Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18–25 I 2022

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 | Polska Rada Ekumeniczna
Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby Cię prosić 
o oświecenie Twoich owieczek. 
Oświeć je, aby odnalazły Pokój i Miłość w Jedności. Amen.
Ekumenizm

Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował „Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego”. Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie „Unii Modlitw o Jedność”.

Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia.
W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich „Lambeth” podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch „Wiara i porządek” (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie „Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier, w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja „Wiara i Porządek” działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: „Aby wszyscy byli jedno” (por. J 17).

Sesja plenarna Soboru Watykańskiego II

W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja „Wiara i porządek” oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia – aby kończył się pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.

Benedykt XVI i przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich podczas spotkania ekumenicznego w Polsce, maj 2006 r.

Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił własny obrządek i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualna sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (tzw. lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą i które dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie prowadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.Jedność w różnorodnościDla przykładu: z Kościołem syryjsko-prawosławnym i koptyjsko-prawosławnym obie strony doszły do przekonania, że w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej Chrystusa, która w wieku V była formalną przyczyną rozłamu, używa się wprawdzie różnego języka teologicznego, ale treść tej nauki jest ta sama. Można więc powiedzieć, że obie strony wyznają tę samą prawdę, chociaż Kościół Rzymski ją ściślej może precyzuje. Ze wspólnotą anglikańską uzgodniono wiarę w tajemnicę realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jak też odnośnie do urzędu kościelnego, do którego wchodzi się przez święcenia kapłańskie. W dialogu katolicko-luterańskim nastąpiło znaczne zbliżenie poglądów w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo święte, tradycja, usprawiedliwienie, urząd duchowny, a nawet prymat papieża.

Poniżej przedstawiamy tematy Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan:

1968 – Ku chwale Jego majestatu (Ef 1, 14)
1969 – Powołani do wolności (Ga 5, 13)
1970 – Jesteśmy pomocnikami Boga (1 Kor 3, 9)
1971 – …i dar jedności w Duchu Świętym (2 Kor 13, 13)
1972 – Daję wam przykazanie nowe (J 13, 34)
1973 – Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1)
1974 – Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem (Flp 2, 11)
1975 – Tajemnica woli Bożej: zjednoczyć wszystko w Chrystusie (Ef 1, 3-10)
1976 – Będziemy do Niego podobni (1 J 3, 2)
1977 – Chlubimy się nadzieją (Rz 5, 1-5)
1978 – Nie jesteśmy obcymi (Ef 2, 13-22)
1979 – Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej (1 P 4, 7-11)
1980 – Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6, 10)
1981 – Jeden Duch – wiele darów – jedno Ciało (1 Kor 12, 3b-13)
1982 – Niech wszyscy znajdą schronienie w domu Twoim, Panie (Ps 84)
1983 – Jezus Chrystus – Życie świata (1 J 1, 1-4)
1984 – Wezwani do jedności przez krzyż Chrystusa (1 Kor 2, 2; Kol 1, 20)
1985 – Ze śmierci do życia w Chrystusie (Ef 2, 4-7)
1986 – Będziecie moimi świadkami (Dz 1, 6-8)
1987 – Zjednoczeni w Chrystusie – nowe stworzenie (2 Kor 5, 17 – 6, 4a)
1988 – Miłość usuwa lęk (1 J 4, 18)
1989 – Budowanie wspólnoty – jedno Ciało w Chrystusie (Rz 12, 5-6a)
1990 – Aby wszyscy byli jedno… by świat uwierzył (J 17)
1991 – Wychwalajcie Pana, wszystkie narody! (Ps 117; Rz 15, 5-13)
1992 – Ja jestem z wami, idźcie więc (Mt 28, 16-20)
1993 – Posiadając owoce Ducha w służbie jedności chrześcijan (Ga 5, 22-23)
1994 – Mieszkanie Boga – wezwani, by być jednym sercem i jednym duchem (Dz 4, 23-37)
1995 – Koinonia: wspólnota w Bogu i z braćmi (J 15, 1-17)
1996 – Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 14-22)
1997 – W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5, 20)
1998 – Duch wspomaga nas w naszej słabości (Rz 8, 14-27)
1999 – Zamieszka wraz z nimi jako ich Bóg, a oni będą Jego ludem (Ap 21, 1-7)
2000 – Błogosławiony niech będzie Bóg, który napełnił nas błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1, 3-14)
2001 – Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 1-6)
2002 – W Tobie jest źródło życia (Ps 36, 5-9)
2003 – Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych (2 Kor 4, 13-18)
2004 – Pokój mój daję wam (J 14, 27)
2005 – Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3, 1-23)
2006 – Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20)
2007 – Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7, 37)
2008 – Nieustannie módlmy się o jedność (por. 1 Tes 5, 17)
2009 – Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37, 17)
2010 – Wy jesteście świadkami tego (Łk 24, 48)
2011 – Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42)
2012 – Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58)
2013 – Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8)
2014 – Czyż Chrystus jest podzielony? (por. 1 Kor 1, 1-17)>
2015 – Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4, 7)

                                                       W środę rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał…..”
J 17, 20-21
MODLITWY ŚW.JANA PAWŁA II O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Zanośmy nasze modlitwy i módlmy się razem: Niech wszyscy stanowią jedno.
Aby od tej chwili chrześcijanie dawali wspólne świadectwo służby Twojemu Królestwu ;
Aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie połączyły się w szukaniu pełnej jedności;
Aby urzeczywistniła się doskonała jedność wszystkich chrześcijan, tak, by Bóg był wielbiony przez wszystkich ludzi w Chrystusie Panu;
Aby wszystkie narody ziemi przezwyciężyły konflikty i egoizmy oraz osiągnęły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym.
Wspomnij o Panie, o Twoim Kościele; zachowaj go od wszelkiego zła; uczyń go doskonałym w Twojej miłości; uświęć go i zgromadź z czterech stron świata w Królestwie Twoim, które dla niego przygotowałeś. Bo Twoja jest potęga i chwała na wieki. Amen.
* * *
Maryjo,która jesteś pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała
ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam.
Pomóż nam, pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają
dramat dziejowych podziałów chrześcijaństwa, odnajdywać wytrwale drogę
do jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną wierność Duchowi Prawdy
i Miłości, który został im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twojego Syna. Amen.
* * *
” Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój ”. Niechaj im w tym dopomaga
zawsze jasne widzenie rzeczywistości i wielkoduszność.
Niechaj pokój będzie pokojem prawdziwym, zakorzenionym w sercu człowieka.
Niech zostanie wysłuchane wołanie ludzi umęczonych, którzy oczekują pokoju.
Niech każdy zaangażuje wszystkie energie odrodzonego i braterskiego serca
dla odbudowania pokoju i jedności na całym świecie. Amen.
 ***
Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól,
abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają
nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie
przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia
i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja,
którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg
i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi
węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym
głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
                                                          Las experiencias religiosas activan tu cerebro
 
MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
 
Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz
 dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła.
 Dałeś Twoje Poznanie prostym dzieciom, a nie uczonym, bo tak Ci się podoba, Panie.
 Bądź uwielbiony, Panie, za otwarcie dróg,
 aby Twój lud szedł po nich i doszedł do Ciebie, by napełnić Twój Dom.
 Chociaż posłałeś na świat Swego Syna i świat wyraźnie zobaczył Światłość,
 nie wszyscy Ją przyjęli, lecz umiłowali ciemność, wpadając w odstępstwo.
 Świat dopuścił się odstępstwa, bo odrzucił Prawdę i wolał żyć w Kłamstwie.
 Tak, Panie, Ty do tego stopnia miłujesz świat, że dziś, pomimo naszej niegodziwości,
 zsyłasz nam bez ograniczeń Twego Świętego Ducha, by nas ożywić i ożywić świat,
odnawiając każde stworzenie, aby każdy mógł ujrzeć Twą Chwałę, uwierzyć i dostąpić nawrócenia.
 Bądź uwielbiony, Panie, za to, że otwarłeś bramy Nieba,
 aby udzielić nam z Twoich Spichlerzy tej Ukrytej Manny zachowanej na nasze Czasy.
 Nie, to nie Mojżesz dał Chleb z Nieba, lecz to Ty, Ojcze, zapewniłeś prawdziwy chleb.
 Twój Syn, Jezus Chrystus, jest Chlebem Życia, również Duch Święty nas karmi,
 bo każdy chleb pochodzący z Nieba jest Życiem. Powiedziane jest w Piśmie:
 „Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana” oraz że ciało ani krew nie mogą objawić Prawdy,
 chyba że Prawda zostanie dana przez Tego, który ustanowił Prawdę i wyrył Ją w naszych sercach. 
Ojcze, niech Twoje Imię będzie wysławiane na zawsze i na nowo uwielbione.
 
Niech świat przejdzie z Ciemności do Światłości, z Kłamstwa – do pełnej Prawdy, z Letargu – do Gorliwości.
 Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, nadeszła godzina, abyś ukazał nam
  – kiedy Twój Święty Duch uczyni sobie w nas Swoją Siedzibę
  – Nowe Niebo i Nową Ziemię.
 Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił,
 tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna.
 W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą,
 aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat.
 
Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona,
 wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym.
 Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem.
 Bądź uwielbiony, Panie, i niech będzie Chwała Najwyższemu
 za to, że zesłał nam w naszym wielkim odstępstwie naszą Najświętszą Matkę,
 której Serce Ty Sam zjednoczyłeś w miłości z Sercem Jezusa.
 
Te Serca razem cierpiały i znowu razem te dwa Najświętsze Serca odnowią nas i doprowadzą do Życia w Tobie.
 Zagubione owce zostaną odnalezione, błądzącym barankom zostanie przypomniane,
 gdzie znajduje się ich prawdziwa owczarnia i Kto jest ich Prawdziwym Pasterzem,
 tym Pasterzem, który nigdy nie porzuca swego stada ani nie opuszcza zabłąkanych,
 ale uzdrawia zranionych i podtrzymuje wyczerpanych.
 Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest.
 Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu.
 Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni.
 
Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia.
 To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha.
 Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się
 i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami.
 Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień,
 w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum.
 Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchałeś Moją modlitwę
 i dałeś Mi Twoje Słowa dla ukazania światu Bogactw Twego Najświętszego Serca. Amen.
                         Przymierze z Maryją – dwumiesięcznik rodzin chrześcijańskich. Lektura duchowa, święte wzory, słowo kapłana, porady
MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA WSTAWIENNICTWEM DWÓCH SERC
 
Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię.
 Twój Umiłowany Syn, Jezus Chrystus,
 przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić,
 ale aby go ocalić, dlatego zmiłuj się nad nami.
 
Popatrz na Święte Rany Twojego Syna,
 tak szeroko teraz otwarte, i wspomnij na cenę,
 którą On za nas zapłacił, aby nas wszystkich odkupić.
 Wspomnij na Jego Święte Rany i na Dwa Serca,
 które Ty Sam zjednoczyłeś w Miłości i które razem cierpiały:
 Serce Niepokalanego Poczęcia i Serce Twojego Umiłowanego Syna.
 
O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę
 i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy,
 aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę,
 posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna.
 
Ojcze, nadszedł czas, w którym królowanie rozłamu
 wzywa do Pokoju i Jedności.
 Nadszedł czas, w którym zranione Ciało Twojego Syna
 wzywa do takiej Prawości, jakiej świat jeszcze nie znał.
 
Dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi
 i Najświętszego Serca Jezusa, udziel, Ojcze godny uwielbienia,
 tego Pokoju naszym sercom i wypełnij Pisma, wysłuchując Modlitwę,
 z którą zwrócił się do Ciebie Twój Umiłowany Syn:
 abyśmy wszyscy stanowili jedno, jedno w Najświętszej Boskiej Trójcy;
 abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali
 wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Amen.
 
MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
 
O, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawco, Obiecałeś nam na zawsze zamieszkać z nami.
 Ty rzeczywiście wezwałeś wszystkich Chrześcijan do zbliżenia się i dzielenia Twoim Ciałem i Twoją Krwią.
 Podzielił nas jednak nasz grzech i nie jest już w naszej mocy razem sprawować Twoją Najświętszą Eucharystię.
 Wyznajemy, że to nasz grzech i prosimy Cię:
 wybacz nam, pomóż nam wejść na drogi pojednania, zgodne z Twoją Wolą.
 Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego,
 udziel nam Ducha Mądrości i Wiary, Odwagi i Cierpliwości, Pokory i Wytrwałości, Miłości i Nawrócenia,
 za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen
MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Ojcze Miłosierdzia, zjednocz Twoje baranki, zgromadź je na nowo.
 Daj im zrozumieć ich pustkę i wybacz im.
 Ukształtuj je, aby były takie, jak Ty tego pragniesz.
 Przypomnij im Twoje Drogi.
 Niech cała Chwała oddawana będzie na zawsze
 Twojemu Świętemu Imieniu. Amen.