Akty Intronizacji i Zawierzenia Chrystusowi Krolowi

                              Radio Chrystusa Króla z Chicago wykupiło w Polsce billboardy z wizerunkiem Jezusa w koronie - Marketing przy Kawie
 
AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.
 W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością a grzechy nasze bez liczby.
Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
        Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy), Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. 
O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
        Daj moc Ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.
        O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (Wierni powtarzają to ostatnie zdanie).
        Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy).
AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA W RODZINIE, WSPÓLNOCIE, PARAFII, DIECEZJI
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa:
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże, korząc się przed Twoim Majestatem, składam Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia.
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Pragniemy intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w naszej rodzinie, wspólnocie, parafii, diecezji!
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Umiłowany Królu nasz! Uznając Twoje panowanie nad nami, pragniemy całkowicie i bez reszty zawierzyć Ci nas i wszystko co mamy: naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze nadzieje i pragnienia, każde nasze działania i dążenia.
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Uczyń z nami cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i w całości do Ciebie chcemy należeć Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich naszych sił pragniemy: bronić Twego nad nami panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie.
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, nasz Królu i Panie, wyznajemy: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś naszym Królem! Daj nam poznać wolę Twoją, Panie! Oto jesteśmy!
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
 
Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym.
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje! Amen
AKT ZAWIERZENIA
PANIE JEZU, UMIŁOWANY NASZ BOŻE I KRÓLU – ZAWIERZAMY TOBIE NASZĄ
PARAFIĘ – DIECEZJĘ. PANUJ NAD NASZYMI  SERCAMI, OSOBAMI, RODZINAMI,
NAD CAŁYM NASZYM DOBYTKIEM, KTÓRY MAMY DZIĘKI TOBIE.
   
PRZYRZEKAMY
BRONIĆ TWEGO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA – JEZUSA I CAŁEJ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie,
wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego. Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny naszej Archidiecezji, na nasze wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu Sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez wielu z młodego pokolenia. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei.
Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego
małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.
Przebacz naszemu Narodowi grzechy zabójstwa nienarodzonych i daj nam łaskę radosnego przyjęcia każdego nowego życia.
Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, aby nauczyli młode pokolenie polskiego Narodu słuchać Twojej królewskiej woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędy społeczne, samorządowe i państwowe, w szczególności władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby – uznając Twoją królewską wolę – w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.