Nowenna do św. Franciszka z Asyżu
Święty Franciszek medytujący - Wikiwand
Dzień pierwszy (25 września)
 
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek tak mówi o swoim powołaniu:
„Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat. I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem: Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, [tu] i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym święcie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat”.
„I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec święty potwierdził mi”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wytrwania w powołaniu chrześcijańskim oraz o dobre wypełnianie zadań, które potwierdzają nasz charyzmat: Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień drugi (26 września)
ROZWAŻANIE
Na temat czci Najświętszego Ciała i Krwi Pana św. Franciszek wypowiada się w większości swych listów. W liście do braci tak pisze:
„Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego! O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje”.
„Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wdzięczności za dar Eucharystii: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać”. Użycz nam tej serafickiej miłości, jaką pałało serce świętego Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień trzeci (27 września)
ROZWAŻANIE
Z pierwszych żywotów Franciszka znany jest niezwykły kult świętego dla Ukrzyżowanego Pana. Myśl o Męce Pańskiej wyzwalała miłość Franciszka do Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Męka była najczęstszym przedmiotem kontemplacji Franciszka. Obudziło to w nim pragnienie uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa i odczucia Jego miłości na krzyżu, co stało się rzeczywistością na górze Alwernii.
Naśladowanie cierpiącego Chrystusa to sprawa, wokół której nieustannie krążyła myśl Franciszka i ku której skierowane było jego wielkie uczucie.
W Napomnieniach wskazuje:
„Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę cierpliwości w znoszeniu trudności i cierpienia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień czwarty (28 września)
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek w ten sposób mówi w Regule:
„I niech się kochają wzajemnie, jak mówi Pan: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I niech czynem okazują miłość, jaką mają względem siebie, jak mówi Apostoł: Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. I niech nikomu nie złorzeczą; niech nie szemrzą, nie ubliżają innym. I niech będą uprzejmi, okazując wszelką łagodność względem wszystkich ludzi. Niech nie sądzą i nie potępiają. I, jak mówi Pan, niech nie roztrząsają nawet najmniejszych grzechów innych ludzi, a raczej własne grzechy niech rozważają w gorzkości duszy swej”.
W Napomnieniach powie:
„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wzajemnej miłości i przebaczenia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień piąty (29 września)
ROZWAŻANIE
Wyraz „pokuta” w pismach Franciszkowych ma jedno znaczenie bardzo ważne. Chodzi tu o zdecydowane nawrócenie, odwrócenie się od zła, o pokutny sposób życia, który ma na celu przemianę człowieka. Przemiana ta polega na wyrzekaniu się siebie oraz na upodabnianiu się do Chrystusa przez naśladowanie Go i przyjęcie ostatecznie Jego sposobu życia i myślenia. 
Święty mówi o naśladowaniu Pana w uniżeniu, ubóstwie, cierpieniu. U św. Franciszka na pierwszym planie w życiu pokutnym jest rzetelna ewangeliczna miłość bliźniego.
Święty Franciszek tak mówi w swojej Regule:
„Błogosławieni, którzy umierają w pokucie, bo będą w królestwie niebieskim. Biada tym, którzy umierają bez pokuty, bo będą synami diabła, pełniącymi jego uczynki i pójdą w ogień wieczny. Wystrzegajcie się i powstrzymujcie się od wszelkiego zła, i wytrwajcie w dobrym aż do końca”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę radosnej pokuty: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”. Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień szósty (30 września)
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek tak mówi w Napomnieniach:
„Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym, którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim. Błogosławiony ten sługa, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dziełach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i weselu. Biada temu słudze, który ma upodobanie w słowach płochych i próżnych i przez nie skłania ludzi do śmiechu”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę pokory: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz święty Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
Dzień siódmy (1 października)
ROZWAŻANIE
Pokój jest darem Boga. św. Franciszek nie tyle szukał pokoju dla siebie, co raczej troszczył się, aby nieść go światu.
Święty Franciszek tak mówi w Napomnieniach:
„Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowują pokój duszy i ciała”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Boga o łaskę pokoju i zgody: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w swoich sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień ósmy (2 października)
ROZWAŻANIE
Ubóstwo i pokora, które upodabniają do Chrystusa i otwierają drogę ku dobru wiecznemu, stają się w oczach Franciszka bezcenną wartością.
W Napomnieniach św. Franciszek z Asyżu pisze:
„Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek. Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej”. 
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę skromnego życia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień dziewiąty (3 października)
ROZWAŻANIE
Na kilka miesięcy przed śmiercią, w maju lub w czerwcu 1226 roku, przebywając w Sienie po niebezpiecznym ataku choroby, święty Franciszek podyktował krótki testament:
„Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w Zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata… Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie nie mogę mówić, wyrażę mą wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach, mianowicie: aby na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie; aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej pani, świętemu ubóstwu i aby zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła”.
Swoich braci zapewniał też o swym błogosławieństwie i wstawiennictwie:
„I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi. I ja, brat Franciszek, najmniejszy wasz sługa, jak tylko mogę, wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wytrwania w łasce powołania, dla tych, którzy ślubowali Bogu życie zgodne z Regułą św. Franciszka: 
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.