ja zamieszkam w pośrodku ciebie”; my zaś jesteśmy ludem i owcami Jego pastwiska. Bo kiedy ten dom został oddany Panu przez ręce kapłańskie, stało się to ze względu na nas: nie tylko tych, którzy wtedy byli tam obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki mieli w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co się dokonało w murach tej świątyni. A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, pobłogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu świątyni, sprawia to codziennie Chrystus w waszych duszach, On, który jest arcykapłanem dóbr przyszłych.
Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła, † wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
                                       Inicjatywy Dnia Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich | eKAI
Modlitwy za Kościół
Tylu jest nas, Panie Jezu, w Twoim Kościele. Są w nim moi rodzice, koledzy, koleżanki, są różne dzieci, młodzież. Jest dziadek i babcia, i tylu jeszcze nieznanych mi ludzi żyjących w świecie. Chrzest nas włączy! w Twój Kościół. Wiele jest w nim osób, takich zwyczajnych, które chodzą na spacer do parku, które codziennie jeżdżą do pracy i wracają z niej utrudzeni. Ja też należę do Kościoła i co niedzielę jestem na Mszy świętej w mojej parafialnej świątyni, aby Ci wspólnie śpiewać, słuchać Twoich czytanych słów i spotkać się z Tobą w Komunii świętej. Lubię, Panie Jezu, gdy jest nas tam tak dużo. Świat jest taki wielki i żyje na nim tylu ludzi, którzy kochają Ciebie z całego serca. Proszę Cię, aby Twój Kościół jednoczył wszystkich ludzi, byśmy tak, jak przekazujemy sobie znak pokoju, żyli w nim w zgodzie i szanowali Twoje przykazania. Niech wszędzie na świecie ludzie poznają i kochają Ciebie, modlą się i pomagają sobie. Niech w każdą niedzielę i święto przychodzą do Ciebie dzieci i dorośli, aby być z Tobą, aby razem śpiewać i modlić się. Niech rośnie Twój Kościół i rozwija się tak, jak rosnę ja i moi rówieśnicy. Spraw, aby papież, biskupi, księża, siostry zakonne, misjonarze i katecheci uczyli wszystkich ludzi o Tobie. Spraw, bym i ja kochał mój Kościół. Proszę Cię, Panie Jezu, opiekuj się nim, by był święty jak Ty, Matka Boża i wszyscy Twoi Święci. Proszę, aby wszyscy ludzie szanowali go.
* * * * *
Otaczaj Kościół swój Panie, nieustanny opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu.
Panie, niech Twoje miłosierdzie nieustannie oczyszcza i umacnia Twój Kościół, a ponieważ on nie może się ostać bez Ciebie, niech kieruje nim Twoja łaska.
Prosimy Cię Panie – użycz łaskawie Kościołowi przebaczenia i pokoju, aby się oczyścił z wszystkich grzechów i mógł Ci służyć w jedności i pokoju.
Boże, Ty sprowadzasz błądzących na dobrą drogę, gromadzisz rozproszonych i zachowujesz tych, których zgromadziłeś; prosimy Cię – obdarz lud chrześcijański łaską jedności, aby przezwyciężywszy podziały, zjednoczył się z prawdziwym Pasterzem Twojego Kościoła i zdołał godnie Ci służyć.
Uświęć Panie, te prośby, które zanosimy do Ciebie prosząc o zjednoczenie się ludu chrześcijańskiego i udziel przez nie Twojemu Kościołowi łaski jedności i pokoju.
Prosimy Cię Panie, aby łaska Twoja, która jest dziełem Jedynego Boga w Trójcy Świętej, dokonała w Twoim Kościele dzieła zjednoczenia.
* * * * *
Panie, nasz Boże, Ojcze miłosierdzia! Pamiętaj o Twoim Kościele, zachowaj go w pokoju i jedności do końca wieków i napełnij obficie darami Ducha Świętego.
Miej zawsze w opiece naszego Papieża i wszystkich biskupów, aby na całym okręgu ziemi prawowiernie głosili słowa prawdy, a będąc wzorem dla wiernych, prowadzili ich drogą świętości.
Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi kapłanami: napełnij ich mądrością Ducha Świętego i uczyń wiernymi szafarzami Twoich tajemnic. Pamiętaj Panie, o naszej gminie i całej naszej ojczyźnie, a jej mieszkańców zachowaj w uczciwości, pokoju i bezpieczeństwie.
Uczyń wszystkich Twoim świętym ludem.
Małżonków utrzymuj w niezachwianej miłości i jedności. Rodzicom oraz wszystkim wychowawcom błogosław, aby pod ich opieką dzieci wzrastały na Twoją chwałę.
Polecamy Ci, Panie, wszystkich będących w niebezpieczeństwie, żyjących na obczyźnie, skazanych na więzienie, pracujących w ciężkich warunkach, pełniących jakąkolwiek służbę publiczną. Niech wszyscy doznają Twojej ojcowskiej opieki, obrony i pomocy.
Polecamy Ci także wszystkich cierpiących i uciśnionych, którzy Ciebie błagają o zmiłowanie i pociechę.
Błądzących oświeć i nawróć do siebie. Chorych uzdrów, biednych i nieszczęśliwych wspomagaj, żyjących w Twej łasce zachowaj w dobrym. Tych zaś, co odpadli, pojednaj z Tobą. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się dla chwały Twojego Imienia i w Twoim Kościele pełnią dobre czyny.
Obdarz pokojem wszystkie narody, usuń spośród nich wszelkie zgorszenia i krzywdy, ześlij na wszystkich swoją światłość i we wszystkich rozlej swoją miłość, bo Ty, nasz Boże i Zbawicielu, jesteś nadzieją wszystkich krain ziemi.
Prosimy Cię także, zsyłaj nam pomyślną pogodę i łagodne deszcze użyźniające. Pomnażaj nasze plony, na Ciebie bowiem zwrócone są oczy wszystkich, byś w swojej dobroci otworzył swoją rękę.
Pamiętaj, Panie, o tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do Ciebie: wprowadź ich do domu wiecznego życia, gdzie światłość Twojego oblicza opromienia wszystkich i napełnia pokojem i radością.
Wejrzyj również łaskawie na nas i Twój lud wybrany. Daj nam uczestnictwo w swojej chwale, razem z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją i ze wszystkimi Sprawiedliwymi: przez łaskę i miłość Twojego Jednorodzonego Syna, z którym Ty, Ojcze, wraz z Duchem Świętym odbierasz cześć i chwałę, i dziękczynienie teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.
* * * * *
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom, strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół, rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego istnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
* * * * *
Panie Jezu Chryste, któryś z nieba zstąpił na ziemię dla zbawienia wszystkich jeden, święty, prawdziwy Kościół założył, oto my, dzieci tego Kościoła, przed Twym ukorzeni Majestatem, błagamy dobrotliwość i miłosierdzie Twoje i prosimy Cię pokornie, abyś Kościół katolicki w pokoju i pomnożeniu utrzymywał, od wszelkich nieprzyjaciół go bronił i udzielał mu dóbr niebieskich w obfitości.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego. Amen.
Modlitwa za Kościół święty
Boski nasz Zbawicielu, umiłowałeś swój Kościół aż do męki na krzyżu i zapewniłeś, że zostaniesz z nami aż do końca czasów. Wspomagaj, prosimy Cię Kościół nasz w jego zmaganiach. Sam głosiłeś, że między pszenicą rośnie również kąkol, spraw, aby słabość Twoich uczniów nie górowała nad świętością w Kościele.
Pomóż swoją łaską robotnikom w winnicy, wspomagaj kapłanów i miliony wiernych, aby znosząc ciężar dnia i upału, pracowali dla Twojej chwały i dla dobra wszystkich ludzi. Oby ziarno słowa Bożego padło na dobrą glebę i przyniosło plon wielokrotny. Każdy Twój wyznawca niech spełnia godnie swój obowiązek, gdziekolwiek postawiła go Opatrzność Boża, a wszystkim niech przyświeca wspólny cel – zbawienie wszystkich ludzi. Panie nasz, nazwałeś Kościół swoim królestwem na ziemi, gdzie Twoje panuje prawo, gdzie Twoja dobroć jest berłem, Twoja moc naszą nadzieją. Spraw, abyśmy pamiętając, że królestwo Twoje jest królestwem budującym się dopiero, nie szczędzili ofiar i zasłużyli na udział w wiecznym królestwie Twoim. Amen.
Modlitwa za Kościół w Polsce
Panie Jezu Chryste, Boski nasz Odkupicielu. Tysiąc lat temu wprowadziłeś przez Chrzest święty nas do łona Matki Kościoła, a zarazem w rodzinę narodów chrześcijańskich. Dziękujemy Ci za tę łaskę. Pokornie prosimy, racz w drugim tysiącleciu utrwalić i pogłębić naszą wierność wobec przyrzeczeń Chrztu świętego i włączyć nas w coraz ofiarniej sze uczestnictwo w tajemnicy paschalnej Twej śmierci i Twego Zmartwychwstania, przez modlitwę, sakramenty święte, cnotliwe życie i szczęśliwą śmierć.
O Maryjo, Królowo Polski i Matko Kościoła świętego. W Kanie Galilejskiej powiedziałaś sługom: „Cokolwiek Jezus wam powie, czyńcie”. Spraw, by nasze serca, rodziny, parafie, zakony, diecezje trwały w szczęśliwej Twej Matczynej opiece. Wykonując wiernie Twoje polecenia, prosimy pokornie, by Syn Twój stal się dla nas i dla wszystkich Twoich dzieci niezawodną przyczyną zbawienia wiecznego. Amen.
Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan
Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dawcy pokoju , dozwól byśmy uświadomili sobie wielkie niebezpieczeństwa w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.
Spraw, by znikła wszelka nienawiść, wszystkie przesądy, wszystko co może nam stawiać przeszkody na drodze zjednoczenia i Bożej zgody. Tak jak jest tylko jedno ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, byśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary, miłości i jedną myślą oraz
Modlitwa powszechna o jedność chrześcijan
Modlitwa wiernych
Bóg pierwszy okazał nam swoją życzliwość i uzdolnił nas do wszelkiego dobrego czynu. Zanieśmy do niego wspólne prośby.
1. Bóg pierwszy pojednał nas ze sobą. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby nie ustawali w wysiłkach na rzecz pojednania rodziny chrześcijańskiej. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
2. Bóg pierwszy nas oświecił. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby napełnieni światłem Ducha Świętego w duchu służby mądrze przewodzili ludowi Bożemu. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
3. Bóg jest źródłem naszej nadziei. Módlmy się za wątpiących i odchodzących od Boga, za wszystkich, którzy przeżywają duchowe trudności, aby zwyciężyła w nich moc wiary. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
4. Bóg jest naszym pokrzepieniem. Módlmy się za chorych na duszy i ciele, aby zostali uzdrowieni. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
5. Bóg pierwszy nas przyjął. Módlmy się za opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali naszej pomocy. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
6. Bóg wzywa do nawrócenia. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddawali się nieustannie przemieniającej łasce Chrystusa. Ciebie prosimy –
– Wysłuchaj nas, Panie!
Boże nasz Ojcze, Ty jesteś godny wszelkiego zaufania. Tobie powierzamy nasze prośby, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa
Boże, dawco życia, dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, która nas koi i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. Modlimy się, aby nasze Kościoły były zawsze otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. Daj nam Ducha szczodrości wobec wszystkich, kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. Prosimy o to w imię Twojego Syna, który króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.
Modlitwa o jedność chrześcijan
Panie, Jezu, który w przeddzień śmierci swojej modliłeś się o to, aby wszyscy Twoi uczniowie byli doskonałą jednością, jak Ty z Twoim Ojcem, a Ojciec Twój w Tobie, spraw, abyśmy odczuli niewierność naszego rozłamu. Daj nam uczciwie rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas z obojętności, nieufności, a nawet wzajemnej wrogości.
Udziel nam łaski, abyśmy mogli wszyscy spotkać się w Tobie, by z naszych ust i z dusz naszych wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o jedność dla chrześcijan.
Jedność taką – jakiej Ty chcesz w czasie przez CIEBIE wybranym.
Ty, który jesteś doskonałą Miłością, pozwól nam znaleźć w Tobie DROGĘ, która prowadzi do jedności w posłuszeństwie Twojej MIŁOŚCI i Twojej PRAWDY. Amen.
Modlitwa za Kościół do Matki Bożej Saletyńskiej
Matko Boża Saletyńska! Ty tak gorliwie troszczysz się o zbawienie naszych dusz. Pouczasz nas całą treścią swego objawienia. Tak bardzo pragniesz, byśmy szli drogą, którą wskazał nam Twój Syn, Jezus Chrystus. Tą droga zbawienia prowadzi nas Twój oddany i wierny sługa Ojciec Święty Jan Paweł II oraz biskupi i kapłani.
W tej modlitwie, Dziewico Saletyńska, gorąco Cię prosimy, daj tym zastępom sług Twoich, daj całemu duchowieństwu katolickiemu apostolską dzielność w pracy, wielką cierpliwość w przeciwnościach i misjonarską wytrwałość w poświęcaniu, aby prowadzili nas szczęśliwie w pełnej jedności do zbawienia wiecznego.
Wszystkim dzieciom Kościoła, całemu ludowi Bożemu daj ducha posłuszeństwa, uległości, przywiązania i miłości ku jego pasterzom. Niech wszyscy tworzą jedną, miłą i zawsze wierną owczarnię serc i dusz oddanych Jezusowi.
W tej intencji przez Twoje ręce, Matko Kościoła, ofiarujemy Boskiemu sercu Jezusa wszystkie nasze modlitwy, dobre uczynki, cierpliwie znosząc przykrości lub choroby, a przede wszystkim przyjęcie Komunii św. w dniu Tobie oddanym. Przyjmij naszą modlitwę i naszą ofiarę, wesprzyj ją swoją łaską. Amen

ZIEMIA WASZA JEST SERCEM EUROPY

 

Trudno zrozumieć ludzi kierujących państwami, że tak bardzo pragną wojen, nieszczęść i kataklizmów oraz po śmierci wiecznego i tragicznego cierpienia w piekle a na ziemi mamy takie piękne życie.

“PRZYGOTUJCIE SIĘ DO WOJNY TOTALNEJ”
Szokujące orędzie Netanjahu
Była to największa operacja lądowa izraelskiego wojska od początku wojny.
W nocy z środy na czwartek na teren Strefy Gazy wjechały czołgi i piechota IDF. Rajd był zapowiedzią tego, co za chwilę ma nastąpić. 
W orędziu do narodu izraelskiego Netanjahu przekazał, aby przygotować go do wojny totalnej.
Akt oddania się Matce Bożej.
Korespondencja
NARÓD IZRAELSKI NIE CHCE WOJEN, ale faryzeusze rządzący Narodem zawsze nakazują. Namawiali ludzi, opłacili, aby krzyczeli – na Krzyż, na Krzyż i Boga zabili. Do Egiptu uciekali bo faryzeusze im kazali a z Egiptu jak wracali to umierali, bo Boga nie posłuchali. Gdyby się z Najlepszym Przyjacielem zaprzyjaźnili to długo by w dobrobycie żyli. Znowu walczą z Bogiem Wszechmogącym a wiedzą, że trzeba Pana Boga szanować i Go miłować. Ci zdrajcy faryzeusze wiedzą, że Pan Bóg potrząśnie Ziemią i wody wyleją a buntownicy znikną bez śladu.
„Biskupi największymi blokersami dzieła Intronizacji, są winni wojnie na Ukrainie i w Gazie” Kazanie – ks. P. Natanek 27.10.2023
ZAWSZE WINNI SĄ RZĄDZĄCY POLITYCY W RZĄDZIE I HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE, BO NIE CHCĄ NIKOGO SŁUCHAĆ I SIEBIE WYWYŻSZAJĄ A BOGA ZBAWICIELA ZA SŁUGĘ SWEGO MAJĄ. Pan Bóg jest także politykiem a ludzie chcą Bogiem rządzić i dyktują co wolną Bogu czynić. Niby najlepsi kapłani od Mszy św. Trydenckich a zabronili Bogu mówić do ludzi i nie chcą uznać Objawień Bożych. To oni grzesznicy decydują kogo do Nieba poślą i jak go nazwą czy Błogosławionym czy Świętym a siebie za nic nie winią. To oni decydują kto może być w Niebie Świętym, a kto Błogosławionym i nigdy Boga się nie radzą, ani nie pytają.
„Biskupi największymi blokersami dzieła Intronizacji, są winni wojnie na Ukrainie i w Gazie” Kazanie – ks. P. Natanek 27.10.2023
https://www.youtube.com/watch?v=vM7sX5rMIjw

 

DRODZY POLSCY KATOLICY DO NAS NALEŻY MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW, BO ONI MUSZĄ BYĆ POSŁUSZNI TYM NAJWAŻNIEJSZYM PRZEŁOŻONYM W EPISKOPACIE CHOCIAŻ DUŻO ICH NIE JEST TAK NAPRAWDĘ BOŻYMI APOSTOŁAMI, BO DWOM BOGOM SŁUŻĄ. NAM KATOLIKOM BARDZO ZALEŻY NA OCHRONIE I OBRONIE WSZYSTKICH KAPŁANÓW, ABY RZĄDZĄCY NIE ZWOLNILI ICH PRZED CZASEM.
 
KSIĘGA PRAWDY Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii

Franciszek Bergoglio już za swe „wyczyny” dostał anathemę wg Listu do Galatów w roku 2013. 
Film z tamtego okresu pt. „Apostata Franciszek – sługą antychrysta”
https://www.gloria.tv/post/dDCfGH4H1iAN6BnwTqSnhmGpQ
Bergoglio dziękuje znanemu działaczowi LGBT za jego „posługę”
https://www.gloria.tv/post/3RUiEjao6PVaAfJbCvi3zsyc1
KSIĘGA PRAWDY
Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii 13.04.2013, 23:50
Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wesprzeć wszystkich, którzy wierzą we Mnie i Moje Orędzia zawarte w tej Księdze – Księdze Prawdy.  Kiedy człowiek idzie za Mną i Mnie się ofiaruje, musi naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi kochać wszystkich w Moje Imię i tak traktować każdego człowieka, jakby sam chciał być traktowany. Jednak, kiedy naprawdę oddacie się pod Moją Opiekę, będziecie z tego powodu cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem i zrobią wszystko, aby wylać na was pogardę.
Mówię to w szczególności do wszystkich dzieci Bożych i do chrześcijan, gdyż wasz ciężar jest największy. Wołam do tych wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, niezależnie od tego, czy wierzą w to, że mówię do nich przez te Orędzia czy też nie.
Chrześcijanie zawsze będą celem tych, którzy chcą zmienić Prawa Boże, aby pasowały do ich grzesznego dążenia do przyjemności i zaspakajania egoistycznych pragnień. Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii i zostanie postawiony na głowie i odwrócony na lewą stronę. Ten atak jest planowany od dziesięcioleci i starannie przygotowywany. Święci w Niebie płaczą nad katastroficznymi wydarzeniami, które będą się teraz realizowały z taką szybkością, jaka zaskoczy nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.
Zamieszanie spowoduje że tak wielu wyświęconych sług będzie bezsilnych gdy wszystko, co cenili będzie kwestionowane a następnie obalone. Ci, którzy są w ich szeregach, będą im rzucać wyzwania i zastraszać w Moje Imię.
Tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, zachęcam do czujności i stania na straży Mojego Nauczania, jeśli chcecie pozostać Mi wiernymi. Nigdy nie wolno wam przyjąć czegokolwiek innego niż Prawdy, jakiej zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni, a Moi biedni wyświęceni słudzy popadną w rozpacz, gdyż ich wierność Mnie i Kościołowi ustanowionemu przez Piotra, będzie im zabrana i stracą grunt pod nogami.
Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnymi, wiernymi chrześcijanami, musicie pozostać silni i nie wolno wam akceptować jakichkolwiek prób zachęcania was do porzucenia swojej wiary. Zostaniecie zepchnięci na bok i zmuszeni do zgody na kształcenie swoich dzieci w fałszywej doktrynie, nie pochodzącej od Boga.
Te wydarzenia teraz się rozpoczynają i ostrzegam was przed nimi, aby was prowadzić. Każdy, kto oskarża Mnie, poprzez tę misję, 
o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich Poleceń. Ja, który Jestem, po prostu proszę was 
o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga.Wasz Jezus
Korespondencja
Broń Nas w Walce.

Najgroźniejszy superwulkan Europy jest bliski wybuchu? Naukowców niepokoi aktywność Campi Flegrei

Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu. Budzi się superwulkan, który może zrujnować Europę

Włoski superwulkan to tykająca bomba. Czy znów wybuchnie? Mamy komentarz eksperta

5 października 2023, 08:40

Do ostatniej erupcji w czasach nowożytnych doszło w 1538 r., jednak prawdziwy kataklizm miał miejsce 40 tys. lat temu. Wówczas doszło do największego wybuchu.Szacuje się, że w powietrze mogło wówczas wylecieć nawet 300 km sześc. popiołów i kawałków skał, a ziemię pokryło 200 km sześc. magmy. Pył wulkaniczny zasypał całą Europę, północną Afrykę i zachodnią część Azji, a chmura kwasu siarkowego pokryła słońce, powodując zimę klimatyczną i obniżenie globalnej temperatury o ok. 1-2 st. C, a w Europie nawet o 4 st. C. Według niektórych hipotez tak gwałtowne ochłodzenie klimatu spowodowało wyginięcie neandertalczyków.

3 SEKRET szokuje, obnaża imiona i spisek po 1960 r. Papieże są jego zakładnikami, dlatego go ukryli

https://gloria.tv/post/iJkhjXbLwNCK1fDBrPkdyAjPm#495

 

PREMIERA ROKU | Film „UKRYTY SKARB KOŚCIOŁA” | Ostatni ratunek w czasach zamętu.

 
„Goście.”
POWSTRZYMAJ TO BLUNIERSTWO !
Pobierz obrazki
Piątek, 26 października 2023
Najnowsza książka wydawnictwa Prószyński Media „Chrześcijaństwo. Amoralna religia” w oburzający sposób uderza w naszego Pana Jezusa Chrystusa przedstawiając Go jako gardzącego kobietami, mówiącego językiem nienawiści czy wreszcie wzbudzającego lęk.

Książka ta jest kolejnym bluźnierczym atakiem na chrześcijaństwo.

Są to zbyt ważne i fundamentalne sprawy, żeby oburzyć się i nic więcej z tym nie zrobić.

Przeciwko Arturowi Nowakowi – jednemu z autorów książki – trwa dochodzenie. To prawnik, który miał pomagać w uniknięciu kary mężczyźnie oskarżonemu o pedofilię.

Z kolei drugi z autorów Ireneusz Ziemiński w jednym z wywiadów nazwał chrześcijaństwo „jedną z najbardziej amoralnych religii”, czym wywołał słuszne oburzenie.

Przygotowaliśmy petycję skierowaną do wydawnictwa Prószyński Media o wycofanie tej publikacji ze sprzedaży.

To jest absolutnie obrzydliwe!

Jest to bezpośredni atak na świętość i czystość Boga.

Proszę, nie ignoruj tego!

Dołącz do mnie, domagając się natychmiastowego wycofania książki ze sprzedaży!

Niech rycerze walczą, a Bóg da zwycięstwo!
św. Joanna d’Arc
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Pobierz obrazki
P.S. – Aby dotrzeć z petycją „Powstrzymaj to bluźnierstwo! Skandaliczna książka wyd. Prószyński Media” do jak największej liczby Polaków, potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego.

Zamierzamy przeprowadzić serie ulicznych protestów pod siedzibą wydawnictwa Prószyński Media w Warszawie.

Czy chcesz wnieść swój wkład poprzez darowiznę na rzecz rozpowszechniania tego protestu, aby jak najwięcej osób dołączyło do niego?

Download images
Download images
Download images
www.polskakatolicka.org
© 2023
Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej
im. Ks. Piotra Skargi
00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok.1
Sprzedaliście Polskę diabłu! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkZq1M75LJg
(chyba oddali bezpłatnie i jeszcze dopłacili)
3 SEKRET szokuje, obnaża imiona i spisek po 1960 r.
Papieże są jego zakładnikami, dlatego go ukryli
https://www.youtube.com/watch?v=xid1_rTq-_g
PAPIEŻ FRANCISZEK NIEPOKOI ŚWIAT NOMINACJĄ NOWYCH KARDYNAŁÓW. SZÓSTE PRZYKAZANIE JEST ZAGROŻONE!
https://www.youtube.com/watch?v=qksNeGh1Mtk
Odbudowa ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ – ŻYDZI poświęcą ją w TYM miesiącu! 
https://www.youtube.com/watch?v=mtytbS53s7Y
ŻYDZI MIELI TAKIE WSPANIAŁE ŁASKI OD BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO I TAK DUŻO RAZY ICH RATOWAŁ, TYLKO PRZYJAŹNI OD NICH WYMAGAŁ, ALE ONI CHCIELI BYĆ MĄDRZEJSI OD STWORZYCIELA ŚWIATA I ZAWSZE PRZEGRYWALI. TERAZ TEŻ PRZEGRAJĄ, BO PRZEPOWIEDNIE TO OZNAJMIAJĄ. ONI NIE WIERZĄ W PRZEPOWIEDNIE ANI W BOGA WSZECHOMOGACEGO A PRZECIEŻ WSZYSTKIE WOJNY I NIESZCZĘŚCIA SĄ POMYSŁAMI NARODU ŻYDOWSKIEGO – BOGU STWORZYCIELOWI ŚWIATA NIEWDZIĘCZNEMU. 
 
Dr Wanda Półtawska | Ostatnie spotkanie | Wywiad
https://www.youtube.com/watch?v=St73uXbZrG4

60. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 9 listopada do 1 stycznia) . W obecnej 59. Nowennie wśród 854 uczestników w 123 Różach modli się z nami 4 Biskupów, 96 Kapłanów, 17 Sióstr zakonnych, a także 11 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:

I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE 

       I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com
lub na tym Forum:

Święty Andrzej Bobola - Ikona żywiczna w ramce 12348505949 - Allegro.pl

 
Ratunek dla Polski

Pilne!!!
Wczoraj w Strachocinie ks. Niznik nawoływał, prosił i kazał modlić sie przez wstawiennictwo Sw, Andrzeja Boboli. Mówił, ze Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie!!! Mamy przez wstawiennictwo Sw. Andrzeja Boboli oddawać i zawierzać Matce Bożej Polskę i nas, nasze rodziny. Mówił, ze na granicy białoruskiej bylo juz 15 tysięcy z tej bandy Wagnera i natychmiast zorganizował akcje modlitewna, po której zostało ich na naszej granicy 10 procent, mówił, ze nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia i powagi sytuacji, tego co nam zagraża i jakim potężnym orędownikiem jest Sw. Andrzej Bobola. Proszę prześlijcie, gdzie możecie, do grup modlitewnych, wspólnot, do ludzi, trzeba włączyć do codziennej modlitwy litanie do Sw. Andrzeja Boboli i zawierzać codziennie Polskę i nas samych przez wstawiennictwo Sw. Andrzeja Boboli Matce Bożej!!!
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje.
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

 

Waży się los Polski.                

Mają ludzie, jak na tacy wybór. Bez skrzywienia sumienia. Perełki, diamenty zawsze trudno znaleźć .  Większość zawsze to pospolite polne kamienie

 

                  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
                                         Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26) 
                         Pan Jezus prosi, aby modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji : 
    „O nawrócenie całego Episkopatu – aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”. 
                 MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI 
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. 
                                        Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób: 
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen. 
 
                     M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA. ( podyktowana przez Pana Jezusa) 
„Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen„ 
                                                 KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE
 JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI JEST JEDYNĄ DROGĄ DO POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE.
 „Czyściec Widziany Oczami Świętego Ojca Pio z Pietrelciny” 
Modlitwa O Ratunek Przez Dusze Czyśćcowe
 
Swięty Ojciec Pio to postać, która od lat wzbudza niesłabnące zainteresowanie. Święty z Pietrelciny przez całe życie był gorliwie oddany duszom czyśćcowym. Na co dzień doświadczał zjawisk nadprzyrodzonych, był świadkiem manifestacji pokutujących dusz, rozmawiał z nimi i potrafił im pomóc. To, co innych napawało trwogą, dla niego było częścią powołania. Fragment z książki Marcella Stanzione, poświęconej temu szczególnemu aspektowi posługi Ojca Pio, znajdziemy barwne opisy objawień dusz czyśćcowych, zapis rozmów z nimi, a także z wiernymi, którzy po śmierci swoich najbliższych szukali u Ojca Pio pocieszenia i rady, w jaki sposób mogą się za nimi wstawiać u Pana. Wszystkie te opowieści stanowią świadectwo niezwykłej charyzmy świętego zakonnika oraz jego głębokiej wiedzy na temat problematyki czyśćca i prawd wiary Kościoła katolickiego. Lektor który czyta ten Audiobook w tym odcinku, Dziennikarz,Teolog,Pisarz Bogdan Dobosz
 

Orędzie z Medjugorie 25. października 2023 r.

Bp Peric: Maryja nie objawiła się w Medjugorje

„Drogie dzieci Wichry zła, nienawiści i niepokoju wieją na ziemi, aby unicestwić życie [wielu ludzi]. Dlatego Najwyższy mnie do was posłał, abym was prowadziła na drogę pokoju i jedności z Bogiem i ludźmi. Dziatki, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma: módlcie się, pośćcie i wyrzeczenia ofiarujcie [w intencji] pokoju. [Pokój to] Skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje, 25 październik 2023r.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0UfVpZijD8

Grozi nam trzecia światowa

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA PLANUJĄ BISKUPI W EPISKOPACIE W POLSCE RZĄDZĄCY RELIGIĄ KATOLICKĄ. WIEDZĄ 

O TYM BARDZO DOBRZE, BO ZNAJĄ PISMO ŚWIĘTE I CO PAN BÓG DO NICH MÓWI. GDYBY CI NAJWAŻNIEJSI CHCIELI BYĆ PRAWDZIWYMI BOGA APOSTOŁAMI TO BY POSŁUSZNIE SWEGO PRZEŁOŻONEGO ZAWSZE PYTALI.

WOJEN BY NIE BYŁO BO BÓG JEST NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA, A ONI JAK ŻYDZI WYBIERAJĄ DLA NARODU ZAWSZE NIEWOLĘ, WOJNĘ I KARY BOŻE A DLA SIEBIE TRAGEDIĘ W WIECZNYM PIEKLE.

Przesłanie ambasadora PALESTYNY do POLAKÓW w związku z wybuchem WOJNY! 
https://www.youtube.com/watch?v=E_rj_sOfnx8
„NATURALNY WRÓG!” Korwin NIE PATYCZKUJE się z Ukrainą
https://www.youtube.com/watch?v=LkzxY1VceM0
 
 Korespondencja
GDYBY POLITYCY W KAŻDYM KRAJU ZAPROSILI DO RZĄDZENIA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA, TO NIGDY BY NIE BYŁO MIĘDZY LUDŹMI DIABELSKIEGO MĄCICIELA. BÓG OJCIEC STWORZYŁ ŚWIAT POLITYCZNIE, A DOPIERO RAZEM Z EWĄ  I ADAMEM ZAPROGRAMOWAŁ ŻYCIE LUDZI RELIGIJNE. BÓG MA ZAWSZE PRAWO RZĄDZIĆ ŚWIATEM I PLANETĄ ZIEMIĄ BO TO BOGA WŁASNOŚĆ I RADZĘ WSZYSTKIM PROSIĆ BOGA O POMOC.

 

Orędzie Bidena
 
Jak widać wszystko się zaczyna ruszać i przeznaczają na to na razie, bagatela 100 miliardów, a jak trzeba będzie to i znajdzie się 200 albo i 1000.
Człowiek z Całunu
 
SKANDAL W NATO – Turcja po stronie HAMASU
 
Erdogan nasilił krytykę pod adresem państwa żydowskiego. Doszło nawet do tego, że odwołał wizytę w Izraelu i nazywał operację w Gazie “nieludzką” wojną. Powiedział, że Palestyńczycy cierpią „zbiorową karę”, kraje Zachodu milczą, a popieranie Izraela to przejaw choroby psychicznej. Bojowników Hamasu nazwał wyzwolicielami.
 
„Chcesz wiedzieć, dlaczego bombardujemy i zabijamy kobiety i dzieci?
To z powodu kamienia.
Codziennie rzucają w nas tymi kamieniami. Co byś zrobił?”
 
Przedstawiciel Izraela przy ONZ wyjął cegłę i wyjaśnił publiczności na całym świecie, dlaczego zabijają tysiące kobiet i dzieci”

Armia Egiptu na granicy Izraela.Erdogan atakuje.Macron wysyła okręt do Gazy.Orędzie Netanyahu