STAŁA NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
                    W INTENCJI NARODU POLSKIEGO 
                          od 2 lutego 2022 do odwołania
                                         
Nowenna do św. Andrzeja Boboli
DZIEŃ PIERWSZY. Modlitwa o ducha misyjnego w Kościele.
Panie Jezu, nim wstąpiłeś do nieba, powiedziałeś uczniom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Posłuszni wezwaniu, poszli w świat i głosili Dobrą Nowinę różnym narodom. Tych, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest włączali do Twego Kościoła. Jednak żyje jeszcze wiele ludzi na świecie, którzy nigdy o Tobie nie słyszeli. Nie wiedzą, żeś za nich oddał życie na krzyżu, że życie ludzkie się zmienia, ale się nie kończy, a także o tym, że mogą do Ciebie zwracać się w modlitwie. Dlatego prosimy Cię, niech Twój duch wzbudzi w Kościele misjonarzy, którzy pójdą do tych ludzi, którym jeszcze nie głoszono Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników woła o nowe, gorliwe i święte powołania misyjne, aby nie brakowało głosicieli Ewangelii. A ty, niestrudzony misjonarzu Polesia, duszochwacie, św. Andrzeju Bobolo, czuwaj nad dziełem misyjnym Kościoła i miej w opiece tych, którzy dziś w wielu miejscach z narażeniem życia głoszą Ewangelię, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i mieli nadzieję zbawienia. Amen.
DZIEŃ DRUGI. Modlitwa o wierność Bogu narodu polskiego. 
Panie Jezu, władco narodów, wprowadziłeś polski naród do swego Kościoła i wyznaczyłeś mu zaszczytną rolę przedmurza chrześcijaństwa. W pokorze chylimy czoła przed tronem Twego Majestatu i dziękujemy za miłość jakiej doznał przez wieki nasz naród od Ciebie oraz za to, że posłużyłeś się Polską, aby broniła chrześcijańskiej wiary. Dziś, Polska potrzebuje Twojej pomocy, aby obronić wiarę przed tymi, którzy podejmują działania, aby naród porzucił Ciebie, Twoje przykazania i Ewangelię, a wybrał wartości europejskie. Panie, zwróć swój łaskawy wzrok na Ojczyznę naszą i pomóż jej ocalić katolicką tożsamość, dochować Ci wierności w wierze. A ty, św. Andrzeju Bobolo, bądź wzorem dla Polaków trwania w wierze, bronienia jej i składania o niej świadectwa. Niech twoja męczeńska krew wyjedna u Boga zmiłowanie i nawrócenie dla tych, którzy nie wiedzą co czynią. Patronie Ojczyzny, uproś narodowi polskiemu łaskę, aby trwał na Bożych drogach i odrzucił niewiarę, laicyzację i sekularyzm. Amen.
 
DZIEŃ TRZECI. Modlitwa o żywą wiarę członków Kościoła.
Boże, przez sakrament chrztu świętego włączyłeś nas do Kościoła, obdarzyłeś łaską wiary i napełniłeś darami, aby dzieci Twoje były święte i nieskalane przed Twoim obliczem. Wdzięczni jesteśmy za to co uczyniłeś i czynisz dla nas, abyśmy byli zbawieni. Uwielbiamy Cię za dary, które dałeś Kościołowi, abyśmy mieli życie i to w obfitości. Uwielbiamy za Ewangelię, Twoje słowo i Eucharystię, Twój pokarm, bo dzięki nim możemy rozwijać naszą wiarę i pogłębiać jedność z Tobą. Uwielbiamy Cię za sakrament pokuty, bo ciągle nas podnosisz z naszych upadków, a my możemy powiedzieć za psalmistą: choćbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Św. Andrzeju, specjalisto od spraw wiary wstawiaj się za swymi rodakami i uproś łaskę, aby nasza wiara była żywa i mocna, byśmy byli chlubą Kościoła, zachowując wierność przyjętym zobowiązaniom na chrzcie świętym. Święty Andrzeju, bohaterze wiary módl się, abyśmy mieli wiarę, która prowadzi do świętości i zbawienia. Amen.
DZIEŃ CZWARTY. Modlitwa o ducha Chrystusowego w Kościele.
Panie Jezu, zostawiłeś w sakramentach łaski, aby chrześcijanie mieli dostęp do Twej opieki na drogach swego życia. Spraw, niech ci, którzy przyjęli chrzest święty podążają drogą, którą Ty wyznaczyłeś, trwają w prawdzie, którą Ty przyniosłeś na świat i mają życie, którym Ty ich obdarzasz. Niech trwają w Twoim Kościele, z każdym dniem pogłębiają życie wewnętrzne i będą jak winne latorośle zakorzenione w winnym krzewie. Niech słuchają Ducha Świętego i tak żyją by doczesność nie przesłoniła im wieczności, a radości ziemskie nie sprowadziły na manowce życia. Jezu, napełnij swych uczniów Twoją miłością i niech tak żyją, aby ludzie chwalili Twego Ojca, który jesteś w niebie. A ty, św. Andrzeju, mocarzu ducha Bożego, świadku prawdziwej wiary czuwaj nad Chrystusowym Kościołem, aby był wierny swemu Założycielowi, głosił zdrową naukę i szafował świętymi sakramentami, był stróżem moralności chrześcijańskiej, aby członkowie tej wspólnoty posiedli taką duchowość chrześcijańską, która poprowadzi ich do zwycięstwa w walce ze złem i szatanem. Amen.
DZIEŃ PIĄTY. Modlitwa o pobożność w narodzie polskim.
Panie Jezu, Tyś naród polski zapisał w swym Sercu i dałeś poprzez jego historię wiele dowodów, że może zawsze liczyć na Twoją pomoc, gdy w modlitwie zwróci się do Ciebie. Więc zwracamy się do Ciebie Panie pełni ufności o pomoc gdy wiele przesłanek wskazuje, że zaczynają się spełniać przepowiednie Twoje i bije dziejowa godzina opowiedzenia się, po której stronie będzie naród, czy po Twojej Chryste, czy po Szatana. Niech Twoja łaska sprawi, że Polska, która zawsze przez swą historię stawała po Twojej stronie, dziś także wybierze Ciebie Panie. Bo do kogo pójdziemy skoro Ty masz słowa życia wiecznego. Niech nadal będziemy znakiem dla narodów świata, że Polska jest Ci wierna i posłuszna. Niech Duch Święty wzbudzi w narodzie polskim pragnienie i tęsknotę za życiem duchowym, wiernością wierze katolickiej i umiłowaniem Ewangelii. A ty, św. Andrzeju Bobolo, przykładzie prawdziwej pobożności, nadziejo nasza, módl się za Ojczyznę, aby jej obywatele żyli pobożnie i święcie, nie dali się zwieść mocom ciemności i zwyciężali wrogów zbawienia. Amen.
DZIEŃ SZÓSTY. Modlitwa o życie zgodne z wiarą.
Panie Jezu, godny nieskończonej miłości i czci, Ty chcesz, aby Twoją własnością były wszystkie serca, a szczególnie biedne, skołatane i zagubione, bo one są też drogocenne w Twoich oczach. Dlatego zachęcasz, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. Jednak wielu jest obojętnych wobec tej zachęty Panie i żyje tak, jakby Ciebie nie było, albo, jakbyś był im niepotrzebny. Dlatego bezdenna głębino łask wszelkich, napełnij Twe dzieci taką łaską by pielęgnowały w sobie cnoty: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość. Pośród szarej codzienności i zwodniczych zmysłów oświecaj ich rozum, by wybierały drogę wąską i stromą, przechodzili przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą. Umacniaj naszą wolę, wzmacniaj słabe i strwożone serce, spraw by życie nasze było zgodne z wyznawaną wiarą. A ty, św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco na szlakach naszego życia tak trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych bądź niezawodnym, wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen.
DZIEŃ SIÓDMY. Modlitwa za duchowieństwo. 
Wiekuisty Kapłanie, Ty powołujesz ludzi, aby poszli za Tobą, i byli świadkami Twojej miłości aż po krańce ziemi. Spójrz na tych, których konsekrowałeś i przeznaczyłeś do służby Twemu ludowi. Niech posługa, którą pełnią w Twoim imieniu, ich uświęcenia i zbawia, a także tych, do których są posłani. Tobie polecamy Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i prosimy, abyś ich zachował dla Twego Imienia, podtrzymywał w nich ducha poświęcenia i ofiary, błogosławił pracom oraz ustrzegł od złego. Niech będą Ci wierni, aby Kościół był światłem nadziei życia wiecznego. A ty, św. Andrzeju, wzorze świętości kapłańskiej i zakonnej, czuwaj nad polskim duchowieństwem, aby naśladowało ciebie w pracy nad sobą, gorliwej służbie Bogu i ludziom, oraz umiłowaniu Kościoła. Możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swą modlitwą swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie, jak ty, troszczą się o zbawienie dla siebie i bliźnich. A tych, którzy porzucili kapłaństwo i zranili Kościół przez zgorszenie, otocz szczególną modlitewną opieką. Amen.
DZIEŃ ÓSMY. Modlitwa za rządzących i naród polski.
Boże, przez tak liczne wieki otaczałeś Polskę blaskiem potęgi i chwały, a tych, którzy sprawowali rządy nad narodem napełniałeś mądrością by z godnością i pożytkiem dla dobra obywateli dźwigali ten zaszczytny i trudny obowiązek. Dziś też potrzebujemy Twej pomocy, aby naród polski nadal darzył Ciebie miłością i własną Ojczyznę, szanował to co stanowi jej świętość narodową by naród odrzucił bezbożność, obojętność religijną, sekularyzm i laicyzację. Niech Twa łaska Panie sprawi, aby rządzący dbali o dobro duchowe i materialne Ojczyzny, o jej katolicką tożsamość. Spójrz na utrudzonych pracą Polaków i niech tak pracują by ich praca nie tylko była źródłem utrzymania rodzin, ale ich uświęcała. Otocz troskliwą miłością młodzież i dzieci, aby nie dali się porwać złowrogim ideologiom. A ty, św. Andrzeju, wielki nasz Patronie strzeż naszych miast i wiosek, prowadź Polskę do dobrobytu. Uproś pojednanie synom i córkom naszego narodu, który dziś boryka się z licznymi podziałami. Patronie Polski, prowadź Ojczyznę na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.
 
DZIEŃ DZIEWIĄTY. Modlitwa o życie w łasce Bożej i opiekę Bożą.
W ostatnim dniu nowenny zwracamy się do Ciebie Jezu z prośbą najważniejszą: zachowaj w nas żywą wiarę, życie w łasce uświęcającej, jedność z Kościołem, napełnij duchem modlitwy i wiernością Twoim przykazaniom i nauce Ewangelii. Niech będziemy świątynią Ducha Świętego i wzrastamy w przyjaźni z Tobą Jezu i kochamy Twoją i naszą Matkę. Niech cenimy sobie ponad wszystko życie nadprzyrodzone, modlitwę, sakramenty święte, szczególnie spowiedź i Eucharystię oraz Pismo Święte. A, Twoja pomoc Panie niech sprawi, byśmy mieli dobre pragnienia i prowadzili takie życie, aby w Tobie znaleźć pokój i szczęście, którego świat dać nie może. A ty, św. Andrzeju Bobolo szafarzu łask Bożych, nieustraszony Męczenniku wstawiaj się za nami u Pana byśmy mimo naszych grzechów i upadków zasłużyli już tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności na współczucie i miłość Serca Bożego. Amen.
 
Litania do św. Andrzeja Boboli: odmawiana przez wszystkie dni Nowenny
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
 Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
 Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
 Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
 Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
 Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
 Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.