Nowenna do św. Stanisława Biskupa Męczennika
ŚWIĘTY STANISŁAW BISKUP - Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w  Jelczu Laskowicach
(29 IV – 7 V)
MODLITWA WSTĘPNA
Pragnę w tej dzisiejszej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża, świętego Stanisława,
który był biskupem Kościoła krakowskiego, który przez swoje świadectwo życia i męczeńskiej śmierci
stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie, który był i nadal jest tej Ojczyzny
Patronem.
Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego
szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i
szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj cię proszę w sposób szczególny…
MODLITWY NA POSZCZEGÓLNE DNI
PIERWSZY DZIEŃ
Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski jest jej chlubą i ozdobą. Wiele
przesławnych jego czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski. W pamięci pokoleń na zawsze
pozostaje imię świętego Stanisława, sławnego opiekuna i orędownika. Stał się on obrońcą Polski i
Polaków, który nazwali go „Ojcem Ojczyzny”.
W. Pan Bóg ustanowił Stanisława biskupem,
O. Aby kierował lud Boży na drogę pokoju.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Święty Stanisławie, nieustraszony pasterzu dusz powierzonych twojej pieczy, któryś w obronie swojej
owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy cię pokornie,
przez zasługi twe u Boga, abyśmy zawsze byli gorliwymi naśladowcami twoich cnót. Amen.
DRUGI DZIEŃ
„Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrzność, pozostawił nam doskonały przykład
chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o
powierzoną sobie owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż do
ostatniego dnia życia.
Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i
jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii. Nie cofnął się nawet wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew
króla Bolesława, ponieważ wypominał mu jego zgubne postępowanie. Ten bezbożny tyran mógł się
srożyć na biskupie, mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak złamać jego ducha” (Pius XII).
W. Z łaski Chrystusa stał się znakiem jedności.
O. I opiekunem Ojczyzny.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami prześladowców sławny biskup Stanisław; spraw, prosimy,
aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny owoc swojej prośby. Amen.
TRZECI DZIEŃ
Święty Stanisław chwałą męczeństwa uświęcił początki chrześcijaństwa w naszym kraju. Potrzeba
nam było takiego pasterza oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów
chrześcijańskich. Troska dobrego pasterza płynie z miłości. Każda twórcza troska płynie z miłości.
Dlatego troska dobrego pasterza tworzy dobro, osłania przed złem. Dobry pasterz duszę swoją daje
za owce swoje.
W. Dzięki Ci składamy, Chryste, Dobry Pasterzu,
O. Ty uwieńczyłeś świętego Stanisława swoją chwałą.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Boże, któryś przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika związałeś na całe wieki naród polski z
Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i
spraw, abyśmy naśladując świętego Patrona, jednością wiary i braterską miłością kształtowali nasze
życie, a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe królestwo. Amen.
CZWARTY DZIEŃ
Z woli Bożej święty Stanisław został biskupem w Krakowie. Jako biskup diecezji z wielką gorliwością
troszczył się o swoich wiernych, zwłaszcza o ubogich, sieroty i wdowy; tępił niezgodę i karcił zepsucie
obyczajów, zwłaszcza na królewskim dworze Bolesława Śmiałego. Wskutek tego narastał zatarg
między biskupem, a królem. Zatarg ten zakończył się śmiercią męczeńską św. Stanisława.
W. Sługa Boży, biskup Stanisław.
O. Czujnie pełnił straż nad owczarnią Chrystusa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący Boże, który nikogo nie opuszczasz, ale litościwie przebaczasz nasze grzechy, gdy za
nie pokutujemy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną świętego
Stanisława, biskupa i męczennika, i oświeć nasze serca, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania.
Amen.
PIĄTY DZIEŃ
Od czasu wyniesienia świętego Stanisława na stolicę biskupią w Krakowie, troską swoją objął on
wszystkich w diecezji: duchowieństwo i wiernych, zwłaszcza ubogich, sieroty i wdowy, których liczba
wzrastała wskutek częstego prowadzenia wojen przez króla Bolesława Śmiałego. Biskup Stanisław
wspierał ich materialnie i duchowo.
W. Boże, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swoją miłość i łaskawość.
O. Obdarz nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ojcze nasz..-, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Chwalebny święty Stanisławie, który dałeś przykład troski o ubogich, sieroty i wdowy, spraw swoim
wstawiennictwem u Boga, abyśmy naśladowali ciebie w czynach miłosierdzia i zasłużyli na nagrodę
wieczną. Amen.
SZÓSTY DZIEŃ
Po śmierci męczeńskiej święty Stanisław odbierał cześć prywatną. Stąd biskup Lambert zarządził
przeniesienie jego relikwii do Katedry Wawelskiej. Oficjalny kult biskupa krakowskiego datuje się od
jego kanonizacji w 1253 roku i od uroczystego podniesienia jego relikwii w dniu 8 maja 1254 r., w
obecności biskupów i książąt z wszystkich dzielnic Polski. Można w tym dostrzegać dążenie do
zjednoczenia Polski. Odtąd katedra krakowska stała się celem pielgrzymek z całej Polski, a także z
Łużyc, Czech i Węgier. Zapiski świadczą o licznych łaskach i cudach, jakie wierni otrzymywali za jego
wstawiennictwem u Boga.
W. Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego,
O. Za Jego potęgę okazaną w świętym Stanisławie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Święty Stanisławie, Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy zachowali
wiarę, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom; abyśmy wytrwali w gorącej miłości, w służbie
Bożej, w jedności z Kościołem świętym i zasłużyli na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w
królestwie niebieskim. Amen.
SIÓDMY DZIEŃ
Święty Stanisław nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami. Jest on przykładem
niezachwianej stałości w doświadczeniach życiowych, aby żadna niegodziwość nie zdołała osłabić
naszej nadziei nawet wtedy, gdy wszystko wokół zda się upadać. Św. Grzegorz Wielki stwierdził:
„Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi; nie
przygnębiają go przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę, w
trudnościach z nadzieją spoglądać w niebo”.
W. Ganiąc odważnie monarchę,
O. Palmę osiągnął zwycięstwa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom
naszym za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, niezłomną moc Twej miłości, aby
żadne doświadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Amen.
ÓSMY DZIEŃ
Kult świętego Stanisława zapuścił głęboko korzenie Rzeczpospolitej, stając się kultem narodowym,
ściśle zespolonym z zasięgiem kultury polskiej. Kult liturgiczny miał swoje formularze mszalne i
brewiarzowe. Kult ludowy natomiast wyrażał się w modlitwach, pielgrzymkach i innych formach.
Między innymi do pieśni „Bogurodzica” w XV wieku dodawano wiersze o świętym Stanisławie, a hymn
„Gaude Mater Polonia” stał się pieśnią o charakterze narodowo-religijnym.
W. Biskup Stanisław blaskiem potężnym jaśnieje,
O. Przez męczeńską śmierć i cuda.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup
święty Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, otrzymali łaski
potrzebne w dążeniu do chwały niebiańskiej. Amen.
DZIEWIĄTY DZIEŃ
Od kanonizacji święty Stanisław wszedł na stałe do dziejów Polski. Na przełomie XV/XVI wieku
ustanowiony został jej głównym patronem, sławnym orędownikiem naszej Ojczyzny, chlubą i ozdobą
Kościoła. Jako obrońca Polski i Polaków nazwany został „Ojcem Ojczyzny”. Przez swoje świadectwo
stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu w naszej Ojczyźnie, której nadal jest jej głównym patronem.
W. Możny opiekunie narodu,
O. Do Boga za nim się wstawiaj.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup
Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli jego zbawienny
skutek. Amen.
za: ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenna do św. Stanisława Biskupa Męczennika, Kraków 2005, Nihil
obstat Wizytatora Polskiej Prowincji XX. Misjonarzy