Modlitwa i słowo o. Daniela na dzisiejsze komunikaty z Kurii Częstochowskiej (29.04.2022)
Grupa demona rycerza Kolumba jest zarejestrowana w Archidiecezji Częstochowskiej, to dlatego Bp.Depo nie chce uznać Pana Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, bo ich król  to Kolumb rodem z piekła, który nie pozwala im na wywyższenie Zbawiciela, bo Depo wywyższa każdego roku od 10 lat właśnie diabła z piekła. Na tyle lat właśnie Depo zamknął w piwnicach Klasztoru Jasnej Góry Cudownego Zbawiciela Boga Jezusa Chrystusa  Króla Polski. Gdy pojechała Polonia z Chicago rozmawiać – prosić innowierca Depo o wyjęcie z piwnic do Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, to Depo uciekł i nie chciał z Bożymi ludźmi o Bogu rozmawiać. Dlatego nie chce usunąć demonicznego boga słońca z Kaplicy Maryi Jasnogórskiej bo mu demon Kolumb nie pozwala. Pan Jezus już nie raz powiedział, że ci duchowni, którzy nienawidzą Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI już są i będą potępieni, bo oni nie pozwalają żyć w Pokoju w Polsce, który zapewni tylko Bóg Jezus Chrystus KRÓL POLSKI. I przez Episkopat właśnie są wojny, kataklizmy i wszystkie nieszczęścia, bo demon ma ich zgodę na te tragedie.

 

Modlitwa i słowo o. Daniela na dzisiejsze komunikaty z Kurii Częstochowskiej (29.04.2022)
POLACY – KATOLICY MARYJA KRÓLOWA POLSKI ZAPRASZA NAS  
DO NOWEJ OSUCHOWEJ – 7 maja 2022r. godz.10 – Pierwsza Sobota.
 „Uwaga, Ważny Komunikat. Zaproszenie.” w YouTube
Bądźmi wierni naszej ukochanej Królowej Maryi, która nas zawsze ratować będzie.
Nowenna do św. Stanisława Biskupa Męczennika
ŚWIĘTY STANISŁAW BISKUP - Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w  Jelczu Laskowicach
(29 IV – 7 V)
MODLITWA WSTĘPNA
Pragnę w tej dzisiejszej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża, świętego Stanisława,
który był biskupem Kościoła krakowskiego, który przez swoje świadectwo życia i męczeńskiej śmierci
stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie, który był i nadal jest tej Ojczyzny
Patronem.
Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego
szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i
szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj cię proszę w sposób szczególny…
MODLITWY NA POSZCZEGÓLNE DNI
PIERWSZY DZIEŃ
Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski jest jej chlubą i ozdobą. Wiele
przesławnych jego czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski. W pamięci pokoleń na zawsze
pozostaje imię świętego Stanisława, sławnego opiekuna i orędownika. Stał się on obrońcą Polski i
Polaków, który nazwali go „Ojcem Ojczyzny”.
W. Pan Bóg ustanowił Stanisława biskupem,
O. Aby kierował lud Boży na drogę pokoju.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Święty Stanisławie, nieustraszony pasterzu dusz powierzonych twojej pieczy, któryś w obronie swojej
owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy cię pokornie,
przez zasługi twe u Boga, abyśmy zawsze byli gorliwymi naśladowcami twoich cnót. Amen.
DRUGI DZIEŃ
„Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrzność, pozostawił nam doskonały przykład
chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o
powierzoną sobie owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż do
ostatniego dnia życia.
Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i
jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii. Nie cofnął się nawet wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew
króla Bolesława, ponieważ wypominał mu jego zgubne postępowanie. Ten bezbożny tyran mógł się
srożyć na biskupie, mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak złamać jego ducha” (Pius XII).
W. Z łaski Chrystusa stał się znakiem jedności.
O. I opiekunem Ojczyzny.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami prześladowców sławny biskup Stanisław; spraw, prosimy,
aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny owoc swojej prośby. Amen.
TRZECI DZIEŃ
Święty Stanisław chwałą męczeństwa uświęcił początki chrześcijaństwa w naszym kraju. Potrzeba
nam było takiego pasterza oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów
chrześcijańskich. Troska dobrego pasterza płynie z miłości. Każda twórcza troska płynie z miłości.
Dlatego troska dobrego pasterza tworzy dobro, osłania przed złem. Dobry pasterz duszę swoją daje
za owce swoje.
W. Dzięki Ci składamy, Chryste, Dobry Pasterzu,
O. Ty uwieńczyłeś świętego Stanisława swoją chwałą.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Boże, któryś przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika związałeś na całe wieki naród polski z
Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i
spraw, abyśmy naśladując świętego Patrona, jednością wiary i braterską miłością kształtowali nasze
życie, a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe królestwo. Amen.
CZWARTY DZIEŃ
Z woli Bożej święty Stanisław został biskupem w Krakowie. Jako biskup diecezji z wielką gorliwością
troszczył się o swoich wiernych, zwłaszcza o ubogich, sieroty i wdowy; tępił niezgodę i karcił zepsucie
obyczajów, zwłaszcza na królewskim dworze Bolesława Śmiałego. Wskutek tego narastał zatarg
między biskupem, a królem. Zatarg ten zakończył się śmiercią męczeńską św. Stanisława.
W. Sługa Boży, biskup Stanisław.
O. Czujnie pełnił straż nad owczarnią Chrystusa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący Boże, który nikogo nie opuszczasz, ale litościwie przebaczasz nasze grzechy, gdy za
nie pokutujemy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną świętego
Stanisława, biskupa i męczennika, i oświeć nasze serca, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania.
Amen.
PIĄTY DZIEŃ
Od czasu wyniesienia świętego Stanisława na stolicę biskupią w Krakowie, troską swoją objął on
wszystkich w diecezji: duchowieństwo i wiernych, zwłaszcza ubogich, sieroty i wdowy, których liczba
wzrastała wskutek częstego prowadzenia wojen przez króla Bolesława Śmiałego. Biskup Stanisław
wspierał ich materialnie i duchowo.
W. Boże, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swoją miłość i łaskawość.
O. Obdarz nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ojcze nasz..-, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Chwalebny święty Stanisławie, który dałeś przykład troski o ubogich, sieroty i wdowy, spraw swoim
wstawiennictwem u Boga, abyśmy naśladowali ciebie w czynach miłosierdzia i zasłużyli na nagrodę
wieczną. Amen.
SZÓSTY DZIEŃ
Po śmierci męczeńskiej święty Stanisław odbierał cześć prywatną. Stąd biskup Lambert zarządził
przeniesienie jego relikwii do Katedry Wawelskiej. Oficjalny kult biskupa krakowskiego datuje się od
jego kanonizacji w 1253 roku i od uroczystego podniesienia jego relikwii w dniu 8 maja 1254 r., w
obecności biskupów i książąt z wszystkich dzielnic Polski. Można w tym dostrzegać dążenie do
zjednoczenia Polski. Odtąd katedra krakowska stała się celem pielgrzymek z całej Polski, a także z
Łużyc, Czech i Węgier. Zapiski świadczą o licznych łaskach i cudach, jakie wierni otrzymywali za jego
wstawiennictwem u Boga.
W. Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego,
O. Za Jego potęgę okazaną w świętym Stanisławie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Święty Stanisławie, Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy zachowali
wiarę, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom; abyśmy wytrwali w gorącej miłości, w służbie
Bożej, w jedności z Kościołem świętym i zasłużyli na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w
królestwie niebieskim. Amen.
SIÓDMY DZIEŃ
Święty Stanisław nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami. Jest on przykładem
niezachwianej stałości w doświadczeniach życiowych, aby żadna niegodziwość nie zdołała osłabić
naszej nadziei nawet wtedy, gdy wszystko wokół zda się upadać. Św. Grzegorz Wielki stwierdził:
„Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi; nie
przygnębiają go przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę, w
trudnościach z nadzieją spoglądać w niebo”.
W. Ganiąc odważnie monarchę,
O. Palmę osiągnął zwycięstwa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom
naszym za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, niezłomną moc Twej miłości, aby
żadne doświadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Amen.
ÓSMY DZIEŃ
Kult świętego Stanisława zapuścił głęboko korzenie Rzeczpospolitej, stając się kultem narodowym,
ściśle zespolonym z zasięgiem kultury polskiej. Kult liturgiczny miał swoje formularze mszalne i
brewiarzowe. Kult ludowy natomiast wyrażał się w modlitwach, pielgrzymkach i innych formach.
Między innymi do pieśni „Bogurodzica” w XV wieku dodawano wiersze o świętym Stanisławie, a hymn
„Gaude Mater Polonia” stał się pieśnią o charakterze narodowo-religijnym.
W. Biskup Stanisław blaskiem potężnym jaśnieje,
O. Przez męczeńską śmierć i cuda.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup
święty Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, otrzymali łaski
potrzebne w dążeniu do chwały niebiańskiej. Amen.
DZIEWIĄTY DZIEŃ
Od kanonizacji święty Stanisław wszedł na stałe do dziejów Polski. Na przełomie XV/XVI wieku
ustanowiony został jej głównym patronem, sławnym orędownikiem naszej Ojczyzny, chlubą i ozdobą
Kościoła. Jako obrońca Polski i Polaków nazwany został „Ojcem Ojczyzny”. Przez swoje świadectwo
stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu w naszej Ojczyźnie, której nadal jest jej głównym patronem.
W. Możny opiekunie narodu,
O. Do Boga za nim się wstawiaj.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup
Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli jego zbawienny
skutek. Amen.
za: ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenna do św. Stanisława Biskupa Męczennika, Kraków 2005, Nihil
obstat Wizytatora Polskiej Prowincji XX. Misjonarzy

CO DALEJ Z INTRONIZACJĄ?! – YouTube

       MY BARDZO PROSIMY BISKUPÓW RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM I POLITYKÓW W RZĄDZIE W POLSCE, 
ABY ZAPRZYJAŹNILI SIĘ Z NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CUDOWNYM CZŁOWIEKIEM JEZUSEM CHRYSTUSEM, 
         KTÓRY NIGDY NIE ZDRADZA, A ZAWSZE POMAGA I CO NAJWAŻNIEJSZE NA WIECZNOŚĆ ZBAWIA.
 
                                         CO DALEJ Z INTRONIZACJĄ?! – YouTube
                                                     Cytaty z listów św. Katarzyny ze Sieny
                                                             TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA.
                    29. 04.2022 r. DZIEŃ MĘCZEŃSTA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO.
 
        Św. KATARZYNY ze SIENY – DOKTORA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO – PATRONKI EUROPY.
Panie Jezu, czy pozwolisz Św. Katarzynie ze Sieny Patronce Europy mówić do Polaków w celu uratowania Polski i całej Europy przed zniszczeniem? Katarzyna niepiśmienna walczyła odważnie o Kościół Katolicki i o Prawdę Bożą, uczyła ludzi szacunku do kapłanów oraz umiała przekonywać ludzi do Modlitwy, pokuty i bezgrzesznego życia. Spowodowała powrót papieża z Awinionu do Rzymu, bo on się bał swoich prześladowców. Panie Jezu bardzo prosimy pozwól ukazać się Jej w Episkopacie aby umiała przekonać hierarchów którzy są także posłuszni lucyferowi aby nie walczyli z Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Przenajświętszej Jedynym, bo przegrają a my razem z nimi i Europa może być zniszczona przez lucyferycznych i demonicznych ludzi szczepionkami, głodem i tylko oni wiedzą czym jeszcze. 
NAM POLAKOM ZALEŻY, ABY UMIAŁA PRZEKONAĆ HIERARCHÓW – BISKUPÓW, KARDYNAŁÓW, ABY CHCIELI UZNAĆ NATYCHMIAST JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI – AKTAMI WEDŁUG TWOJEJ KRÓLEWSKIEJ WOLI.
 
                                                   Św. Katarzyna ze Sieny – E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
                                                   ŚWIĘTA KATARZYNA ZE SIENY.
„Ja staram się pomagać ludziom cały czas jak wtedy gdy na Ziemi żyłam bo nawet o Prawdę z wieloma się kłóciłam. Ja bardzo przeżywałam, gdy osoby duchowne nie były posłuszne Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu który przecież stworzył ten piękny świat dla nas ludzi którzy na wieczność powinni być z Bogiem zjednoczeni. Nie rozumiem księży ani biskupów, którzy zapomnieli, lub nie rozumieją, że Bóg jest Miłością i dla stworzenia swojego ludziom by chciał wszystkiego najlepszego, lecz wymaga szacunku i wierności ale i sprawiedliwości, bo sam taki jest i przykro Mnie jest gdy ludzie bezczeszczą Bożej Miłości gest. Dobrze Mieczysławo myślisz, bo gdy ludzie cokolwiek czynią wbrew
Woli Bożej – to z nienawiści do Boga Trój-Jedynego i Episkopat nie chce uznać Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI dlatego. Ja dobrze rozumuję, że Episkopat nie chce być posłuszny Bogu Ojcu Wszechmogącemu i nie chce ustalić oficjalnie jednej niedzieli w roku Nabożeństwa dla Niego, 
a powinni w każdym miesiącu takie Nabożeństwo uczynić – no i hierarchowie sami siebie za to winią. 
Episkopat nienawidzi także Boga Ducha Świętego, gdyż nie ustalił żadnego Nabożeństwa Świętego do Niego. To kogo oni kochają i za boga uważają? Czy lucyfera, którego demony do piekła ich wciągają?
To jest nieprawdopodobne że ludzie doczekali takich czasów w których panuje szatan z piekłem całym i wywołują wojny i niezgody a zawsze są na ludzi wściekli. To jest nieprawdopodobne, że ci rządzący Kościołem Katolickim faryzeusze na Bożych kapłanów wymyślają katusze.
     Dziękuję wam kochani Polacy że pragniecie Pokoju i szacunku do Boga Wszechmogącego i walczcie Modlitwą, listami i prośbami z tymi w sutannach odmieńcami. My w Niebie obserwujemy Ziemię i wam pomagamy i ratujemy w potrzebie. 
    Ja Katarzyna ze Sieny też miałam kłopoty z niedowiarkami – księżmi na Ziemi. A wy Polacy cieszcie się, bo skoro macie KRÓLOWĄ POLSKI to Ją błagajcie, aby wrogowie wasi, których macie wielu nie zniszczyli waszej katolickiej Polski. My ze łzami patrzymy na grzeszną Ziemię, a tym bardziej na biskupów popierających to heretyckie przeciwko Panu Bogu – plemię. Walczcie, bo walczycie o życie 
w Bogu na Ziemi a wiecie, że tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI – wojny na Pokój a serca ludzi z nienawistnych na miłosierne zamieni. Katarzyna ze Sieny ma nadzieję, że Król Polski zdąży Polskę 
i świat na Miłosierny zamienić i Bogu Wszechmogącemu zawierzyć”.
                                                  ————————————————-
                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Na świętszym Sakramencie – 29.04.22 r.
                                                                             
                                              Życie jest mostem, przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania." (Św.  Katarzyna ze Sieny) | Faith, God, Poster
Widzenia mistyczne św. Katarzyny ze Sieny
 
Wizja św. Katarzyny 
                                       CFD Salwatorianie (strona archiwalna)
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ŚW.KATARZYNY ZE SIENY
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!
Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją. Amen.
Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny o miłość roztropną
O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, o Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją! Amen.
STRASZNE CIERPIENIA I MILIONY ZAMORDOWANYCH LUDZI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ – OTO HISTORIA ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT WOJNY, A W NAGRODĘ ZA ZGODĘ NA WOJNĘ  WYWYŻSZONO KARD. A. HLONDA NA ŚWIĘTEGO I POSŁANO DO NIEBA BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA. LUDZIE DO TEJ PORY PŁACZĄ I ZE SMUTKIEM WSPOMINAJĄ TĘ TRAGEDIĘ. OBECNIE RZĄD I EPISKOPAT PRZYGOTOWUJĄ POWTÓRKĘ TRAGEDII – JESZCZE GORSZĄ III WOJNĘ ŚWIATOWĄ NA ZŁOŚĆ PANU BOGU, KTÓRY JUŻ 100 LAT PROSI GRZESZNIKÓW W SUTANNACH O UZNANIE GO KRÓLEM POLSKI A WTEDY ZATRZYMA WSZYSTKIE KARY I ZAPOWIADANE PRZEZ PROROKÓW STRASZNE ZŁO NA ZIEMIĘ. TE WSZYSTKIE STRASZNE WYDARZENIA NASTĄPIĄ, GDY BÓG JEZUS CHRYSTUS NIE BĘDZIE NATYCHMIAST UZNANY KRÓLEM POLSKI, BO WOJNA JUŻ SIĘ ZACZĘŁA A BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ WŁAŚNIE Z WINY EPISKOPATU NIEPOSŁUSZNEGO PANU BOGU.

 

Trzy dni ciemności – we władzy demonów! Proroctwa dusz ofiarnych.
3 dni ciemności – proroctwo świętych.
 
Nadchodzi kres. Jak przetrwać 3 dni ciemności – Ku Bogu
CZYŚCIEC istnieje naprawdę! Dramatyczne doświadczenia z pogranicza śmierci I Podcast cz.1
NADCHODZI ŚMIERĆ! PRZYGOTUJ SIĘ! OSTATNIE SEKUNDY ŻYCIA
CAŁA ROZMOWA / KS. PAWEŁ ŚMIERZCHALSKI
 
Pobity zalany krwią ksiądz połykał paciorki różańca.
Aktywiści LGBT zakazują leczenia i terapii

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

aktywiści ruchu LGBT przekonują, że działają w imieniu osób o skłonnościach homoseksualnych i walczą o ich prawa. W rzeczywistości traktują je instrumentalnie. Wykorzystują do forsowania ideologicznych postulatów: uderzających w małżeństwo i rodzinę, narażających dzieci na demoralizację, podważających wolność przedsiębiorców. Posuwają się do tego, że… kwestionują prawa osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi, które chciałyby podjąć terapię i z czasem założyć rodzinę. Na drodze tych ideologicznych ataków na rodzinę i wolność zawsze stają eksperci Ordo Iuris.

Proszę sobie wyobrazić organizację walczącą o legalizację marihuany i jednocześnie żądającą zakazu terapii pomagających wyjść z uzależnienia, a nawet karania tych, którzy taką terapię organizują. Czy o takich organizacjach moglibyśmy powiedzieć, że wspierają wszystkich użytkowników marihuany i walczą o ich prawa? To retoryczne pytanie, ale właśnie tak wygląda w praktyce działalność ruchu LGBT. Jego przedstawiciele od lat dążą do ograniczenia praw osób, które chcą przezwyciężyć swoje homoseksualne skłonności.

Genderowi ideolodzy wmawiają nam, że skłonności seksualne to sprawa zmienna i płynna. Jednocześnie w kolejnych krajach zakazują pacjentom i terapeutom dobrowolnych terapii wspierających osoby pragnące uporać się ze skłonnościami homoseksualnymi i założyć szczęśliwą rodzinę. Chociaż terapeuci działają na wyraźne żądanie swoich pacjentów, za udzielanie im porad mogą trafić do więzienia lub zapłacić dziesiątki tysięcy euro grzywny. W grudniu 2021 roku, takie przepisy przyjęły Francja i Kanada. Wcześniej wdrożono je między innymi w Niemczech, w Hiszpanii czy na Malcie.

Dlaczego tak się dzieje? Wystarczy zrozumieć, że skuteczność terapii niechcianych skłonności homoseksualnych oznacza koniec politycznego ruchu LGBT, koniec miliardowych dotacji i koniec ulubionego tematu zastępczego światowej lewicy, walczącej w obronie rzekomo dyskryminowanych seksualnych mniejszości.

Międzynarodowe instytucje wywierają presję, by również Polska odebrała szukającym wsparcia możliwość otrzymania pomocy. W 2018 r. stosowanie terapii konwersyjnych potępił Parlament Europejski. A w sformułowanych w tym samym roku „rekomendacjach” dla Polski, Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami zalecił Polsce wprowadzenie zakazu „praktyk konwersyjnych”.

Antywolnościowe zapędy do zakazywania dobrowolnych terapii mają w Polsce polityczne wsparcie. W 2019 roku posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt ustawy, która miała zakazać takich terapii. Poparł ich były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz wielu lewicowych celebrytów.

Po stronie wolności stanęli jak zwykle prawnicy Ordo Iuris, publikując głośną, krytyczną opinię prawną na temat projektu ustawy. W 2021 roku przygotowaliśmy natomiast krytyczną analizę raportu wydanego pod auspicjami ONZ, w którym postulowano globalne karanie za oferowanie terapii konwersyjnych.

Po stronie prawa do dobrowolnej terapii stanął także Episkopat wskazując, że „konieczne jest tworzenie poradni (również z pomocą Kościoła, czy też przy jego strukturach), służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową”.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Skuteczny opór przeciwko międzynarodowemu lobby aktywistów LGBT musi mieć również charakter międzynarodowy. Dlatego też włączamy naszych ekspertów do powstającej Międzynarodowej deklaracji dotyczącej „terapii konwersyjnej” i prawa wyboru terapii, której autorem jest Międzynarodowa Federacja Wyboru Terapeutycznego i Poradniczego (IFTCC). Sygnatariusze deklaracji (psychologowie, terapeuci, naukowcy i prawnicy) stwierdzają, że „zakaz terapii konwersyjnej jest sprzeczny z wolnością i prawami człowieka”.

Obecnie prawnicy Ordo Iuris pracują nad Deklaracją Praw Pacjenta ze skłonnością homoseksualną, którą przedstawimy w październiku na międzynarodowej konferencji. Deklaracja może stać się globalnym, wolnościowym fundamentem oporu przeciwko totalitarnemu, politycznemu ruchowi LGBT.

Aktywiści LGBT i ich polityczni sojusznicy cynicznie wykorzystują ludzi zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi do politycznych celów. Aby to osiągnąć, nie cofną się przed odebraniem wolności terapii tym, którzy czują się źle ze swoimi skłonnościami i którzy chcieliby założyć szczęśliwe rodziny. Występując w obronie prawa osób ze skłonnościami homoseksualnymi do skutecznej terapii, obnażamy prawdziwe cele aktywistów.

Wierzę, że z Pani wsparciem uda nam się zatrzymać ofensywę radykalnych ideologów, broniąc podstawowych praw i wolności osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

STOP ograniczaniu praw pacjenta przez lobby LGBT

Międzynarodowy sojusz w obronie wolności

Osoby korzystające z terapii konwersyjnych bardzo często mówią wprost, że terapia pomogła im przezwyciężyć niechciane skłonności. I zapewne właśnie dlatego są tak niewygodni. Nie mam wątpliwości, że genderowi lobbyści będą cały czas dążyć do tego, by odebrać im prawo do korzystania z takiej pomocy. Takie terapie stoją bowiem w sprzeczności z podstawową ideą aktywistów LGBT, którzy głoszą, że orientacja seksualna jest płynna, ale z jednym wyjątkiem – nigdy nie jest możliwe porzucenie skłonności homoseksualnych. I dlatego państwo, prawo i kultura mają dostosować się do „potrzeb”, które w imieniu osób ze skłonnościami homoseksualnymi sformułują, oczywiście, aktywiści LGBT i radykalnie lewicowi politycy.

Najskuteczniejszym sposobem na wprowadzanie radykalnych rozwiązań są dla genderystów instytucje międzynarodowe. Dlatego reagujemy na każdą, podejmowaną na forum międzynarodowym, próbę wprowadzenia zakazu terapii konwersyjnych. Odpowiadając na raport „Niezależnego Eksperta ONZ ds. Ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”, w którym postulowano penalizację terapii, wskazaliśmy między innymi, że:

  • Wykreślenie homoseksualizmu z listy chorób nie może być powodem zakazu terapii. Psychoterapia może bowiem obejmować szereg problemów, które niekoniecznie muszą być zaburzeniami psychicznymi lub chorobami. Tak jest między innymi w przypadku korzystania z psychoterapii przez osoby doświadczające problemów w relacjach, mające problemy rodzinne i wychowawcze, doświadczające utraty pracy czy dorosłe dzieci alkoholików. Gdyby logikę lobbystów LGBT stosować konsekwentnie, takie terapie powinny zostać zakazane.
  • Warunkiem terapii konwersyjnej, jak każdej innej psychoterapii, jest dobrowolność.
  • Nie istnieją żadne badania naukowe, które wskazywałyby na szkodliwość terapii reparatywnej. Istnieją natomiast setki przykładów konkretnych osób, które podjęły terapię reparatywną i dokonały skutecznej reorientacji.

Jesteśmy oczywiście świadomi tego, że w pojedynkę mamy mniejsze szanse na skuteczną walkę z wpływowym lobby LGBT. Tylko dzięki ponadnarodowemu zjednoczeniu obrońców wolności, możemy osiągnąć nasz cel. Dlatego eksperci Ordo Iuris podjęli już współpracę z Międzynarodową Federacją Wyboru Terapeutycznego i Poradniczego (IFTCC), promującą Międzynarodową deklarację dotyczącą „terapii konwersyjnej” i prawa do wyboru terapii. Sygnatariusze deklaracji stwierdzają, że „zakaz terapii konwersyjnej jest sprzeczny z wolnością i prawami człowieka”.

Z kolei w październiku, wspólnie z zagranicznymi partnerami, zaprezentujemy przygotowywaną przez prawników Ordo Iuris Deklarację Praw Pacjenta ze skłonnością homoseksualną. Podkreślimy w niej elementarne prawa osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi, które chcą uzyskać pomoc psychologiczną.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Stajemy w obronie pacjentów, lekarzy i naukowców

Obok aktywności na forum międzynarodowym, monitorujemy również sytuację w Polsce. Nasi prawnicy pozostają w nieustannej gotowości, by świadczyć bezpłatną pomoc prawną każdej osobie zmagającej się ze skłonnościami homoseksualnymi, której ze względów ideologicznych odmawia się prawa do skorzystania z samodzielnie wybranej terapii konwersyjnej. Wspieramy również psychologów, którzy nie boją się oferować swoim pacjentom adekwatnej pomocy, oraz naukowców mówiących prawdę o negatywnych skutkach wdrożenia postulatów ruchu LGBT.

Profesjonalna pomoc prawników Ordo Iuris przełożyła się na skuteczną obronę dobrego imienia amerykańskiego psychologa dr. Paula Camerona, który jest autorem kilkuset publikacji naukowych dotyczących między innymi badań nad stylem życia aktywistów LGBT i jego konsekwencjami. Podczas swoich wizyt w Polsce dr Cameron prowadził cykl wykładów, w trakcie których zwracał uwagę na zagrożenia wynikające z realizacji postulatów lobby LGBT. Aby podważyć wiarygodność tez głoszonych przez amerykańskiego naukowca i permanentnie wykluczyć go z udziału w debacie akademickiej, polscy aktywiści LGBT przez kilka lat prowadzili wobec niego bezprecedensową kampanię pomówień i oszczerstw, nazywając go „naukowym hochsztaplerem” i „kłamcą” oraz bezpodstawnie oskarżając o fałszowanie wyników badań naukowych.

Reprezentując dr. Camerona, złożyliśmy w tej sprawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko odpowiedzialnym za ataki aktywistom LGBT. Wykazaliśmy w nim bogaty dorobek naukowy amerykańskiego psychologa, obejmujący publikacje w najlepszych światowych periodykach naukowych. W efekcie, sąd pierwszej instancji przychylił się do naszego stanowiska i zobowiązał ich do przeproszenia naukowca w internecie oraz za pośrednictwem listów przesłanych do rektorów polskich uczelni wyższych. Zobowiązanie do przeprosin podtrzymał sąd drugiej instancji, pomimo tego, że w obronie aktywistów LGBT stanął ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Bez konsekwentnego wsparcia ze strony Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris nie moglibyśmy pomóc dr. Cameronowi ani żadnemu innemu naukowcowi atakowanemu za mówienie prawdy o lobby LGBT.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Odpowiadamy na ograniczania praw pacjentów

Konsekwentnie monitorujemy sytuację legislacyjną w polskim parlamencie. Genderyści próbowali już bowiem wprowadzić zakaz dobrowolnych terapii konwersyjnych do polskiego systemu prawnego. Mowa o projekcie posłów Nowoczesnej (członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej), którzy domagali się przyjęcia ustawy przewidującej karanie psychologów, oferujących wsparcie osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych „grzywną nie niższą niż 2 000 zł”.

Inicjatywa spotkała się z błyskawiczną odpowiedzią naszych ekspertów, którzy przygotowali krytyczną analizę projektu. Wykazaliśmy w niej, że przyjęcie projektu oznaczałoby odebranie obywatelom prawa do opieki lekarskiej, gwarantowanego między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W przypadku, gdy chęć podjęcia terapii byłaby motywowana względami religijnymi, stanowiłoby to także pogwałcenie wolności wyznania.

W ekspertyzie wskazaliśmy, że projekt zakłada tylko jeden rodzaj „pomocy” osobom ze skłonnościami homoseksualnymi, którym zgodnie z postulatami lobby LGBT ma być pełna akceptacja niechcianych skłonności oraz wynikających z nich praktyk. Zwróciliśmy też uwagę na to, że proponowane rozwiązania zostały oparte na anegdotycznych relacjach, niezweryfikowanych świadectwach pojedynczych osób czy prowokacjach dziennikarskich. Obalenie przez naszych ekspertów kłamstw i manipulacji zawartych w projekcie przyczyniło się do tego, że nie został on przyjęty przez parlament.

Pod globalną presją ugięło się już Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, które wyraziło sprzeciw wobec terapii konwersyjnej, najwyraźniej zapominając o tym, że we własnym kodeksie etycznym podkreśla konieczność „zachowania szacunku dla godności, autonomii, prawa do podejmowania decyzji zgodnie z indywidualnym systemem wartości”. W naszych opiniach przypominaliśmy, że Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zakłada, że psycholog „respektuje prawo odbiorcy do autonomii i podmiotowości”, „szanuje prawo odbiorcy do własnego rozumienia swojego dobra (…); nie narzuca odbiorcy swojego rozumienia tego, co będzie dla odbiorcy korzystne (…) uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości i dokonywania własnych wyborów”.

Próby odebrania osobom o skłonnościach homoseksualnych możliwości zwrócenia się o pomoc w wyciszeniu niechcianego pociągu homoseksualnego, stanowią ostentacyjne naruszenie autonomii, godności i wolności osób, które poszukują takiego wsparcia. Okazuje się, że środowisko, które wolność umieściło na swoich sztandarach, próbuje obcesowo odebrać ją tym, których wybory nie wpisują się w linię polityczną hałaśliwego lobby. W pogardliwej, orwellowskiej perspektywie aktywistów LGBT, „wolnym” okazuje się być jedynie ten, kto maszeruje w „paradzie równości”.

Tylko profesjonalne działanie na poziomie krajowym i międzynarodowym może powstrzymać strategię aktywistów politycznych LGBT. Z Pani wsparciem i dzięki zaangażowaniu naszych ekspertów jest to możliwe.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Zatrzymajmy atak na wolność

Radykalni aktywiści, przy olbrzymim wsparciu finansowym zagranicznego lobby LGBT, starają się narzucić Polsce i Polakom ideologiczne rozwiązania prawne, których realizacja uniemożliwi osobom zmagającym się ze skłonnościami homoseksualnymi dobrowolne podjęcie terapii psychologicznej. Ordo Iuris broni wolności do decydowania o własnym życiu, oferując pomoc prawną pacjentom i terapeutom. Każda z naszych aktywności generuje jednak konkretne wydatki.

Przygotowanie Deklaracji Praw Pacjenta ze skłonnością homoseksualną, jej eksperckie konsultacje z psychologami i terapeutami, tłumaczenie na język angielski, promocja i ogłoszenie dokumentu na międzynarodowej konferencji to koszty rzędu 45 000 zł.

Konsekwentny monitoring prac parlamentu to wiele godzin pracy analityków Ordo Iuris, którzy skrupulatnie analizują każdą procedowaną ustawę, sprawdzając, czy nie zawiera rozwiązań uderzających w podstawowe wartości. Jego miesięczne koszty to co najmniej 4 000 zł. Dodatkowo przygotowanie jednej ekspertyzy dotyczącej konkretnego projektu aktu prawnego kosztuje Instytut nie mniej niż 8 000 zł. Jednak tylko w ten sposób możemy realnie wpływać na kształt obowiązującego w Polsce prawa.

Jeśli radykałom uda się wprowadzić do polskiego systemu prawnego zakaz terapii konwersyjnej, żadna z osób borykających się ze skłonnościami homoseksualnymi, nie będzie mogła skorzystać ze skutecznej pomocy psychologicznej i podjąć próby zmiany swojego życia. Natomiast polityczny ruch LGBT będzie dalej szantażował całe społeczeństwo, żądając kolejnych zmian prawnych i kulturowych w imię dostosowania się do, rzekomo, niezmiennej tożsamości subkultury „gejów i lesbijek”.

Dlatego bardzo proszę Panią o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki czemu będziemy konsekwentnie bronić prawa pacjentów do decydowania o swoim życiu i o tym, jakim terapiom chcą się poddawać.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Rafał Dorosiński - Członek Zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Bierność i brak reakcji na próby uniemożliwienia osobom zmagającym się ze skłonnościami homoseksualnymi dobrowolnego skorzystania z popartych wynikami badań naukowych metod pomocy pociągną za sobą dalekosiężne konsekwencje. Będzie to bowiem pierwszy krok na drodze do wprowadzenia prawnego zakazu krytyki postulatów ruchu LGBT, który w praktyce uniemożliwi obronę wartości takich jak życie, małżeństwo czy rodzina. Jestem pewien, że z Pani pomocą skutecznie stawimy czoła temu poważnemu zagrożeniu.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Zaczynamy konferencję o nierozerwalności małżeństwa! Link do transmisji online!

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z zapowiedzią przesyłam link do transmisji online naszej konferencji „Nierozerwalność małżeńska. Studium upadku”.

Nasze wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00 w Domu Amicus przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie.

 

Zachęcamy do oglądania i wysłuchania naszych prelegentów:

Oglądaj transmisję online!

Jako pierwsza swój referat wygłosi psycholog Bogna Białecka, która wyjaśni, jak dochodzi do podjęcia decyzji o rozwodzie i opuszczenia małżonka.

 

Następnie redaktor Paweł Chmielewski z PCh24.pl  wskaże, jaki wpływ na rozumienie nierozerwalności mają ostatnie wydarzenia z życia Kościoła.

 

Potem będę miał zaszczyt osobiście opowiedzieć Państwu, jak zmienia się percepcja rozwodów i co sprawia, że są coraz bardziej akceptowane.

 

Każde z wystąpień będzie trwało ok. 45 minut. Na zakończenie przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów.

 

Podczas tej konferencji będzie także miejsce na dyskusję i możliwość zadawania pytań – także za pośrednictwem czatu na naszym kanale YouTube.

Oglądaj transmisję online!

Bardzo serdecznie pozdrawiam i zachęcam do oglądania i słuchania!

Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!

 

Dane do przelewu:

 

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

 

Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011 0433 7056, Bank Pekao SA

Z dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”

 

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL32 1240 4432 1111 0011 0433 7056

 

facebook
twitter
youtube
instagram

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

tel. +48 12 385 39 99

Piątek, 29 kwietnia 2022
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
Święto
św. Katarzyna ze Sieny : Myśl Konserwatywna
Dialogu św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, O Bożej Opatrzności

Zakosztowałam i ujrzałam


O wieczne Bóstwo, wiekuista Trójco! Ty sprawiłaś, że przez zjednoczenie z Bożą naturą krew Twojego Jednorodzonego Syna nabrała takiej ceny. Ty, Trójco wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję, a im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam. Ty w nienasycony sposób nasycasz duszę; w Twojej głębokości tak nasycasz duszę, że zawsze pozostaje ona złakniona Ciebie, Trójco wieczna, i pragnie ujrzeć Ciebie, Światłości, w Twoim świetle.
Zakosztowałam i światłem mojego umysłu w świetle Twoim ujrzałam Twoje przepastne głębiny, Trójco wieczna, i piękno Twojego stworzenia. A oglądając siebie w Tobie, ujrzałam, że jestem Twoim obrazem. Bo ze swej mocy, wiekuisty Ojcze, i mądrości, którą jest Syn Twój Jednorodzony, udzieliłeś mi; a Duch Święty, który od Ciebie i od Syna pochodzi, dał mej woli zdolność kochania Ciebie.
Ty, wiekuista Trójco, jesteś Stwórcą, a ja stworzeniem. W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie przez krew Syna Twego Jedynego, ujrzałam, że rozmiłowałeś się w piękności swojego stworzenia.
O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o morze głębokie! Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego? Jesteś ogniem, który zawsze płonie i nie gaśnie nigdy. Jesteś ogniem, który swoim żarem spala wszelką miłość własną duszy. Jesteś ogniem, który usuwa wszelką oziębłość i który oświeca wszelki umysł swoim światłem. W tym świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.
W odblasku tego światła poznaję Ciebie, Dobro Najwyższe, Dobro ponad dobrami, Dobro błogosławione i niepojęte, Dobro bezcenne, Piękności nad pięknościami, Mądrości nad mądrościami, Mądrości sama! Ty, Chlebie aniołów, z żarem miłości oddałeś się ludziom.
Jesteś szatą, która okrywa moją nagość, jesteś pokarmem, który swoją słodyczą żywi zgłodniałych. Jesteś słodyczą bez śladu goryczy. O Trójco wieczna!
Święta Katarzyna ze Sieny
Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti – córki poety Nuccio Piangenti. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć do swego grona sierotę po starszym bracie, Tomasza Fonte, który, po wstąpieniu do dominikanów, był pierwszym spowiednikiem Katarzyny.
Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat (w 1354 r.) złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Katarzyna jednak już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy.
Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin nie spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją Matką. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiła ponadto przy sobie spore grono uczniów – elitę Sieny – dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w „celi swojego serca” z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata.
Święta Katarzyna ze SienyKatarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży w imieniu Chrystusa, ogłaszać się publicznie Jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano więc przed trybunał inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze dominikanów przy kościele S. Maria Novella. Było to w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też w jej pismach.
Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni).
Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży (najpierw od bł. Urbana V, a potem od Grzegorza XI) powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne wydarzenie. Po śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przyjął imię Urbana VI (1378-1389). Ten jednak swoją surowością zraził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w osobie Klemensa VII (1378-1394). Kościół został podzielony. Kilka lat później, w 1409 r., miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapież nie chciał ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić koło osoby prawowitego papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała też usilnie reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój.
Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: „Dialog o Bożej Opatrzności”, „Listy” oraz „Modlitwy”. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też jej grób wielu cudami. Już w roku 1383 bł. Rajmund z Kapui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła dominikanów S. Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny „Żywot świętej Katarzyny ze Sieny”, wydany również po polsku. Bł. Rajmund napisał go na podstawie osobistych kontaktów ze św. Katarzyną (był jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym) oraz korzystając ze świadectwa innych bliskich jej osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461 roku w bazylice św. Piotra dokonał uroczystej kanonizacji sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił św. Katarzynę drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII proklamował św. Katarzynę ze Sieny drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież św. Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.

W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem w dłoniach, z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. Ukazywana jest także z Dzieciątkiem Jezus, które podaje jej pierścień – znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia, serce.

Cytaty z listów św. Katarzyny ze Sieny

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie,  spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy się zjednoczyli w misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ, NAWIEDŹ DUSZ WIERNYCH TOBIE KRĄG, NIEBIESKĄ ŁASKĘ ZESŁAĆ RACZ SERCOM, CO DZIEŁEM SĄ TWYCH RĄK. POCIESZYCIELEM JESTEŚ ZWAN I NAJWYŻSZEGO BOGA DAR. TYŚ NAMASZCZENIEM NASZYCH DUSZ, ZDRÓJ ŻYWY, MIŁOŚĆ, OGNIA ŻAR. ŚWIATŁEM ROZJAŚNIJ NASZĄ MYŚL, W SERCA NAM MIŁOŚĆ ŚWIĘTĄ WLEJ I WĄTŁĄ SŁABOŚĆ NASZYCH CIAŁ POKRZEP STAŁOŚCIĄ MOCY TWEJ. NIEPRZYJACIELA ODPĘDŹ W DAL I TWYM POKOJEM OBDARZ WRAZ. NIECH W DRODZE ZA PRZEWODEM TWYM MINIEMY ZŁO, CO KUSI NAS. 
         Radio Chrystusa Króla z Chicago wykupiło w Polsce billboardy z wizerunkiem Jezusa w koronie - Marketing przy Kawie
                  Panie Jezu, czy powinniśmy wydać III Tom Książki: „Jezuniu moja Miłości” i jak to zrobić
                                             – bardzo proszę o wskazówki i pokierowanie nami. 
                                                                        PAN JEZUS.
           „Moi ukochani katolicy dziękuję wam, że w dalszym ciągu Moje DZIEŁO jest kontynuowane i zapisywane, gdyż wiadomości w Nim są wam przedstawiane i Cudami owiane. Tak – pragnęaby ludzie czytali i się nawracali ale także Polskę omadlali gdyż wasza Ojczyzna, to i Maryi wybrany Naród, który nie może zginąć bo świat jeszcze istnieje dzięki Polakom modlącym się, pokutującym w Boga wierzącym oraz wiarę w Boga Przenajświętszego Jedynego manifestującym. Od wielu lat jesteś Narodzie oszukiwany, okradany, mordowany i z bólem Serca patrzę na was, a Maryja leje łzy przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym, który też broni was. 
     Zmartwychwstał Bóg i Polska Zmartwychwstanie nawet jeśli wojna nastanie. Oczywiście z winy Episkopatu była, jest i będzie przez wrogów targana i maltretowana, lecz zwycięży, bo kocha swego Przyjaciela Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Króla i Pana. Faryzeusze żydowscy chcą rządzić całym światem bez Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego na swoją szkodę i zniszczenie. Przez tyle lat nie umieją zrozumieć, że tylko Bóg Jezus Król Polski jest ludzkości Nadzieją, a ich zdradzieckie pomysły niech się rozwieją. Do dnia dzisiejszego niszczą Mnie i Moich wyznawców a całe Niebo się ich brzydzi.
       Ja Jestem Miłością i czekam do dnia dzisiejszego na ich nawrócenie i tak naprawdę, to nie winię Narodu Żydowskiego, lecz tylko faryzeuszy rządzących na świecie do dnia dzisiejszego. A przecież tak mało potrzeba, aby świat mógł istnieć bez wojen i kataklizmów, bez obozów koncentracyjnych i bez  grzechów – gdyby panujący Żydzi nie wtrącali się do Moich czcicieli i religii katolickiej, a wszędzie ich pełno nawet w Episkopatach i Archidiecezjach na wysokich stanowiskach, a przecież wiedzą, że na swoją szkodę, bo się słuchają lucyfera, a on do piekła ich zabiera. 
     Dlatego wydaj III Tom Naszej KSIĄŻKI, a tytuł: „APOKALIPSA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI  I ŚWIATA CAŁEGO” gdyż te czasy są OSTATECZNE w takiej formie bo Jestem bardzo biczowany, a BÓG OJCIEC nie może już patrzyć na Moje powiększające się na całym Ciele RANY.
  Ludzie powinni być Mnie wdzięczni łącznie z Żydami za mnóstwo Łask utrzymujących Planetę Ziemię  jeszcze w całości, a ludzie – grzesznicy mordują i biczują Mnie coraz bardziej na podstawie zła,  mściwości, zazdrości i nienawiści.
     BŁOGOSŁAWIĘ WAS CZYTELNICY KSIĄŻKI NASZEGO DZIEŁA NIEBIAŃSKIEGO, W KTÓREJ MÓWIĘ O WSZYSTKIM I DO WSZYSTKICH DLA ZBAWIENIA WASZEGO.
     BŁOGOSŁAWIĘ WAS MOI – NASI NAJDROŻSI KATOLICY I NA CAŁY ŚWIAT GŁOŚCIE SŁOWA MOJE. NAWRACAJCIE SIĘ I POWRACAJCIE DO MNIE BOGA ZANIM ZAMKNĘ TEN GRZESZNY ŚWIAT – AMEN”.
                                                         —————————–————————–
                                                           chrześcijanin: Znaki powtórnego przyjścia Pana Jezusa Ew. Mateusza 24,1-3
 
                                  Panie Jezu, czy w tym roku będzie OŚWIECENIE – OSTRZEŻENIE?
                                                                           PAN JEZUS.
        „Jeśli się nie nawrócicie, to w tym roku Mnie Żywego zobaczycie i będę rozliczał was publicznie i indywidualnie, aż z ludzkich serc wszystko zło wypadnie. Przygotujcie domy wasze, wyświęćcie i się wyciszcie a serca swoje z grzechów w konfesjonale oczyśćcie. Na Spotkanie ze Mną przygotowani  bądźcie perfekcyjnie, aby mieć szansę na dobre z Bogiem Spotkanie. Błogosławię was mieszkańców Ziemi – bądźcie z grzechów oczyszczeni i w pokorę uzbrojeni. Amen. Jezus Sędzia Sprawiedliwy”.
                                                           ————————
                       Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 27.04.2022 r.
                                                       Duch Święty - Architekt Twojego życia duchowego - Karmel.pl
  
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY, ZEŚLIJ Z NIEBA WZIĘTY ŚWIATŁA TWEGO STRUNIEŃ. PRZYJDŹ OJCZE UBOGICH, PRZYJDŹ DAWCO ŁASK DROGICH, PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SUMIEŃ. OBMYJ CO NIE ŚWIĘTE, OSCHŁYM  WLEJ ZACHĘTE, ULECZ SERCA RANĘ. NAGNIJ CO JEST HARDE, ROZGRZEJ SERCA TWARDE, PROWADŹ ZABŁĄKANE. DAJ ZASŁUGĘ MĘSTWA, DAJ WIENIEC ZWYCIĘSTWA I SZCZĘŚCIE BEZ MIARY.
 
Mam wielki szacunek do wszystkich kapłanów, ale muszę to napisać, ponieważ kapłani milczą bo muszą być posłuszni swoim przełożonym: proboszczom, biskupom, czy prymasom, a my świeccy mówimy i piszemy PRAWDĘ. Świeccy obserwują, że Modlitwy i teksty nawet w Piśmie Świętym są zmieniane na Pana Boga obrażanie i nikt nie protestuje. Modlitwa Ojcze nasz – kapłani mówią nam: Módlmy się jak nas nauczył Pan Jezus:”i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie”, 
a za chwilę przekłamują. Spowiadam się…..i wam bracia siostry – okrutne kłamstwo, bo nikt nie będzie się spowiadał braciom, ani siostrom tylko kapłanom – ZMIENILI! Mszę Św. nazwali UCZTĄ a przecież to jest okrutna męczeńska śmierć Pana Boga za nasze grzechy. Tydzień zaczynają po żydowsku – od niedzieli a Bóg Ojciec tydzień zakończył w niedzielę    
i to jest dzień odpoczynku, a my dziękujemy za pracowity tydzień na Mszy św. Zbawicielowi. Święty Maksymilian ułożył Modlitwę:”O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta Módl się za nami, który się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”a masoneria wyrzuciła słowo „masonami”. Masoneria kościelna usunęła z Pisma Św. Modlitw i pieśni słowo: JEZUS a zostawiła: Pan, Panu, Panem a na świecie jest co drugi „pan”. Nie chcą wymieniać Imienia- JEZUS, bo ich panem jest lucyfer. Dużo mogę wymieniać masońskich kłamstw,  ale trzeba jeszcze poruszyć wiele tematów: MIŁOSIERDZIE CZEKAŁO NA UZNANIE 50 LAT, a przecież ono występuje już w Starym Testamencie i to jest hańba dla Episkopatu w Polsce bo teraz wiemy ile Łask Polacy stracili.  Dziękujemy Panu Bogu, że przez Catalinę Riwas z Boliwii pokazał nam DAR – TAJEMNICĘ MSZY ŚWIĘTEJ, bo w Polsce nie doczekaliby katolicy wśród tych wrogów, a Boliwijka jeszcze żyje i może żyć. W Polsce Bóg Jezus Zbawiciel nie może doczekać się KORONY KRÓLEWSKIEJ a Polacy tracą WOLNOŚĆ, POKÓJ i ŁASKI BOŻE. Przez Rozalię Pan Jezus prosił aby Episkopat  uznał Jezusa KRÓLEM POLSKI, a oni wybrali dla Polaków wojnę i kilka milionów zabitych ludzi, dla siebie piekło a kard. Hlond uciekł z Polski już 6.09.39r a tym samym zaakceptował okrutną wojnę. Krakowski bp Macharski nakazał spalić dom Rozalii ze złości i też wybrał piekło jak każdy innowierca rządzący Kościołem katolickim niezgodnie z Wolą Bożą. My nie interesujemy się kim kto jest – niech będą masonami i Żydami, ale w swoim towarzystwie i niech w swoich Synagogach rządzą a nam katolikom niech nie przeszkadzają wierzyć w Boga Wszechmogącego. Katolicy nie wtrącają się do innych religii i prosimy o to samo. Katolicy nie jeżdżą do Izraela ich nawracać, bo każdy ma wolną wolę. Każdy wie, że Bóg Wszechmogący zwycięży chociażby przez wojny, czy kataklizmy a każdy stanie w momencie śmierci przed Stworzycielem świata na Sądzie i o tym też oni wiedzą. Też wiemy, że 3/4 w Episkopacie to nie są tylko katolicy, bo wyznający dwóch bogów, bo Bożych kapłanów żyjących zgodnie z Wolą Bożą zwalniają i usuwają z Kościoła katolickiego. Wobec świadectw oraz sytuacji na świecie – już wojna trwa, więc my katolicy prosimy biskupów – nie walczcie z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej Jedynym, bo Boga nie zwyciężycie tylko świat zniszczycie, a Cudowny Bóg i tak stworzy Nowy Świat – Nową Ziemię i Niebo ale już bez was heretyków i bez lucyfera. Jednak póki jeszcze żyjemy to Episkopat jaki jest – prosimy, aby AKTAMI UZNALI CUDOWNEGO BOGA KRÓLEM POLSKI I WSZYSCY JESZCZE NA ZIEMI W POKOJU POŻYJEMY.
                                                       —————————–—————-
                            SŁOWA NADZIEI BOGA OJCA wg.książki: „Jestem, Który Jestem.”
         „Daję wam  dzieci Moje Słowa Nadziei. Ja, Pan wasz i Bóg chcę, abyście poznali żem Ojcem waszym. 
Przeto obiecuję wam zachować Ziemię. Moją ona jest własnością i nie zginie bez Mojej Woli, lecz obmyję Ją, oczyszczę ogniem i wodą, wstrząsnę Ziemią i powietrzem, zezwolę by wszystkie Jej moce działały swobodnie na czas tak długi, jaki porzebny będzie dla przejrzenia waszego. Od was samych zatem zależy jak długo trwać będzie wzburzenie żywiołów na Ziemi. Moc ich działania też od was zależy. Boleje Serce Moje, że takich środków potrzeba, aby uratowac przed bratobójczą walka i śmercią. Nad wzywającymi Mnie rozpostrę płaszcz Mojej opieki i nie będę się ociągał przybywając z pomocą. Dlatego was ratuję, że was kocham. Amen”.
LUDZIE CZY MAŁO WAM WOJEN I KATAKLIZMÓW? KTO Z BOGIEM WALCZY, TO Z WOLI BOGA GINIE, JAK ŻYDZI.
 TYLKO JEZUS CHRYSTUS UZNANY KRÓLEM POLSKI JEST JEDYNYM RATUNKIEM CAŁY CZAS – PÓKI ŻYJEMY.

KTÓŻ JAK BÓG i TYLKO BÓG ZWYCIĘŻY JAKO KRÓL POLSKI i NIE UŻYJE WOJENNYCH ORĘŻY.

Módlmy się o nawrócenie całego Episkopatu aby uznali Boga KRÓLEM POLSKI, aby nie było jak na Ukrainie w której zwycięża nienawiść, zachłanność i mocarz diabelski. Drodzy biskupi – dlaczego nie chcecie prosić Boga Miłosiernego o objęcie władzy politycznej i religijnej na podstawie miłości i miłosierdzia, a Król będzie rządził razem z wami politykami z sercami pozmienianymi AKTAMI religijnymi z Pisma Świętego wziętymi.

                                                                                                    MODLITWA

        Ojcze Wszechmogący zachowaj nas błagamy w pokoju, miłości i prawdzie w godzinie Twojego gniewu.

 Zachowaj od nagłej i niespodziewanej śmierci wszystkich żyjących na ziemi. Oddaj nas w opiekuńcze dłonie 

Niepokalanej Maryi Pannie i Aniołom Swoim przez Chrystusa Syna Twojego i Zbawiciela naszego. Amen.

 

                                                                                       MODLITWA

 Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła na zawsze. Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

                                         

Polska Święta, którą zna cały świat: Faustyna Kowalska.

https://www.youtube.com/watch?v=KOG4TniPvF0

 

Proroctwo św. Faustyny ∙ Apokaliptyczne przesłania Bożego Miłosierdzia  Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=v27m2w9R10M

 

5 rzeczy o Eucharystii, które Jezus powiedział do św Faustyny

https://www.youtube.com/watch?v=1PUFvU6TAgg

 

  1. Widzenia siostry Faustyny | Dobre proroctwa i przepowiednie dla Polski

https://www.youtube.com/watch?v=Pk7v1zgAySs

 

WIZJE PODLASIANKI – PRZEPOWIEDNIE DLA POLSKI I ŚWIATA. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACxEdeZLkcg

 

                                                                                       Któż Jak Bóg

Bóg nasz Tata w swych niebiosach, dal nam życie by Go kochać.

Stworzył mnie i ciebie na podobieństwo Swoje, I obdarzył nas pokojem.

On to chciał by ludzie Bogiem żyli i Trójcy Przenajświętszej wierni byli.

Bóg to Wszechmogący naszym przyjacielem i jedynym Zbawicielem.

Dziś niestety ludzie nie chcą Boga, a bez Boga do piekła prowadzi ta droga.

Ludzie wciąż szukają wrażeń demonicznych na podstawie zasad diabolicznych.

Człowiek w skarbach tego świata ma pociechę, gdzie lucyfer ma uciechę.

I Maryja za człowiekiem płacze, wciąż do ludzkich serc kołacze.

Świętych figur jest tak wiele, gdzie Jej krew we łzach się leje.

Ludzie patrzą podziwiają w sercach skruchy dziś nie maja.

Pogubionych jest tak wiele ludzi, kto z letargu ich obudzi?

Tylko Bóg zło w dobro zmieni, pokój da dla całej ziemi.

Tak jest wiele dziś pasterzy którzy w Boga już nie wierzy.

Gdyby w Boga dziś wierzyli to bez strachu by Go czcili.

Pochowali nam balaski w zamian dali koncert i oklaski.

Wciąż prostują nam kolana i biczują mego Pana.

Jezus znów przezywa męki, gdy kapłani Święte Ciało wkładają do ręki.

O pasterze się obudźcie i do Boga się nawrocie.

Jak się w porę nie ockniecie to po prostu poginiecie.

Na ołtarzach stoją trony, Jezus z centrum wyrzucony.

Ciągle słychać dziś straszenie Wolna Polska to złudzenie.

Wstań o Polsko z tej niewoli, kraj dziś cierpi w tej niedoli.

Weź Maryje dziś za rękę uwierz proszę w jej potęgę.

Oddaj Bogu się narodzie i zaufaj tej metodzie.

Jezus Chrystus czeka, bo jest miłosierny, szuka dzieci którzy są mu jeszcze wierni. 

„Któż jak Bóg” często mówcie i przez dobre uczynki tylko Bogu służcie.

 

Z pomocą Aniołów modlitwami, Pokój i zgodę na Świecie twórzcie.

Bądź dziś rozkochany w Niebie a Jezus obdarzy cię laskami i pomoże w potrzebie.

 

Pytaj Boga i Maryi co masz robić w każdej chwili.

Zycie w Bogu jest bez strachu i bez trwogi i do Nieba prowadzą Jego drogi.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

Przyjmij to moje małe westchnięcie. 

Nowenna do MB Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy.
                             5 – 13 maj 2022 r.
Fascynująca historia obrazu Matki Bożej Łaskawej - Patronki Warszawy
Matko moja Najłaskawsza,
przychodzę przed Twój Cudowny Obraz,
aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu.
Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje,
moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość.
Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała,
jak nie dać się smutkom i przygnębieniu,
jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę … (przypisane na każdy dzień)
 
DZIEŃ 1 – DZIEŃ WIARY
 
Matko,dziś u Twych stóp o wiarę proszę,
bym czekając na Twą pomoc, nie zgubił siebie,
by nie usechł listek wątłych mych nadziei,
bym mógł doznać łaski Twej dobroci,
teraz tutaj, a dopiero później – w niebie!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WIARY – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
DZIEŃ 2 – DZIEŃ NADZIEI
Matko, daj siłę czekać z wiarą, pomaleńku
aż dojrzeje owoc Twojej łaskawości i dobroci!
Ufam, że mnie wysłuchasz, że zaradzisz,
że nie opuścisz, choć wszyscy opuścili!
Mamo, jesteś moją Nadzieją!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NADZIEI – Przemienienie Pańskie
DZIEŃ 3 – DZIEŃ MIŁOŚCI
Mamo moja Najłaskawsza,
proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania,
pełne miłości i obfite jak źródło przejrzyste,
które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania,
bo pragnie połączyć się z morzem,
portem powołania!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA MILOŚCI – Narodzenie Pana Jezusa
DZIEŃ 4 – DZIEŃ NAWRÓCENIA
Matko,niech Serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha,
Mamo, przyjmij prośby mego ducha:
niech nikt z moich nie zginie,
niech się nie zagubi,
jeśli przed zgonem wzywa, że Cię, Matko, lubi!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NAWRÓCENIA – Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia
 
DZIEŃ 5 – DZIEŃ CIERPIENIA
Oddaję Ci, Matko, boleści mego serca.
Powierzam Ci strach o jutro, lęk przed chorobą
i codzienne pytanie, czy wystarczy do pierwszego.
Ofiaruj, proszę, Jezusowi te moje małe trwogi
wraz z cierpieniami Twej duszy udręczonej,
zbolałej i omroczonej, gdyś pod krzyżem, Matko stała!
Proszę, niech przez zasługi boleści Twej duszy
udoskonali się moja wiara i nadzieja,
niech moje słabe zaufanie okrzepnie i stanie się
Twoją bezmierną ufnością!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA CIERPIENIA – Droga krzyżowa Jezusa i Matki Najświętszej
DZIEŃ 6 – DZIEŃ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ
Najlepsza Matko,
obdarz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym,
co mnie każdego dnia spotyka!
Daj mi łaskę odwagi powiedzenia – jak Jezus w Ogrójcu:
Niech Twoja, nie moja wola się stanie – z ufnością!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
DZIEŃ 7 – DZIEŃ ODWAGI
Matko Łaskawa,
z jaką mocą łamiesz strzały nieprzyjaciół naszych,
z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci,
przed Gniewem Bożym!
Spraw, Matko,
bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy
i pozwól mi w fałdach twego płaszcza
ukryć się jak dziecko!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA ODWAGI – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
DZIEŃ 8 – DZIEŃ PROŚBY
Matko Najłaskawsza,
wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb:
daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy,
że dzięki Tobie przeciwności został pokonany próg!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WYSŁUCHANIA PROŚBY – Wesele w Kanie Galilejskiej
DZIEŃ 9 – DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI
Matko Łaskawa,
dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić,
u kolan Matczynych nabrać znów nadziei.
Odchodząc, jeszcze Cię proszę,
niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzień
i dobrzy Anieli!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
DZIEŃ 10 – ZAKOŃCZENIE NOWENNY – CZAS POKORY
Matko moja Łaskawa,
kiedyś myślałem, że wszystko mogę,
bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.
Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!
Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu
i błagać, byś mnie w Nim ukrytego
przeniosła przez życie!
Dziesiątek różańca: TAJEMNICA POKORY – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.
Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.
O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.
Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.
Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.
Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.

Niesamowita wizja niemieckiej mistyczki dla Polski i Niemiec  – stygmatyczki Teresy Neumann. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa. [to proroctwo już wypełniło się,  ponieważ Encykliki wydane przez Ojca Świętego Jana Pawła II były wydawane w języku polskim]

Warto przeczytać i modlić się!!!
Teresa Neuman przez 40 lat od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.
+++
Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r., /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/
+++
„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
+++
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
+++
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
++++++++++++++++++++++++++
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
++++++++++++++++++++++++
     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
+++++++++++++++++
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie. Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych. Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

OTO SĄ OWOCE DZIAŁALNOŚCI PACHOŁKÓW LUCYFERA. W POLSCE RZĄD Z AKCEPTACJĄ RZĄDZĄCYCH HIERARCHÓW EPISKOPATEM ODDALI POLSKĘ LUCYFEROWI W TORUNIU – 6.03.2019 R. I TERAZ ROBIĄ CO CHCĄ Z POLAKAMI. MUSZĄ JEDNAK WIEDZIEĆ, ŻE BÓG WŁAŚCICIEL PLANETY ZIEMI WSZYSTKO WIDZI 
I SŁYSZY I WSZYSTKICH WINOWAJCÓW SPRAWIEDLIWIE ROZLICZY, ALE JUŻ NIE BĘDZIE NIKOGO, ABY MORDERCÓW WPYCHAĆ DO NIEBA BO PO WOJNIE BĘDZIE TYLKO TROSZKĘ LUDZI, A PAN BÓG BĘDZIE RZĄDZIŁ WEDŁUG SWOJEJ WOLI JAK POTRZEBA. 
Izrael ZBOMBARDOWAŁ Syrię! Pożar na Bliskim Wschodzie PODPALI ŚWIAT?  Jaka jest prawda?
Za wolność waszą bardziej niż naszą! Wojciech Sumliński
Rozmowa z posłem Grzegorzem Braunem z Konfederacji
Media głównego nurtu obrażają śp. Z. Hałata. Straszne! Kościół lub związek wyznaniowy potrzebny!
Reżimowe „media narodowe”
Kamil Klimczak: Żydowski szmalcownik? Reżimowe meandry
R. Bąkiewicza wobec G. Brauna i Konfederacji
Robert Wasilewski: Amok w Warszawie, Kijowie i Moskwie, panowie w kapeluszach – tresury ciąg dalszy
Czwartek, 28 kwietnia 2022
ŚW. LUDWIKA MARII
GRIGNION DE MONTFORT, PREZBITERA
See the source image
Z traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera,
O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Dziewicy
Cały Twój
Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Jezusa Chrystusa, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym z nabożeństw jest niewątpliwie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Jezusa Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. Ponieważ ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do swego Syna jest Maryja, zatem spośród wszystkich nabożeństw tym, które duszę najpełniej poświęca naszemu Panu i z Nim ją jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi, Jego Matki. Im bardziej dusza jest poświęcona Maryi, tym pełniej będzie należeć do Jezusa Chrystusa.
Dlatego doskonałe poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi nie jest niczym innym, jak doskonałym i całkowitym oddaniem się Najświętszej Pannie. Na tym polega nabożeństwo przeze mnie głoszone.
Ta forma nabożeństwa słusznie może być nazwana doskonałym odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. W nabożeństwie tym chrześcijanin cały oddaje się Najświętszej Dziewicy, tak że przez Maryję cały należy do Chrystusa.
Stąd wynika, że ofiarujemy siebie równocześnie Najświętszej Dziewicy i Jezusowi Chrystusowi. Najświętszej Maryi Pannie, ponieważ jest najlepszą drogą, którą sam Jezus wybrał, aby połączyć się z nami i nas zjednoczyć ze sobą. Panu Jezusowi oddajemy się, ponieważ jest naszym ostatecznym celem, któremu zawdzięczamy wszystko, czym jesteśmy, bo jest naszym Odkupicielem i Bogiem.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że każdy człowiek, gdy przyjmuje chrzest, własnymi ustami albo przez rodziców chrzestnych uroczyście wyrzeka się szatana, jego pokus i dzieł, a wybiera Jezusa Chrystusa na swojego Mistrza i najwyższego Pana i z miłości staje się posłuszny jak niewolnik. To samo dokonuje się w tym nabożeństwie: chrześcijanin wyrzeka się szatana, świata, grzechu i siebie samego, oddając się całkowicie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.
Przy chrzcie przyjmujący sakrament nie oddaje się wyraźnie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i nie oddaje Panu zasługi swoich dobrych uczynków. Także po chrzcie chrześcijanin zachowuje zupełną wolność oddania tej zasługi innym lub zachowania jej dla siebie. Przez to nabożeństwo chrześcijanin wyraźnie oddaje się naszemu Panu przez ręce Maryi i poświęca Mu całkowicie zasługi własnych dobrych uczynków.
Święty Ludwik Grignon de Montfort
Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się 31 stycznia 1673 r. w Montfort-la-Cane (obecnie Montfort-sur-Meu w Bretanii, Francja) jako drugi z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana Chrzciciela Grignon i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna. Jego dwóch braci zostało kapłanami, jeden dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po ukończeniu miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes (1685-1693). Potem udał się do Paryża, gdzie u sulpicjanów studiował teologię (1693-1700). W liście do swojego przełożonego nakreślił taki program swojego działania: „Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Świętej Dziewicy”.
Po przyjęciu święceń kapłańskich (5 czerwca 1700 r.) pracował jako kapelan szpitala w Poitiers (1701-1703). W listopadzie 1700 r. wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale i na zakładanie bractw różańcowych. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnowania chorych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje. Udał się więc do Rzymu i u papieża Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. Zwalczał szczególnie szerzący się jansenizm, w którym widział głównego wroga pobożności chrześcijańskiej (przedstawiciele tego ruchu zaprzeczali wolnej woli uważając, że bez specjalnej łaski Bożej człowiek nie jest w stanie zachować przykazań; ograniczali też możliwość przystępowania do Komunii św.). W czasie swoich wędrówek Ludwik wygłosił około 200 rekolekcji i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni: uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw: Różańca świętego, Pokutników, 44 Dziewic, Milicji św. Michała i Przyjaciół krzyża. Aby swojemu słowu nadać skuteczność, podejmował w intencji nawrócenia grzeszników wiele pokut, co tym więcej wzruszało i kruszyło serca.
Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” i na wyłączną własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie, całą swoją osobę. Napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął i uzasadnił korzyści, jakie daje to całkowite oddanie się Maryi. Zostawił także regulaminy wspomnianych wcześniej bractw, które zakładał, oraz teksty pobożnych pieśni, które ułożył. Zostawił wreszcie kilka traktatów teologicznych i ascetycznych, z których najciekawszy to traktat Miłość Jezusa – odwieczna Mądrość.
Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły Świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa zakony: „Towarzystwo Maryi” i „Zgromadzenie Córek Mądrości (Bożej)”. Jako cel wyznaczył swoim synom i córkom duchowym nauczanie ubogiej młodzieży, nawiedzanie i doglądanie chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych, oraz służenie pomocą wszystkim, którzy się do nich o nią zwrócą. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. On też w uroczystym akcie powierzył NMP Kościół i świat.
Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. Relikwie św. Ludwika znajdują się w kościele w St. Lament-sur-Serve, gdzie zmarł.
Dzieła św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zostały początkowo zapomniane, ale odkryte na nowo w XIX w. – do dziś są wydawane.
Módlmy się. Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię, prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Twojemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki; † pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, * na świecie szerzyli Twoje królestwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT,  ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE. BÓG NIE POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY GO POTĘPIŁ, ALE PO TO, BY ŚWIAT ZOSTAŁ PRZEZ NIEGO ZBAWIONY. KTO WIERZY W NIEGO, NIE PODLEGA POTĘPIENIU, A KTO NIE WIERZY, JUŻ ZOSTAŁ POTĘPIONY. PANIE JEZU – TY PRZYSZEDŁEŚ PO TO, ABY KAŻDY, KTO W CIEBIE WIERZY MIAŁ ŻYCIE WIECZNE. UFAMY, ŻE DASZ NAM WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY, KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI.
 
                      Kobieta, która chciała zniszczyć cudowny obraz, nie działała sama – Wprost
 
Panie Jezu – otrzymuję listy od osób które bardzo przepraszają Ciebie JEZUSA MIŁOSIERNEGO że nie mogły z różnych przyczyn modlić się  o godzinie 15 – Koronką do Miłosierdzia Bożego i bardzo proszą o wskazówki i podpowiedzi jak mogą wynagrodzić tę utratę Bożych Łask? 
                                        JEZUS MIŁOSIERNY.
    „Jestem Miłością Miłosierną i rozumiem ludzi, czekam do ostatniego dnia, że się nawrócą i za swoje grzechy i Łaski utracone w „Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godzinie 15” do odmawiania Nowenny  powrócą. To nie jest rozkaz, lecz Moja Prośba, by rozpocząć ponownie odmawiać Nowennę do Bożego Miłosierdzia każdego dnia z wymienionymi intencjami przez 9 dni do Święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ale to nie jest data ostateczna, bo może ta Nowenna trwać cały czas gdyż tak naprawdę taka jest ogólna wasza potrzeba. 
Cieszę się Polacy że Jezus Miłosierny Drogami Swoimi was prowadzi i dawać wam Łaski jeszcze może.
        NIE UPADAJCIE I NIE NARZEKAJCIE, A MNIE BOGA NA KRÓLA POLSKI WYWYŻSZAJCIE.
Oczekuję, aby wasze Rodziny, Parafie, Diecezje i Polska mogły uznać Mnie Królem Rodzin, Parafii, Diecezji i Polski, bo dotychczas, to Jestem tylko „SŁUGĄ” Episkopatu bez należnego szacunku.
     Gdy będę KRÓLEM POLSKI, to wszystkich mieszkańców Polski będę Błogosławił i ochraniał.
Nie będę patrzył źle na różnych obcokrajowców, czy odmieńców, bo Łaskami Królewskimi obdarzę
wszystkich mieszkańców Miłosiernym Sercem i wszyscy będą szczęśliwi, bo nie będzie innowierców.
Ja nie będę nikogo wyganiał z Polski bo ludzie sami z sercami zmienionymi będą Przykazaniom Bożym wierni. NIE BĘDZIE WOJNY, ANI KATAKLIZMÓW, BO LUDZIE BĘDĄ RZĄDZILI POLSKĄ ZE MNĄ NA ZASADZIE MIŁOŚCI DO BOGA I BLIŹNIEGO, GDYŻ LUDZIE SAMI ZAPROWADZĄ POKÓJ W POLSCE.
      Nie będzie zdrajców, ani przebierańców. Takie będą Moje Łaski Boga KRÓLA POLSKI Miłosiernego
i nie będzie nikogo oszukanego, zdradzającego, ani opętanego.
BŁOGOSŁAWIĘ WAS MOI WIERNI KATOLICY BO DLA MNIE KAŻDE SERCE NAWRÓCONE SIĘ LICZY AMEN
                           Wasz Przyjaciel Jezus Miłosierny i Zbawiciel Mieszkańców Ziemi”.
          ———————————————————————————————————–
              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 26.04.22 r.                   
        
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
   
Litania do Miłosierdzia Bożego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.
JEZU, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
JEZU, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
 
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.
 

ks Józef Zderkiewicz: NIECH ŻADNA DUSZA SIĘ NIE LĘKA

 

Kiedy świat żyje we względnym pokoju odżywają dawne upiory w nowej rzeczywistości – europejskiej

Jak to się stało,że cała Europa nie zainteresowała się wczesniej publikacjami Dugina? Przecież on nie działał w próżni a na przestrzeni wielu lat.Projekt stworzenia Eurazji pod rosyjskim przywództwem nie jest nowy,jego publikacje były tłumaczone na wiele języków, on sam zresztą nigdy nie krył się ze swymi radykalnymi i faszystowskimi poglądami. Czy to lenistwo politycznych elit Europy, niechęc do myślenia czy poczucie wyższości że Dugina potraktowano z przymrużeniem oka? A może chęc wspóldziałania? Przecież swoje poglądy głosił już pod koniec lat dziewięćdziesiątych,był czas na przygotowanie się do stawienia oporu takim projektom.W jego publikacjach jest odniesienie się do Niemiec które uważa za sojusznika w przyszłej Eurazji i częściowo do Francji.Teraz już nie dziwi zachowanie Scholtza a wcześniej Schrodera i Merkel jakże zgodne z tym planem.Nie dziwi też nieustanne wydzwanianie Macrona do Putina chyba dla przypomnienia że w tych planach też był ujęty.Dugin zadbał by do tej imperialistycznej polityki dodać podbudowę chrześcijańską,ale też postawił wyłącznie na prawosławie traktują katolicyzm polski za wielką przeszkodę którą należy bezwzględnie usunąć .Mówił o tym w swoim wykładzie na Akademii Dyplomatycznej w Petersburgu nie ukrywając swojej pogardy do polskiego katolicyzmu i Polaków.Ne wiem czy akcja ,,pojednania Kościoła katolickeigo z Cerkwią Moskiewską” za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego nie była próbą duginowskiego przyporządkowania KK  prawosławiu.Dugin od zawsze nienawidził Polski twierdząc ,że nie jesteśmy ani państwem ani narodem podobnie jak Ukraina i w planie Eurazji nie powinniśmy być obecni jako samodzielne państwo.Istotą dzałań rosyjskich jest podżeganie do wojny z narodami, do wojny z katolicyzmem różnymi metodami,presją,ośmieszaniem terrorem. (komentarz czytelnika).

https://naszeblogi.pl/62129-cui-bono-smolensk-ukraina-putin-i-aleksander-dugin


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Dr Hałat, szczepienia covid a wojna. Jak się bronić przed poszczepiennym szaleństwem polityków-zombies? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7759:halat-szczepienia-covid-a-wojna&catid=9:pugnae )

Maria Majewska
Z ogromnym smutkiem i poczuciem nieodżałowanej straty żegnamy wspaniałego lekarza, doktora Zbigniewa Hałata, który swą mądrością,
szlachetnością, i odwagą oświecał nasz naród w kwestii wielkiej szkodliwości tzw. szczepionek na covid, będących de facto toksycznymi
koktajlami chemiczno-genowo-industrialnych odpadów, mającymi wszelkie znamiona broni biologicznych. Dr. Hałat był prawdziwym patriotą i bohaterem
medycznym naszego narodu. Cześć i chwała jego pamięci. Nie zapomnimy go.
O tym jak wielce szkodliwe są te szczepionki najlepiej świadczą dane powikłań i zgonów zebrane w europejskiej (VigiAccess) i amerykańskiej

(VAERS) bazie danych. Do VigiAccess zgłoszono 3 670 642 powikłania i 18 534 zgonów, a do VAERS – 1 237 647 powikłań i 27 349 zgonów po
szczepieniach covid.
Te liczby trzeba pomnożyć przez ok. 100, ponieważ wiadomo, że zgłaszanych jest tylko ok. 1% wszystkich przypadków. To znaczy, w Europie i USA
powikłań po tych szczepieniach było prawdopodobnie ponad 360 milionów, a zgonów ponad 2,7 milionów. To są straty ludzkie o skali wielkich wojen
światowych. W załączonej poniżej tabeli zebrano kategorie powikłań po szczepieniach covid. Choroby i zaburzenia neurologiczne oraz
psychiatryczne stanowią aż 44% wszystkich powikłań.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7759:halat-szczepienia-covid-a-wojna&catid=9:pugnae )

Zygmunt Jankowski: Polska w dialogu żydami i tego skutki (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7758:zygmunt-jankowski-polska-w-dialogu-zydami-i-tego-skutki&catid=9:pugnae

Polska w dialogu żydami i tego skutki.

Czytając ten tekst, http://gazetawarszawska.com/2013/01/21/dzien-judaizmu-w-kosciele-zdrajca/ jestem zadowolony, bo zostały przyjęte moje
upomnienia; aby słowo żyd pisać w środku zdania małą literą.
Nie dziwię się zachowaniom judaszów w kościele, gdyż potocznie mówi się o takich istotach, że są po tych samych pieniądzach. Użyłem słowa
istoty, ponieważ Jezus mówił do nich, że są dziećmi diabła. Jest tak w ew. św Jana rozdział 8 – spór Jezusa z żydami.
Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie,
lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać
pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo
jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. (Jn 8:42-45)

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7758:zygmunt-jankowski-polska-w-dialogu-zydami-i-tego-skutki&catid=9:pugnae


Zygmunt Jankowski: Odezwa do Polaków (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7757:zygmunt-jankowski-odezwa-do-polakow&catid=9:pugnae )

Odezwa do Polaków
Należy zachować ciągłość państwa i wypełniać zapisy Konstytucji, a złamanie jej zapisów i wprowadzenie nowych, musi być potraktowane jako
nieważne. Zasadą zapisaną w konstytucjach II RP było, że uchwaloną Konstytucję można zmienić po 25 latach. Konstytucja z 1952 roku jest
wprowadzona o 8 lat wcześniej, co czyni ją nieważną jak i kolejne. Należy przywrócić Konstytucję z 1935 roku i ewentualnie ją zmieniać po 8
latach. Ciągłość państwa, to prawo do aktywów Polski w bankach Brytyjskich i Szwajcarskich, to dokument Polaka z napisem Rzeczypospolita, tak
jak dokument prezydenta Polski oraz napis na walucie polskiej Rzeczypospolita Polska.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7757:zygmunt-jankowski-odezwa-do-polakow&catid=9:pugnae )

Czarny tydzień w górnictwie. Ekspert: zastanawiające, że wybuchów było kilka (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7756:czarny-tydzien-w-gornictwie-ekspert-zastanawiajace-ze-wybuchow-bylo-kilka&catid=24:zamach

Jeśli to był sabotaż, a co jest wysoce prawdopodobne, to dobrze wpisujący się w to postępujące ludobójstwo na Polakach.
Red. Gazeta Warszawska
+
— W Pniówku metan wybuchł, zdewastował wyrobisko i spalił ludzi, a w Zofiówce metanu było tak dużo, że doprowadził do wyparcia tlenu z
atmosfery, co spowodowało, że się udusili — mówi w rozmowie z Onetem, o ostatnich tragicznych wydarzenia w kopalniach na Śląsku, ekspert
górniczy Jerzy Markowski.

* – W kopalni Pniówek w Pawłowicach w wyniku środowego wybuchów metanu (i kolejnych wtórnych) zginęło sześć osób, siedem jest zaginionych, a
20 przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. Zdecydowano o odstąpieniu od akcji poszukiwawczej i o izolowaniu części kopalni

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7756:czarny-tydzien-w-gornictwie-ekspert-zastanawiajace-ze-wybuchow-bylo-kilka&catid=24:zamach

Le Pen. Dominion Voting Systems (DVS) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7755:le-pen-dominion-voting-systems-dvs&catid=10:politics )

The screenshot was taken 30 minutes before the end of voting.
She was on the verge of winning. 30 minutes later, she lost by a margin of over 10%.
Dominion Voting Systems (DVS) worked its „magic” during the elections in the US, Canada, and yesterday in France.
Look at the Le Pen numbers:

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7755:le-pen-dominion-voting-systems-dvs&catid=10:politics )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

ZNOWU BĘDĄ POLAKÓW ZABIJAĆ, BO POTRZEBUJĄ DOMY DLA UKRAIŃCÓW – NACHODŹCÓW, A NA ZABIJANIE MAJĄ MNÓSTWO SPOSOBÓW, TAK SAMO, JAK NA OKRADANIE POLAKÓW……
 
Doprowadzą nas do ruiny! To my za to wszystko zapłacimy
Macron czlowiek Rothschildów wygrywa z Le Pen
Dziwnie to wszystko wygląda… Moje przemyślenia
Dr Hałat Chciał Rozliczyć Polityków! Odszedł Dziwnie!
Banki Zabiorą Polakom Pieniądze z Kont Po Decyzji Morawieckiego
o Kredytach? – Analiza Ator Finanse
Oficjalnie! Polska Wysłała Czołgi T-72 na Ukrainę! Morawiecki Potwierdził!
Co z MIG-29? Analiza Ator
: Chcą armii europejskiej, żeby ZŁAMAĆ OPÓR POLAKÓW wobec UE!

 

Szanowni Państwo,

Niemieckie media i polscy politycy opcji rządzącej (sic!) coraz bardziej otwarcie domagają się stworzenia sił zbrojnych Unii Europejskiej – armii ponadnarodowej, która by była żywym dowodem federalizacji Unii i końca suwerenności państw członkowskich! Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

Nie od dzisiaj ostrzegamy przed postępującym procesem federalizacji Unii Europejskiej, która od lat usilnie dąży do przejęcia nowych kompetencji, dalece wykraczających poza traktaty leżące u jej podstaw. Kamieniem milowym na drodze tworzenia unijnego supermocarstwa, w którym państwa członkowskie muszą się podporządkować woli organów nadrzędnych, tj. Brukseli, było niewątpliwie wprowadzenie wspólnego unijnego zadłużenia i europodatków, pobieranych bezpośrednio od obywateli, z pominięciem budżetów narodowych. Na te radykalne, antypaństwowe rozwiązania zgodził się nie kto inny, jak premier Mateusz Morawiecki, z woli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na potwierdzenie powyższych tez można przytoczyć niejedną wypowiedź tego ostatniego antybohatera, choćby następującą:

„Unia Europejska powinna stać się supermocarstwem, z prawdziwą armią, dużo silniejszą od rosyjskiej” – mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Forsal w 2017 roku.

Naturalnie, argumentem euroentuzjastów dążących do stworzenia unijnego superpaństwa z własną armią będzie zawsze powoływanie się na zagrożenie ze strony Rosji. O ile trudno dyskutować z realnością tego zagrożenia, zwłaszcza obecnie, o tyle jednak można się zastanawiać, czy wspólne siły zbrojne byłyby skuteczne wobec rosyjskiej inwazji np. na Polskę. Zwłaszcza, że takie państwa jak Niemcy i Francja, które w Unii mają zawsze decydujący głos, od początku napaści na Ukrainę dały popis wyjątkowej rusofilii – nie tylko ich władze naciskają na „business as usual” z Putinem, zapewniając mu stabilne dostawy pieniędzy za surowce energetyczne, ale również ich społeczeństwa wolą zachować neutralność wobec wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

Ruch Narodowy podkreśla, że podstawowym środkiem obrony wobec agresji zewnętrznej jest modernizacja i zwiększenie liczebności Polskich Sił Zbrojnych, a także ułatwienie dostępu i krzewienie kultury posiadania broni wśród obywateli.

Bardzo niepokojące są doniesienia z Zachodniej Europy, dotyczące możliwości zastosowania armii europejskiej wcale nie wobec podmiotów zewnętrznych, ale jako służby porządkowej w obrębie Unii – wobec tych, którzy np. nie przystają do brukselskich definicji „praworządności”.
„Gdyby siła militarna, która chroni przed Rosją, była także siłą użytą do obrony demokratycznego porządku konstytucyjnego, to wątpię, aby doszło do zamachu na konstytucyjne zasady podziału władzy w Polsce. Polska mogłaby wtedy ufać, że zjednoczona Europa będzie skutecznie chronić przed Rosją, a ta ochrona byłaby z kolei połączona z uznaniem demokratycznych rządów prawa” – opublikowała niemiecka gazeta „Die Zeit”.

Co ciekawe, w podobnym tonie skomentował tę kwestię partyjny kolega Jarosława Kaczyńskiego, eurodeputowany, profesor Ryszard Legutko:
„Jakby powstała europejska armia, to zostałaby wysłana nie przeciwko Rosji, ale przeciwko konserwatywnym rządom.”

Unia Europejska dąży do tego, żeby stać się, tak jak w 2017 roku mówił Jarosław Kaczyński, supermocarstwem. Nam zależy na tym, żeby polskie interesy nie były decydowane w Brukseli, Paryżu, ani w Berlinie! Ale nad Wisłą, niezależnie od poziomu naszego sporu politycznego z obozem rządzącym czy z lewicowo-liberalną częścią opozycji.

Tymczasem Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki są gorliwymi orędownikami przekazywania kompetencji państwa do Brukseli – jednocześnie w mediach, na użytek wyborców, prezentując się jako obrońcy polskiej suwerenności. To żenujący spektakl!

Wzywamy do tego, żeby rząd wycofał się z koncepcji popierania armii europejskiej. Nigdy nie zgodzimy się na kupczenie polską suwerennością i na stawianie prawa unijnego powyżej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej!

RN logo

CZY T.RYDZYK ZROZUMIAŁ, ŻE JEST WINIEN UNICESTWIENIA POLSKI ORAZ MNÓSTWA ZGONÓW POLAKÓW PRZEZ ZAPROJEKTOWANIE PRZEZ RZĄD WIRUSÓW I COWIDÓW? CZY WŁAŚCICIELKA RADIA „CZAS BOGA” z CHICAGO ZROZUMIAŁA, ŻE JEST WSPÓŁWINNA NADCHODZĄCEJ WOJNIE KTÓRĄ AKCEPTUJE EPISKOPAT? CZY INNE MEDIA ZROZUMIAŁY ŻE SĄ WSPÓŁWINNE ZNISZCZENIA POLSKI PRZEZ REKLAMOWANIE NA PREZYDENTA A.DUDĘ KTÓRY OKAZAŁ SIĘ SZPIEGIEM, BO PRACUJE NA ZGUBĘ I ZNISZCZENIE POLSKI ZMIENIAJĄC NAZWĘ NASZEJ OJCZYZNY NA POLIN A TO AKCEPTUJE EPISKOPAT? RZĄD PRZYGOTOWUJE ZMIANĘ PRAWA POLSKIEGO NA KORZYŚĆ WROGÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI- NAPASTNIKÓW BEZ WALKI?

Czatachowa 23.04.2022 – Kazanie; o.Daniel odpiera nowe ataki jakie pojawiły się ze strony masonerii
Unicestwienie Polski
Chcą Zabierać Polakom Mieszkania i Domy – OFICJALNY postulat W POLSCE – Analiza Ator Nieruchomości

WSZYSCY POLITYCY I DUCHOWNI, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNANIA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI SĄ I BĘDĄ POTĘPIENI Z POWODU NIEPOSŁUSZEŃSTWA PANU BOGU, GDYŻ TYLKO KRÓL POLSKI JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA POKÓJ BEZ WALKI. CI PRZECIWNICY KRÓLOWI AKCEPUJĄ WOJNĘ, KTÓRA JUŻ TRWA. 

Poniedziałek, 26 kwietnia 2022
ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Uroczystość
LITANIA DO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA - YouTube
Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana Kanapariusza

Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi


Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę, śpiewaniem psalmów skracając ją sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy dzikich zwierząt, około południa wyszli na polanę. Tam podczas Mszy odprawianej przez Gaudentego święty mnich przyjął Komunię świętą, a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz następny psalm, wstał z murawy i zaledwie odszedł na odległość rzutu kamieniem lub wypuszczonej strzały, siadł na ziemi. Tu zmorzył go sen; a ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spoczynek.
W końcu, gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: „Bracia, nie smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?” Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco i z całych sił wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskroś jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę. Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie go raniąc nasycali swój gniew.
Płynie czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. Wojciech wyciąga uwolnione z więzów ręce na krzyż i pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten sposób ta święta dusza ulatuje ze swego więzienia; tak to szlachetne ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię w posiadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi wyzionąwszy ducha, w krainie szczęścia rozkoszuje się wreszcie najdroższym zawsze Chrystusem! O, jak święty i błogosławiony to mąż, na którego obliczu zawsze jaśniał blask anielski, w którego sercu zawsze Chrystus przemieszkiwał. Jak pobożny i wszelkiej czci najgodniejszy: wtedy rękoma i całym ciałem objął krzyż, którego zawsze pragnął i w duszy swej nosił.
Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, także ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
Święty Wojciech

Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Jego ojciec, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy rządzili wówczas państwem czeskim. Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W najstarszym rękopisie jego imię brzmi Wojetech. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać rycerzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu duchownego według biografów zdecydowała choroba. Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. Nie można tego wykluczyć. Wydaje się jednak, że przyczyna była inna: taki był po prostu zwyczaj w owych czasach, że gdy można rodzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich do stanu duchownego na opatów, ksienie czy biskupów.
W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I, ustanowił w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne dla nawracania zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został św. Adalbert (+ 981), który poprzednio był opatem benedyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). Pod jego opiekę Wojciech został wysłany jako 16-letni młodzieniec w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się w szkole katedralnej, pod czujnym okiem znanego uczonego, Otryka. Tu także przygotowywał się przez prawie 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków. Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imieniem jest znany i czczony w Europie.
Święty WojciechBiografie wspominają, że do Wojciecha dołączył się również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. Mieli do dyspozycji własną służbę. Ojciec hojnie zaradzał wszystkim potrzebom synów.
Po śmierci metropolity Adalberta 25-letni Wojciech wrócił do Pragi. Zastał tam pierwszego biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 rządził diecezją. Był Niemcem i zależał od metropolii w Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. W Pradze przyjął pozostałe święcenia (981).
W styczniu 982 r. biskup Dytmar zmarł. Wojciech był świadkiem jego śmierci i kajania się, że był pasterzem złym, chociaż kronikarze piszą, że był pobożny i gorliwy. Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnictwem księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić cesarz. Otton II był zajęty właśnie wyprawą wojenną na południe Italii. Dopiero w roku 983 zwołał sejm Rzeszy do Werony i tam zatwierdził Wojciecha. W tym samym roku dnia 29 czerwca odbyła się także konsekracja Wojciecha na biskupa, której dokonał metropolita Moguncji, św. Willigis (+ 1011). Tak więc Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej w Czechach.
Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Przeznaczał je na utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na ubogich. Zaopatrywał ich potrzeby i sam ich odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede wszystkim targi niewolników. Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód. Handlem ludźmi zajmowali się Żydzi, dostarczając krajom mahometańskim niewolników. Biograf pisze, że Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja jestem znowu sprzedany, a ty śpisz?”. Scenę tę przedstawia jeden z obrazów drzwi gnieźnieńskich, które powstały ok. 1127 r.
Święty WojciechSytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie nie była łatwa. Był on uzależniony od kaprysu możnych i władcy. Nie mniejsze kłopoty miał Wojciech z duchownymi. Wprowadzenie zasad życia wspólnego szło opornie wśród duchowieństwa katedralnego. Św. Bruno z Kwerfurtu stwierdza, że „duchowni żenili się jawnie”. Możnych zraził sobie Wojciech przypomnieniem zakazu wielożeństwa, gromieniem za wiarołomność oraz za związki małżeńskie z krewnymi. Nie liczono się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech zobaczył, że jego napomnienia są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów (983-988) postanowił opuścić swą stolicę. Najpierw udał się do Moguncji, po poradę do metropolity Willigisa. Następnie skierował swoje kroki, za jego zgodą, do Rzymu, aby u papieża szukać rady i prosić o zwolnienie z obowiązków. Od cesarzowej Konstantynopola Wojciech otrzymał znaczny zasiłek w srebrze, by po zrzeczeniu się biskupstwa mieć środki na swoje utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro między ubogich, a orszak biskupi odprawił do Czech.
Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego biskupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie z obowiązków, ale pozwolił mu na pewien czas oddalić się od nich. Wojciech postanowił więc udać się pieszo z bratem Radzimem do Ziemi Świętej jako pielgrzym. Kiedy po drodze znalazł się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi chcieli go zatrzymać u siebie, aby wyświęcał ich kościoły i mnichów na kapłanów. Byli bowiem wtedy w zatargu z miejscowym biskupem. Wojciech jednak nie zgodził się na to. Udał się dalej na południe do Gaety. W pobliżu miasta zatrzymał się i spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, św. Nilem. Ten poradził mu, aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Tak też św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie świętych Bonifacego i Aleksego na Awentynie jego przełożony, Leon. Wraz ze swoim bratem, bł. Radzimem, w Wielką Sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję zakonną. Jego żywoty podają, że z wielką pokorą wypełniał wszystkie obowiązki zakonne, jakby od dawna był jednym z mnichów. W tym czasie w rządach diecezją praską zastępował go biskup Miśni, Falkold. W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie w latach 989-992 (w wieku 33-36 lat).
Święty WojciechW 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do metropolity w Moguncji, aby zmusić Wojciecha do powrotu. Ten natychmiast przez posłów wysłał dwa listy: do Wojciecha i do papieża. Papież zwołał synod i po naradzie nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. Po trzech i pół roku Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników z opactwa i założył nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się do budowy kościołów tam, gdzie były osady ludzkie. Dotąd bowiem kościoły były w zasadzie jedynie przy grodach możnych panów. W porozumieniu z księciem wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach zapewnić stałe dochody. Wojciech wysłał misjonarzy na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd powstała opowieść, że udzielił chrztu (według innych źródeł – bierzmowania) św. Stefanowi, przyszłemu władcy Węgier.
Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak niebawem zupełną klęską. Zaważył na tym bezpośrednio następujący wypadek: na dworze książęcym w Pradze pochwycono na cudzołóstwie kobietę z możnego rodu Werszowców. Urażony śmiertelnie mąż zamierzał ją zabić. Ta jednak schroniła się do Wojciecha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze benedyktynek, który stał w pobliżu zamku przy kościele św. Jerzego. Wpadli tam siepacze, wywlekli ofiarę i zamordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na nich klątwę. W akcie zemsty Werszowcowie napadli na rodzinny gród Wojciecha. Gród spalono, ludność zapędzono w niewolę, wymordowano także czterech braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Działo się to 28 września 995 roku. Ocalał tylko najstarszy brat Wojciecha, Sobiebór, który w tym czasie był poza granicami Czech. Sytuacja była tak gorąca, że Wojciech nie był pewny nawet swojego życia. Złamany tymi wydarzeniami, po zaledwie niecałych trzech latach udał się potajemnie ponownie do Rzymu. Na Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież również okazał mu dużo życzliwości.
Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. odbył się w Rzymie synod, na którym metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył Wojciecha, że ten bezprawnie opuścił swoją stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod groźbą klątwy powrót. Wojciech udał się więc do Moguncji, czekając na decyzję cesarza, gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha do Pragi, zbuntowanej przeciwko swojemu pasterzowi. Ponieważ cesarz zwlekał jednak z wyprawą orężną, czekając, aż Czesi sami uznają swoją winę, Wojciech skorzystał z okazji i odwiedził Francję, a w niej – jako pielgrzym – nawiedził grób św. Marcina w Tours, św. Benedykta we Fleury i św. Dionizego w Saint-Denis pod Paryżem. Kiedy zaś nadal powrót św. Wojciecha był niemożliwy, biskup udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród pogan. Było to późną jesienią 996 roku. Otton III wyraził na to zgodę, gdy Czesi przysłali Wojciechowi ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót.
Święty WojciechBolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski ma przybyć biskup Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata, Sobiebora, któremu wcześniej udzielił schronienia. Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak trwającej tam wówczas wojny ostatecznie urządzono wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego fundatora uważają Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy (Tum).
Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. Aby nie nadawać swojej misji charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył misjonarzy i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało się uczonym dotąd zidentyfikować. Mogło to być w okolicy Elbląga lub Tękit (Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojny tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się na nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy martwym ciele pozostawiono straż. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.
Wykupienie ciała św. WojciechaPo pewnym czasie wypuszczono na wolność bł. Radzima i kapłana Benedykta ze skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim okupem. Król Polski sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw żywot Wojciecha na podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. W oparciu o ten żywot papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech.
W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy – podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym – została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia św. Wojciecha. Jej część umieścił w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu miejscach fundując kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha.

Grób św. Wojciecha w katedrze w Gnieźnie
Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha. Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r. zachowany do dzisiaj „Żywot św. Wojciecha”.

W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Litania do św. Wojciecha

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz,
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco,
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi,
Wszelkimi cnotami ozdobiony,
Mężu według Serca Bożego,
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający,
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający,
Złe obyczaje wykorzeniający,
Nad występkami ubolewający,
Wierny naśladowco Chrystusa Pana,
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,
U pogan wobec śmierci nieustraszony,
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący,
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,
Patronie uciśnionych i ubogich ludzi,
Dobry Pasterzu,
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej,
Wzorze duchowieństwa,
Drogo do życia wiecznego,
Abyśmy z grzechów powstali,
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną,
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali,
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Przez zasługi świętego Wojciecha.
W: Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia: nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, sprosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Wkrótce zobaczycie Jezusa z Jego promieniami oświetlającymi świat
Święto grupy "Perełek Maryi" | parafia Radymno pw. św. Wawrzyńca
Trevignano Romano, 23 kwietnia 2022
Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci, jak bardzo do was czuję miłość! Umiłowane dzieci, jutro jest dzień Bożego Miłosierdzia, wkrótce zobaczycie Jezusa z Jego promieniami oświetlającymi świat, przyjmiecie Go w całej Jego łasce i uklękniecie. Dzieci, ja, wasza matka, proszę tylko o jedną rzecz, nawróćcie się, wykrzyczcie to światu, zanim będzie za późno. Dzieci, nie wyśmiewajcie się z proroctw odrzucając je, ale przyjmijcie je, będą was ostrzegać przed tym, co może się wydarzyć, dlatego proszę was o dużo modlitwy. Moje dzieci, Bóg oczyści tę ziemię z wrogów i smrodu i zbierze wszystkie najlepsze owoce, chroniąc tych, którzy mają do Niego wielką miłość. Teraz zostawiam was, z moim matczynym błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Świętego Duchu, Amen.
CI POLITYCY I DUCHOWNI – BISKUPI, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNAĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZUPEŁNEGO PANOWANIA LUCYFERA W POLSCE, CO POWODUJE, ŻE WYBIERAJĄ WIECZNE POTĘPIENIE W PIEKLE – PRZEMYŚLCIE BO I WOJNY SA Z ICH WINY !!!
 film „Tak tworzy się Nowy Porządek Świata?! Planowane zniewolenie?! Obejrzyj, zanim usuną!” w YouTube
film „Zbliżamy się do najbardziej mrocznych czasów-Ks.Dominik Chmielewski” w YouTube

https://youtu.be/Akg1VEeiqdI

Statua Lucyfera w kościele Świętej Trójcy, Marylebone, Westminster, Londyn.

NIECH MORDERCY REKLAMUJĄ MORDERCZE CZYNY, BO KASĘ BIORĄ ZA RÓŻNE TEMATY I TE TEŻ
SZOK! Ministerstwo każe nam się tłumaczyć, czemu nie promujemy aborcji wśród Ukrainek!

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

Jestem zszokowana… Sprawa, o której chcę dziś Pani opowiedzieć, jest tak nieprawdopodobna, że nie uwierzyłabym, gdybym sama nie zobaczyła dokumentów…

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – realizując prośbę Ministerstwa Zdrowia – przysłało do Fundacji pismo z żądaniem wyjaśnień, dlaczego nie informujemy Ukrainek o możliwościach dokonania w Polsce aborcji. Solą w oku obu ministerstw okazały się ulotki „Polska chroni życie”, które zaprojektowaliśmy, aby docierać do obywatelek Ukrainy.

#ZatrzymajAborcję

 

#ZatrzymajAborcję

 

W piśmie upomniano nas, że „treść ulotki nie uwzględnia obowiązującego w Polsce stanu prawnego wynikającego z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, bo przecież są dwa przypadki, gdy można dziecko zabić…

 

Właśnie tak. Oba ministerstwa oczekują, że organizacja antyaborcyjna będzie informowała, które dzieci i w jakich sytuacjach można swobodnie zabijać. Sytuacja jest tym dziwniejsza, że Fundacja Życie i Rodzina jest jedną z ostatnich organizacji konserwatywnych, które nie są w żaden sposób zależne od rządu. Nie otrzymujemy grantów ani dotacji, funkcjonowanie Fundacji jest opłacane z dobrowolnych wpłat obywateli, którzy uważają, że nasza działalność jest dobra i słuszna. Czemu zatem mielibyśmy realizować politykę rządu? Zawsze stoimy na straży życia niezależnie od układów polityczno-biznesowych.

 

Jestem obrońcą życia. Nie będę brała udziału w informowaniu Ukrainek, kiedy i jak mogą sobie zabić dziecko. Nie będzie tego też robił nikt z Fundacji. Nie będziemy przygotowywać materiałów informacyjnych, jak zrobić aborcję, bo nie dzielimy dzieci na lepsze i gorsze, a prawo, które pozwala zabijać, uważamy za haniebne. Nawet jeśli aborcja jest w określonych sytuacjach dozwolona, w dalszym ciągu pozostaje zbrodnią. Jesteśmy wszyscy bardzo zdziwieni, że próbuje się nas nakłonić do informowania, na których dzieciach można dokonać zbrodni.

 

W odpowiedzi przekazanej ministerstwu jednoznacznie deklarujemy, że nie zmienimy treści przygotowanych ulotek i dalej będziemy ratować nienarodzone dzieci imigrantek. Sytuacja, gdy próbuje się nas nakłonić do działań, które mogą skutkować większą liczbą aborcji, jest nie do zaakceptowania, gdyż Fundacja została powołana do obrony życia, a nie do popularyzowania zabijania ludzi – nawet jeśli to zabójstwo jest legalne.

 

#ZatrzymajAborcję

 

#ZatrzymajAborcję

 

#ZatrzymajAborcję

Droga Pani!Ta zadziwiająca sytuacja zbiega się w czasie z informacjami o tym, że w Warszawie wyznaczono już specjalny szpital, który będzie zabijał ukraińskie dzieci, o ile ich matki złożą oświadczenie, że ciąża wzięła się z gwałtu. Jest absolutnie niemożliwe, aby w jakikolwiek sposób udowodnić, że nienarodzony maluszek faktycznie jest owocem czynu zabronionego. Ukraina jest pogrążona w chaosie, obywatelki tego kraju przekraczają granicę z Polską w pośpiechu i z pewnością trudno oczekiwać, że będą miały z sobą jakiekolwiek dokumenty potwierdzające, że gwałt faktycznie miał miejsce. Także polskie organy ścigania nie mają żadnej możliwości weryfikować, czy składane oświadczenia o ewentualnym gwałcie są zgodne z prawdą.

Jaki z tego wniosek?

Według wszelkiego prawdopodobieństwa warszawska placówka będzie zabijała dzieci na życzenie, o ile ich matka będzie narodowości ukraińskiej, przekroczyła granicę z Polską po 24 lutego br. oraz złożyła oświadczenie, że dziecko poczęło się z gwałtu.

Niewinne dzieci zostaną zabite, bo presja środowisk feministycznych spowodowała, że polscy decydenci ugięli się i stworzyli miejsce, gdzie będzie się mordować małych ludzi. Za naszą wschodnią granicą ukraińskie dzieci będą zabijane przez zbrodniarzy wojennych, a w naszym kraju takie same dzieci (tylko nieco młodsze) będą bestialsko mordowane przez aborterów. Co jest gorsze – ludobójstwowojenne czy aborcyjne? A może po prostu to dwie twarze tej samej odrażającej rzeczywistości!

Tego chcą feministki – zabijania jak największej liczby dzieci. Na to zgodziły się już władze Warszawy i dyrekcja niesławnego szpitala. Nazwa i adres szpitala pozostaje na razie tajemnicą. Aborterzy wyjaśnili w mediach, że obawiają się aktywności naszej Fundacji. Jeśli naprawdę uważają, że nie robią nic złego, to czemu chcą to robić po cichu…?

Dlatego korzystając z okazji, jaką jest wymiana pism pomiędzy Fundacją a ministerstwami, złożyliśmy do Ministra Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytamy m.in.:

– ile dzieci obywatelek Ukrainy zostało abortowane po 24 lutego br. na podstawie przesłanki o czynie zabronionym,

– które szpitale dokonały morderstwa,

– na podstawie jakich dokumentów weryfikowano, że dzieci te faktycznie poczęły się z gwałtów.

Jeśli stwierdzimy, że nie było adekwatnych dokumentów, będziemy pisać zawiadomienia do Prokuratury, aby wszczęto śledztwo wobec personelu medycznego, który aborcję przeprowadził, oraz wobec urzędników odpowiedzialnych za dopuszczenie do takich aborcji.

Przy okazji zapytaliśmy także, czy oba ministerstwa – zarówno Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jak i Ministerstwo Zdrowia – prowadzą w ostatnich tygodniach jakiekolwiek działania monitorujące w stosunku do organizacji feministycznych, które grasują pomiędzy Ukrainkami i oferują im aborcję, także tę nielegalną, wykonywaną domowymi sposobami. Od końca lutego obserwujemy, że wiele grup feministycznych tłumaczy na ukraiński foldery lub posty w mediach społecznościowych i zachęca, aby abortować dzieci. Dziwnym trafem instytucje państwowe nie interesują się tymi działaniami, natomiast zgłaszają pretensję do akcji prowadzonych w obronie życia przez naszą Fundację!

Droga Pani!

Walka o życie zaostrza się. Widzimy, że działania przeciw aborcji są potrzebne, jak mało kiedy. Dlatego chcemy wypuścić do druku kolejną partię ulotek „Polska chroni życie”. Nic w nich nie zmienimy, choćby aborcjoniści denerwowali się, że nie można pokazywać, jak wygląda aborcja, a organy rządowe upominały nas, że brakuje instrukcji, które dzieci można zabić.

Potrzebujemy Pani pomocy, aby pokryć koszt kolejnej partii materiałów, która niebawem pójdzie do druku.

Każde 1000 złotych, które uda się nam zebrać, umożliwi wydruk i rozdanie 20 000 ulotek. Czy może Pani nam pomóc w akcji? Wystarczy, że wpłaci Pani dowolną kwotę, którą uważa Pani za odpowiednią, aby ratować życie dzieci. Może to być np. 35, 70, 140 złotych lub każda inna suma, stosownie do Pani decyzji.

Mam świadomość, że w tej chwili ścigamy się z aborterami, kto pierwszy dotrze do ukraińskich matek i kto przekona je, jaka naprawdę jest aborcja. Środowiska lewicy są na nas wściekłeza tę akcję. Urzędnicy państwowi zajmują się organizowaniem miejsc, gdzie można zabić dzieci. Kto ujmie się za nienarodzonymi, jeśli nie zrobimy tego my…?

Dlatego jeszcze raz bardzo Panią proszę o wsparcie finansowe. Nie damy się złamać i będziemy ratować dzieci wbrew oczekiwaniu, żebyśmy zeszli z obranej drogi. Potrzebujemy jednak Pani pomocy.

Mocno wierzę, że moja prośba do Pani spotka się z życzliwym przyjęciem…

Serdecznie Panią pozdrawiam!

Kaja Godek

Podpis

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

PS – Wszelkie dane do przelewu znajdują się w stopce niniejszego maila. Znajdzie Pani tam numer konta Fundacji, link do szybkich przelewów oraz do płatności kartami.

WSPIERAM

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

Wspieram Fundację Życie i Rodzina

LUB SKORZYSTAĆ Z PŁATNOŚCI KARTĄ:

#ZatrzymajAborcję

Ukochana modlitwa Benedykta XVI

Papież Benedykt ma kilka ukochanych modlitw, jedną z nich jest ta, autorstwa świętego Mikołaja z Flüe.

Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i mój Boże,daj mi wszystko, co przybliża mnie do Ciebie. Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie, mnie samego i daj mnie całego Tobie.

święty Mikołaj z Flüe

 KTÓŻ JAK BÓG I TYLKO BÓG ZWYCIĘŻY JAKO KRÓL POLSKI I NIE UŻYJE WOJENNYCH ORĘŻY.
Módlmy się o nawrócenie całego Episkopatu aby uznali Boga KRÓLEM POLSKI, aby nie było jak na Ukrainie 
w której zwycięża nienawiść, zachłanność i mocarz diabelski. Drodzy biskupi – dlaczego nie chcecie prosić Boga Miłosiernego o objęcie władzy politycznej i religijnej na podstawie miłości i młosierdzia, a Król będzie rządził razem z wami politykami z sercami pozmienianymi AKTAMI religijnymi z Pisma Świętego wziętymi.

 

Polska Święta, którą zna cały świat: Faustyna Kowalska.
 
Proroctwo św. Faustyny ∙ Apokaliptyczne przesłania Bożego Miłosierdzia  Podcast
5 rzeczy o Eucharystii, które Jezus powiedział do św Faustyny
 
7. Widzenia siostry Faustyny | Dobre proroctwa i przepowiednie dla Polski
 
WIZJE PODLASIANKI – PRZEPOWIEDNIE DLA POLSKI I ŚWIATA. 
Szokujace odkrycia NEOS

Szokujące odkrycia na temat rozwoju broni chemicznej i biologicznej masowego rażenia prowadzone na Ukrainie.
Broń hipersoniczna i zdolność likwidacji satelit ujawniona przez Rosję i Chiny zmienia wszystkie równania strategów wojennych. Setki miliardów odszkodowań w rękach Polskiego Szejka. Oczywista i logiczna konsekwencja i skutki decyzji samorządów i całej polskiej administracji rządowej w kwestii narażenia życia całej populacji.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Czy Valery Kulehov został zastrzelony? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7735:czy-valery-kulehov-zostal-zastrzelony&catid=9:pugnae )

Kim jest Walery Kuleszow? Czy pro-rosyjski bloger został zastrzelony?

Za pomocą Amdżad Khan

21 kwietnia 2022

Kim jest Walery Kuleszow? Czy prorosyjski bloger został zastrzelony?: Cały świat wie, że w konflikcie rosyjsko-ukraińskim zginęło wielu ludzi.
W czasie wojny między dwoma krajami nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, ile osób zostało zastrzelonych, a ile straciło domy. Potwierdza
się jednak, że masowa liczba ludzi straciła domy, podczas gdy niezliczone osoby zostały zastrzelone i nie ma pojęcia, ilu z nich jest zapisanych,
a ile nie. A teraz pojawiła się taka sama sprawa, w której podobno został zastrzelony Walerij Kuleszow. Kim jest Walery Kuleszow? i gdzie on teraz
jest? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na wiele pytań. Radzimy trzymać się tej strony i zejść do ostatniego słowa. Śledź więcej
aktualizacji na GetIndiaNews.com

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7735:czy-valery-kulehov-zostal-zastrzelony&catid=9:pugnae )

Moja podróż do kwestii żydowskiej (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7734:moja-podroz-do-kwestii-zydowskiej&catid=15:judaism-islam )

Dorastając w południowej Kalifornii, zawsze byłem wśród Żydów. To dlatego, że wielu Żydów uczęszczało do tych samych szkół publicznych
co ja w dolinie San Fernando. Mój ojciec prowadził firmę w Hollywood przez prawie 50 lat, a wielu jego klientów i przyjaciół było Żydami.
Nie mogę uczciwie powiedzieć, że miałem wtedy jakiś problem z Żydami. Jedyne, co mnie wyróżniało, to ich geekowość i nieco wątły wygląd.
Widziałem ich jako frajerów i książkowych typów. Nie wydawali się uzdolnieni atletycznie i wyglądali raczej dziwnie w porównaniu z moimi
przyjaciółmi z WASP-ów w liceum. Cieszyłam się, gdy nadchodziły święta żydowskie, bo duża część naszej studenckiej społeczności
zniknęła, a na te dni nie było zadań domowych.
Kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, miałem przyjaciela Żyda, z którym byłem bardzo blisko. Chociaż nie wiedziałem wówczas nic o kwestii
żydowskiej, doskonale pamiętam, jak bardzo był „żydowski”. Miał wszystkie stereotypowe cechy, o których myślimy, kiedy próbujemy opisać
jacy są Żydzi. Jedną rzeczą, która się wyróżniała, było to, że miał tendencję do wyolbrzymiania wszystkiego, co mu się nie podobało lub
z czym się nie zgadzał. Musiałam go ciągle uspokajać i przekonać, że nie jest tak źle, jak sobie wyobrażał.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7734:moja-podroz-do-kwestii-zydowskiej&catid=15:judaism-islam

Russian Forces Eliminate Ukraine Forces Using Apartment As Firing Position(Special Frontline Report) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7733:russian-forces-eliminate&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=9IXYMLbnFcs

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7733:russian-forces-eliminate&catid=12:video )

Какие тайны стережёт „Азов” на „Азовстали”? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7732:2022-04-20-19-17-34&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=cn1CZtrSDhE

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7732:2022-04-20-19-17-34&catid=12:video )

Wojna na ukrainie. Z niepowodzeń pierwszych dwóch miesięcy nie wyciągnięto żadnych wniosków – strategicznie. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7731:wojna-na-ukrainie-z-niepowodzen&catid=10:politics )

Jeden z moich towarzyszy, który wrócił z frontu w celu reorganizacji, poprosił mnie krótko i wyraźnie (bez wchodzenia w dżunglę nauk
wojskowych), aby podsumować i wyrazić moje myśli, które zostały wyrażone w rozmowie z nim i dotyczące przyczyn mojego ” pesymizm” co do
sukcesu „drugiego („konkretnego”) etapu NWO”. – Uważa, że to może się komuś przydać. Myślę, że nikt (z tych, którzy podejmują
decyzje) nie zwróci uwagi, ale obiecałem i dlatego dotrzymuję obietnicy.

Oceńmy więc krótko sytuację operacyjną:

1. Z naszej strony: po „pomyślnym zakończeniu pierwszego etapu operacji” (zakończonym zakrojonym na szeroką skalę WYCOFANIEM z terenu
obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumy) – następuje przegrupowanie i koncentracja sił w doniecki sektor frontu. Najwyraźniej (i zgodnie z
oświadczeniami kierownictwa politycznego Federacji Rosyjskiej) to tutaj planuje się przeprowadzić „drugi etap” i rozwiązać problem
całkowitego oczyszczenia terytorium LDNR z grup wroga.
Oczywiście kalkuluje się utworzenie dostatecznie liczebnych dwóch lub trzech grup uderzeniowych, które przy skoncentrowanym wsparciu wszystkich
sił lotniczych i większości artylerii „zmielą” przeciwstawne siły ukraińskie (które wciąż szacowane są na z jakiegoś powodu niezbyt

wysoko) i pokonaj ich w jednej wielkiej bitwie.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7731:wojna-na-ukrainie-z-niepowodzen&catid=10:politics )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )