NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
Modlitwa: O Maryjo, bez grzechu poczęta
  Mateńko Maryjo – ja ciągle pytam i proszę o ratunek dla nas Polaków i naszej Ojczyzny Polski, bo tylko my świeccy martwimy się o naszą wolność i przyszłość. Teraz tak szybko wszystko się zmienia że trudno nadążyć ze zrozumieniem tych zmian. Rząd swoje zarządzenia przeciwko Polakom wydaje a Episkopat wydaje swoje zakazy i nakazy przeciwko nam katolikom. Dużo ludzi modli się o nawrócenie Episkopatu, bo hierarchowie wiedzą, że za nieposłuszeństwo Panu Bogu będą potępieni i przyczynią się do wybuchu wojny i zagłady świata. 
                                                                    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – DMAK
                                           MATKA BOŻA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
           „Ja już tak dużo powiedziałam do was słów, a nikt nie wziął ich sobie do serca.
       Rząd nie polski Bogu niewierzący, a hierarchowie są przeciwni Słowom Syna i Moim.
Już tak dużo powiedział do was Polaków Syn Jezus Chrystus i nikt nie bierze sobie do serca Naszych Słów. Prosimy was – módlcie się a Polacy w dużej mierze lekceważą Nasze Słowa. Ani Bóg, ani Ja nie chcemy was karać i nie chcemy karami władać, bo przecież jeśli nie Bóg, to lucyfer nad wami panuje – tym bardziej że Rząd nie wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego ani w Boga Jezusa Chrystusa i wybiera niepokoje i licznych wrogów napady i rozboje. Powiedziałam że będę chroniła Naszą Polskę ale módlcie się, módlcie się Różańcami, Koronkami i innymi Modlitwami, bo POKÓJ wisi „na włosku”. Modlitwa ma wielką moc, jeśli w skupieniu odmawiacie i każde słowo rozważacie. Tak bardzo liczymy na Polaków, bo bardzo dużo jest u was odważnych polskich patriotów którzy mogą nie dopuścić do demonicznych  Rządu wyroków. Póki Kościoły są jeszcze otwarte, to uczestniczcie w Mszach Świętych, które są największą Łaską dla was o znaczeniu niepojętym. Macie dużo osób Świętych w Niebie, które nie ustają w Modlitwie, a My pozwalamy im schodzić na ziemię i was nawiedzać. Przekazują Nasze Słowa wam Polacy abyście zjednoczyli się wszyscy i nie kłócili się co Obraz Chrystusa KRÓLA POLSKI znaczy. To ile jest Moich Wizerunków i nikt nie dyskutuje a wszystkim każdy Mój Obraz pasuje. Nie oskarżajcie i nie oczerniajcie Figur i Obrazów Chrystusa Króla Polski, a uznajcie wszystkie, bo nie macie prawa krytykować, ani siebie oskarżać, bo na tych kłótniach tylko lucyfer się bogaci.                           Przepraszajcie się nawzajem, wybaczajcie sobie wszystko według Katechizmu Katolickiego, który jest podstawą do wierzenia w Boga Wszechmogącego. Nade wszystko proście proboszczów, aby zawierzyli parafie, biskupi – diecezje Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI POLSKI bo widzicie że w waszej Ojczyźnie jest pełno już różnego wojska. Nie bójcie się ludzi, a idźcie i proście, aby was ataki na Polskę nie zbudziły w nocy. Ja Maryja Niepokalanie Poczęta jestem smutna, bo nikt nie zna zamysłów waszego Rządu politycznego i zdradzieckiego, bo nawet przyjaciół nie macie w Episkopacie, gdyż oni służą dwom bogom, a nie przejmują się wojenną trwogą.
      Błogosławię was Moi drodzy i niewinni Polacy, ale nie ustawajcie w Modlitwie, bo Bóg Cuda
    czyni a za nieposłuszeństwo hierarchów będzie ich bardzo i ostro winił. Maryja Królowa Polski”.
                                                                              ———————-
                         Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 09.12.21 r     
                                                                        Bractwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: Egzorcyzm do Matki Bożej
                                    Egzorcyzm o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej
Odrzuć wpływy złych duchów za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej. Uwolnij się od lęków, czy zniewoleń. Odmawiaj tę modlitwę i odzyskuj radość dziecka Bożego.
                                                                                  Egzorcyzm prosty
                               Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 do prywatnego odmawiania
      (przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie) (w miejscu + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)
                                                         W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, „aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.
       Posyłaj nam na pomoc Twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich
                                       i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.
Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.
                 Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, 
                           wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.
 I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana. Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa. Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!
 Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł,                   umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!
 
Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, „którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) ufając w Twoje zapewnienie: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!
 
W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół! Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!
W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! „O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez Krew Baranka Paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, Bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty Jesteś godna wszelkiej czci i Chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstał!
Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, Maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!
 Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!
Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!
Niech będzie Uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej! W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.