NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 29 KWIETNIA- 7 MAJA

ŚW. STANISŁAW - Archidiecezja Krakowska
Dzień Pierwszy – 29 kwietnia — O żywą wiarę w rodzinach.
Prośmy Boga za przyczyną świętego Stanisława o łaskę żywej wiary w naszych rodzinach.
Święty Stanisławie, ojcze ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami. 
Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych umacniający, módl się za nami.
 
Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych do Ciebie za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który przed wiekami głosił naszym praojcom Chrystusową Ewangelię, i umacniaj dziś nasze rodziny łaską wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień drugi – 30 kwietnia — O religijne wychowanie dzieci i młodzieży.
Za wstawiennictwem świętego Stanisława skierujmy nasze prośby do Boga, o światło Ducha Świętego dla rodziców i wychowawców, aby zgodnie ze swoim powołaniem wypełniali obowiązki wychowawcze.
Święty Stanisławie, od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Święty Stanisławie, cnót nauczycielu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, dobry pasterzu, módl się za nami.
 
Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do godności Twoich dzieci, i w świętym Stanisławie dałeś nam przykład cnotliwego życia; spraw to w swej ojcowskiej dobroci, aby rodzice i wszyscy, którzy wychowują młode pokolenie, całym swym życiem dawali świadectwo prawdy i dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień trzeci – 1 maja — O czystą i wierną miłość małżeńską i narzeczeńską
Ufni w potężne wstawiennictwo świętego Stanisława u Boga, módlmy się za narzeczonych i małżonków, aby łączyła ich miłość czysta i wierna.
Święty Stanisławie, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.
Święty Stanisławie, obrońco ludzkiej godności, módl się za nami.
Boże, źródło życia i świętości, wysłuchaj nasze prośby, które za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika zanosimy do Ciebie; i spraw, aby małżonków i narzeczonych ożywiała miłość, która od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień czwarty – 2 maja — O powołania duchowne
Pomni na słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”, za przyczyną świętego Stanisława, biskupa, prośmy Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Święty Stanisławie, do stanu duchownego przez Boga powołany, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wzorze biskupiej godności, módl się za nami.
 
Wszechmogący Boże, Ty dałeś naszemu narodowi świętego Stanisława, biskupa, który jako dobry pasterz oddał za Twoją cześć swoje życie; spraw, prosimy, aby na polskiej ziemi, którą użyźniła męczeńska krew krakowskiego Biskupa, rodziły się liczne powołania do służby w Twojej winnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień piąty – 3 maja — Za Ojczyznę
Oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, za Jej wstawiennictwem i za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, módlmy się za naszą Ojczyznę.
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny twojej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ozdobo narodu twojego, módl się za nami.
 
Boże, rządco i Panie narodów, Ty dałeś nam Rodzicielkę Twojego Syna za Matkę i Królową, i polski naród wsławiłeś świętością i męczeństwem świętego Stanisława; spraw, by w naszej Ojczyźnie umacniało się Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień szósty – 4 maja — O poszanowanie praw i godności człowieka
Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za Jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka. 
Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Stanisławie, apostole prawdy, módl się za nami.
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień siódmy – 5 maja — O ład moralny w życiu osobistym i społecznym
Wznieśmy błagania do miłosiernego Boga, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze, abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba.
Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
 
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie, biskupie, dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w ofierze; napełnij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień ósmy – 6 maja — Za Kościół święty
Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy do Boga modlitwy za Kościół święty, aby doprowadził wszystkich ludzi do zbawienia.
Święty Stanisławie, apostole ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami.
 
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez chrzest święty wprowadziłeś nasz naród do rodziny Ludu Bożego i przez pasterską posługę świętego Stanisława, biskupa, położyłeś na naszej ziemi trwałe fundamenty wiary; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, wiarą kształtowali nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień dziewiąty – 7 maja — Za Ojca Świętego
Za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy wspólne modlitwy do Boga w intencjach Ojca Świętego.
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami.
Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego, módl się za nami 
Święty Stanisławie, na cały świat chrześcijański łaskami słynący, módl się za nami.
 
Boże, który przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika, związałeś na całe wieki naród polski z Kościołem Chrystusowym, zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy za Ojca Świętego, i spraw, aby dla całej rodziny ludzkiej był fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Wezwania do św. Stanisława, biskupa i męczennika
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty biskupie, męczenniku Chrystusowy,
Kapłanie Jezusa Chrystusa 
Światło Kościoła Bożego,
 
Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami. 
Apostole ludu wiernego,
Ojcze Ojczyzny twojej,
Ojcze ludu wiernego,
Bogu przed narodzeniem ofiarowany,
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Mężu do stanu duchownego przeznaczony,
Mężu w stanie duchownym przykładny,
Wzorze doskonałości świątobliwej,
Wzorze biskupiej godności, módl się za na
Ozdobo kapłanów,
Ozdobo narodu twojego,
Kaznodziejo prawdy,
Mową i dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami.
Obrońco i karmicielu ubogich,
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela,
Eliaszowi w żarliwości podobny,
Pogromco występków,
Cnót nauczycielu, módl się za nami.
Umarłych wskrzesicielu 
W wierze wątpliwych utwierdzający,
Nadzieję zmartwychwstania umacniający,
Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity,
Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
W różnych chorobach lekarzu,
Opiekunie całej Ojczyzny,
Patronie we wszystkich potrzebach,
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący, módl się za nami.
K: Módl się za nami święty Stanisławie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Boże, za którego cześć święty biskup Stanisław poniósł śmierć męczeńską z rąk ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, odnieśli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego
W: Amen.
Modlitwa za Ojczyznę 
Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, któryś w obronie swej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.
Przemożny patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którąś przed wiekami głosił naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Amen.