Nowenna do Ducha Świętego – ROZPOCZYNAMY  19 MAJA 2023 
Duch Święty - Architekt Twojego życia duchowego - Karmel.pl
I, IV i VII dzień nowenny
Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy
K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce
ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi
uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my
pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.
Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!
Wezwania
K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją
światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec
wszystkich ludzi.
W.: Ześlij na nas Ducha Twego.
– Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy
otrzymali moc z nieba.
– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak
dzieci Boga.
– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem
i Panem.
K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan
Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków.
W.: Amen
 
II, V i VIII dzień nowenny
Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu
K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom,
zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela,
Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”.
(J14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi
nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając
chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je
przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym
człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas
jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół
i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć
nas w Duchu Świętym”.
Wezwania
K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się
i odmładzał.
W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch
Święty doprowadził ich do jedności.
– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych
pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
– Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.
– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.
K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne
prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również
jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
 
III, VI i IX dzień nowenny
Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy
K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym
w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który
zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia
nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas
światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.
Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste
podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas
mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój,
o Panie”!
Wezwania
K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali
Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.
W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.
– Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy
w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.
– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.
– Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie
odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą
szczerości i prawdy.
K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask
Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych,
którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
 
Teksty pieśni:
 
Duchu Święty, przyjdź prosimy Twojej łaski nam trzeba, niech w nauce postąpimy
objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością, a jej
światłem oświeceni * w dobrym będziem utwierdzeni.