Wspieramy słabszych, ratujemy rodziny

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

skrajna niekompetencja lub urzędniczy błąd przy pisaniu nowego rozporządzenia ministra niemal doprowadziły do pozbawienia małoletnich matek w całej Polsce prawa do wsparcia w domach samotnej matki. Jednak bieżący monitoring prac rządowych pozwolił prawnikom Ordo Iuris na czas sporządzić uwagi do projektu i doręczyć je rządowi. To tylko jeden z wielu przykładów naszej interwencji w obszarze obrony życia i rodziny.

Wsparcie analityczne łączymy od lat z zapewnianiem kompleksowej pomocy prawnej rodzinom, które stają wobec bezdusznej urzędniczej machiny. Szczególne emocje towarzyszą tym sprawom, które dotyczą dzieci bezpodstawnie odbieranych rodzicom. Dzięki naszej niedawnej interwencji do domu wróciło dziewięcioro rodzeństwa z Głogowa. Choć sytuacja rodzinna dzieci była pozytywnie oceniana przez pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli miasta, służbę zdrowia i Policję, rodzina została brutalnie rozdzielona na wniosek kuratora, który negatywnie ocenił umiejętności wychowawcze matki. Sąd przychylił się jednak do naszego wniosku i dzieci wróciły do domu. Co więcej, doprowadziliśmy do odsunięcia od wszelkich spraw rodzinnych kurator, która wnioskowała o odebranie dzieci matce.

Kilka dni temu odnieśliśmy także sukces w sprawie rodziny z Pabianic. Pomimo zdiagnozowanego u córeczki autyzmu, złośliwy donos sąsiada na krzyki dziecka spowodował, że dopiero przed sądem uwolniliśmy rodziców od zarzutu stosowania przemocy. We wcześniejszej sprawie rodzinnej wsparcie prawne Ordo Iuris pomogło rodzicom chłopca z zespołem Aspergera odzyskać pełnię praw rodzicielskich, ograniczonych przez sąd na wniosek szkoły, błędnie interpretującej symptomy choroby jako skutki rzekomej patologii w rodzinie.

Wciąż napływają do nas nowe sprawy. Od niedawna reprezentujemy rodziców dwójki dzieci, którym sąd odebrał córkę, a władzę nad synem ograniczył, wyznaczając dla rodziny kuratora. Nasi prawnicy już złożyli w tej sprawie apelację, gdyż po dokładnym zbadaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że ingerencja w życie rodziny była całkowicie bezpodstawna.

Kolejna z wpływających spraw dotyczy rodziców szóstki dzieci, którym sąd ograniczył prawa rodzicielskie nad czworgiem z nich. Bez pomocy prawników los tej rodziny mógłby być na lata naznaczony traumą krzywdzących decyzji urzędników i sądów.

Systematycznie pomagamy także osobom z niepełnosprawnościami. Pomimo licznych reform i zapowiedzi zmian, system pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin wciąż pozostawia wiele do życzenia. W dalszym ciągu jest nadmiernie zbiurokratyzowany i pozbawiony całościowej wizji. Dlatego eksperci Ordo Iuris przygotowali raport „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Propozycje i kierunki zmian”, w którym zwróciliśmy uwagę na najpoważniejsze problemy z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i wskazaliśmy konkretne rozwiązania prawne, których wdrożenie znacząco poprawi ich sytuację. Raport złożyliśmy w Kancelarii Prezydenta, apelując do głowy państwa o podjęcie działań w kierunku wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Kontynuując starania o naprawę systemu, na początku listopada złożyliśmy w Sejmie petycję oraz projekt ustawy ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami poszukiwanie i zatrudnianie opiekunów czy fizjoterapeutów za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Wcześniej poparliśmy także obywatelską petycję zmierzającą do usunięcia ograniczeń formalnych w dostępie do świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Przygotowaliśmy w tej sprawie szczegółową ekspertyzę, którą złożyliśmy w sejmowej Komisji Petycji.

Wśród wielu obszarów działalności Ordo Iuris bezpośrednie wsparcie dla rodzin uwięzionych w potrzasku urzędniczych i sądowych procedur oraz dla osób z niepełnosprawnością zajmuje szczególne miejsce. Jestem przekonany, że dopiero w zetknięciu z konkretną rodziną, dzieckiem, człowiekiem potrzebującym pomocy możemy w pełni pokazać, czym powinno być prawo i jaką służbę powinni pełnić prawnicy. Cały nasz zespół oraz wszyscy Beneficjenci naszego wsparcia są pełni wdzięczności dla Darczyńców i Przyjaciół Instytutu, dzięki którym dotarcie z pomocą prawną do najbardziej potrzebujących jest możliwe.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, jak i rodzicom, którym bezpodstawnie odbiera się dzieci ze względu na ich choroby, gorszy status materialny czy wielodzietność, musi pozostać jednym z priorytetów całej działalności Ordo Iuris. Dzięki naszej skuteczności, o pomoc naszych adwokatów proszą już nie tylko rodzice z Polski, ale także Polacy z Niemiec, Norwegii czy Wielkiej Brytanii, gdzie działania opresyjnych urzędów ds. dzieci prowadzą do prawdziwych dramatów. Nie możemy pozwolić na to, by podobne tragedie rozgrywały się także w Polsce.

Głęboko wierzę w to, że z Pani pomocą będziemy mogli kontynuować wsparcie dla wszystkich tych, którzy tak bardzo go dziś potrzebują.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pomagamy rodzinom i osobom niepełnosprawnym

Stajemy po stronie młodocianych samotnych matek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło projekt rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który obok szeregu pozytywnych zmian, wyklucza możliwość umieszczenia w tych placówkach nieletnich matek i kobiet w ciąży. Zaproponowane rozwiązanie pozbawiłoby tym samym publicznej pomocy tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Zdarza się bowiem, że młode matki potrzebują schronienia i bezpieczeństwa, którego nie oferuje im rodzinny dom. Niejednokrotnie bywają też przymuszane przez środowisko, rodziców, ojców ich dzieci czy znajomych, do „pozbycia się niechcianego problemu”, a więc do sięgnięcia po środki wczesnoporonne lub skorzystania z nielegalnej aborcji.

Dlatego nasi prawnicy natychmiast zareagowali. W przekazanej ministrowi analizie podkreślaliśmy, że ochrona nieletnich matek i kobiet w ciąży jest niezbędna. Co więcej, minister nie posiada nawet kompetencji do ograniczenia ich prawa do korzystania z domów samotnej matki. To wymagałoby bowiem uprzedniej zmiany ustawy.

Jednocześnie przedstawiliśmy projekt ustawy kompleksowo regulującej te kwestie, który wychodzi naprzeciw problemom wskazanym w uzasadnieniu projektu ministerialnego rozporządzenia. Będziemy konsekwentnie wywierać presję na Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby polskie prawo uwzględniało interesy małoletnich rodziców, którzy mogą znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, wymagającej otrzymania natychmiastowej pomocy ze strony państwa.

Każdego roku podejmujemy dziesiątki podobnych interwencji analitycznych, dotyczących ogłaszanych projektów rozporządzeń i ustaw. Efektem tej mrówczej pracy są dziesiątki poprawek, zarówno w sprawach drobnych jak i poważniejszych, które łącznie służą ochronie życia, rodziny, małżeństwa.

Po naszej interwencji dziewięcioro dzieci wróciło do domu

Obok współtworzenia prorodzinnego prawa, równie ważne jest zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej rodzicom, którym dzieci są bezpodstawnie odbierane. Niedawno szybka reakcja adwokatów Ordo Iuris doprowadziła do powrotu dziewięciorga niesłusznie odebranych dzieci do matki, pani Ewy Bryły.

Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, gdyż kurator po czterech miesiącach prowadzenia nadzoru arbitralnie stwierdził, że matka rzekomo nie radzi sobie z ich wychowaniem. Z tą opinią nie zgadzał się lokalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który od dwóch lat wspiera rodzinę. Kierownik Ośrodka podkreślał, że w trakcie długotrwałej współpracy z rodziną nie zaobserwował rażących nieprawidłowości, które upoważniałyby organy państwowe do odebrania dzieci matce. Jego pracownicy zwracali uwagę na to, że rozdzielenie rodziny było ogromnie krzywdzące dla dzieci i narażało je na zerwanie więzów rodzinnych z matką, które są niezwykle silne.

Również lekarz opiekujący się dziećmi nie stwierdził, aby były one zaniedbywane. Personel medyczny zapewniał natomiast, iż małoletni mają zagwarantowaną odpowiednią opiekę. Miejscowa Policja zwracała uwagę, że w domu pani Ewy nie było żadnych interwencji, nie została wszczęta procedura Niebieskiej Karty ani nie występował problem uzależnień. W rodzinie istniał jedynie kłopot z wywiązywaniem się dzieci z obowiązku szkolnego. Jednak pani Ewa we współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikami socjalnymi pracowała nad zniwelowaniem pojawiających się trudności. Matka zapewniała swoim dzieciom właściwe warunki, zachęcała je do nauki, pomagała w odrabianiu lekcji oraz uczyła dobrego zachowania.

Kurator przed skierowaniem wniosku o umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej nie zweryfikował rzetelnie rzeczywistej sytuacji rodzinnej, nie zapoznał się uprzednio ze stanowiskiem asystenta rodziny oraz GOPS. Swoją niekompetencją doprowadził do rodzinnej tragedii i odebrania dzieci matce.

Dlatego też prawnicy Ordo Iuris złożyli wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia sądu o odebraniu dzieci. Sąd przychylił się do naszej argumentacji, dzięki czemu dzieci wróciły do domu.

Z naszym wsparciem pani Ewa odbyła też warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz nawiązała współpracę z rodziną wspierającą dzieci w pojawiających się trudnościach z wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego.

Poza tym złożyliśmy także wniosek o zmianę kuratora, który również został rozpatrzony pozytywnie. Decyzją kierownika zespołu kuratorskiego, kurator, która wnioskowała o umieszczeniu dzieci pani Ewy w domu dziecka, została odsunięta od prowadzenia tej i innych spraw rodzinnych z terenu gminy Gaworzyce.

Bez wsparcia naszych prawników i Darczyńców dzieci nie wróciłyby do kochającej matki, a odpowiedzialna za ich ogromne cierpienie kurator nadal sprawowałaby nadzór nad wieloma rodzinami. To nasz wspólny sukces!

Wspieram działania Ordo Iuris

Nie pozwolimy na karanie rodziców dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem

Wspieramy także rodziców wychowujących dzieci z zespołem Aspergera. W związku ze słabą świadomością społeczną na temat zespołu Aspergera, specyficzne zachowania związane z trudnościami dzieci w dostosowaniu się do grupy często interpretowane są jako przejawy problemów w domu – włącznie z podejrzeniem stosowania przemocy. W praktyce rodzice muszą wtedy dowodzić swej niewinności, wykazując, że ich dziecku nie dzieje się krzywda i że nie ma podstaw do interwencji.

Właśnie taki dramat dotknął rodzinę z Dzierżoniowa, gdy szkoła, do której uczęszczał chłopiec ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, wystąpiła do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Powodem zaniepokojenia placówki były skargi uczniów i rodziców na zachowanie chłopca. Choć dyrekcja szkoły i uczący w niej nauczyciele wiedzieli o aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, to symptomy zespołu Aspergera zinterpretowano jako objawy demoralizacji dziecka, a nawet stosowania wobec niego przemocy przez rodziców. Mimo, że biegli nie potwierdzili krzywdzących podejrzeń i wystawili rodzinie pozytywną opinię, sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską i poddał rodzinę pod nadzór kuratora.

Gdy zrozpaczeni rodzice zwrócili się po pomoc do Instytutu Ordo Iuris, nie miałem wątpliwości, że musimy im ją zapewnić. Nasi prawnicy otaczali rodzinę opieką prawną w trudnych chwilach, gdy urzędnicy sprawdzali, jak opiekują się swoim dzieckiem. Kolejni kuratorzy i nauczyciele dziecka z nowej szkoły wskazywali, że postawa rodziców jest prawidłowa i nie dostrzegają w rodzinie żadnych niepokojących problemów. Dlatego też złożyliśmy wniosek o przywrócenie rodzicom pełni praw, do którego sąd się przychylił. Rodzina powróciła do normalnego funkcjonowania niezakłóconego wizytami kontrolujących służb.

Kilka dni temu odnieśliśmy też zwycięstwo w sprawie dziewczynki z Pabianic, której rodzice zostali oskarżeni o przemoc domową w anonimowym donosie sąsiada. Autor donosu zinterpretował częsty płacz i krzyki dziecka jako efekt stosowania przez rodziców przemocy. W rzeczywistości u dziewczynki zdiagnozowano autyzm, którego objawem było to, że mimo osiągniętego wieku, dziecko nie wyrażało swoich potrzeb w inny sposób niż krzyk i płacz, na co opiekunowie nie mieli wpływu. Dzięki interwencji naszych prawników Sąd Rejonowy w Pabianicach nie zdecydował się na ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców. O podobne rozstrzygnięcie walczymy też w sprawie zainicjowanej przez pracowników szkoły, którzy bez głębszego rozeznania skierowali do sądu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną.

Nasi prawnicy reprezentują także rodziców dwojga dzieci, którym sąd ograniczył prawa rodzicielskie, umieszczając córkę w pieczy zastępczej i poddając opiekę nad synem kontroli kuratora. Kłopoty rodziny zaczęły się od wystąpienia u córki problemów psychicznych. Podczas leczenia w specjalistycznym szpitalu, skarżyła się personelowi, że wraz z bratem padała ofiarą przemocy ze strony rodziców. Choć dziewczyna zmieniała wersje wydarzeń, a po zakończeniu hospitalizacji całkowicie zaprzeczyła wcześniejszym oskarżeniom, sąd zdecydował o ograniczeniu praw rodzicielskich i odebraniu dziecka rodzicom. Co więcej, podczas procesu sąd odrzucił wniosek naszego prawnika o dopuszczenie do wysłuchania małoletniej na okoliczność jej relacji z rodzicami, pomimo deklaracji dziewczyny o tęsknocie za rodziną i chęci powrotu do domu. Złożyliśmy apelację w tej sprawie.

Pomagamy w najtrudniejszych chwilach

Wiele postępowań nie jest tak jednoznacznych, a nasze wsparcie nie może być ograniczone do pomocy prawnej. Wówczas pomagamy rodzicom w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych, poszukując odpowiednich kursów i kontaktując ich z doradcami rodzinnymi. Z czasem poprawa sytuacji rodziny dostrzegana jest przez sąd, a dzieci mogą wrócić do domu.

Takie kompleksowe wsparcie trzeba było zapewnić rodzicom sześciorga dzieci, których szesnastoletnia córka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dziewczyna ukradła starszemu, pełnoletniemu bratu, zarobione przez niego pieniądze i przeznaczyła je na używki. Gdy zszokowany tym faktem ojciec, próbował wpłynąć na jej zachowanie i zastosował karę cielesną, doniosła Policji, że w domu występuje przemoc. Choć był to jednorazowy przypadek, spowodowany bezradnością rodzica, sąd zdecydował o wszczęciu postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz wydania szeregu postanowień ingerujących we władzę rodzicielską już na etapie postępowania. Córka została umieszczona w domu dziecka, a nad pozostałą trójką małoletnich dzieci nadzór zaczął sprawować kurator. Wszczęto także postępowanie o znęcanie się nad rodziną przeciw ojcu i założono rodzinie Niebieską Kartę.

W domu dziecka zachowanie nieletniej nie uległo poprawie. Nie chodziła na lekcje, zażywała narkotyki i piła alkohol. Dlatego placówka wystąpiła do sądu o wszczęcie postępowania o demoralizacji i umieszczenie dziewczyny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, z którego także uciekała. Dzięki ogromnej determinacji rodziców, którzy utrzymywali kontakt z pracownikami domu dziecka, MOW i córką oraz uczęszczali na kursy podnoszące ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, udało się pomóc dziewczynie. Poprawa została zaobserwowana również przez sąd rodzinny, który w toku postępowania na wniosek prawników Ordo Iuris podjął decyzję o powrocie nastolatki do domu rodzinnego. Postępowanie o znęcanie zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem ojca, a Niebieska Karta została zamknięta. W swoich sprawozdaniach kurator wystawił rodzinie pozytywną opinię. Do końcowego stanowiska o zachowanie pełnej władzy rodzicielskiej przyłączyła się prokuratura, przy udziale której toczyło się postępowanie.

Gdy po miesiącach pracy widzimy takie efekty wspólnego wysiłku naszych prawników i rodziców, wiemy, że zadanie wsparcia rodziny zostało wykonane. Podobnych spraw jest wiele, ale większości z nich nie można opisać przez wzgląd na dobro rodzin, które mogłyby zostać łatwo zidentyfikowane w swoim środowisku.

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami

Instytut Ordo Iuris od lat wspiera także osoby z niepełnosprawnościami. Nasi eksperci w ubiegłym roku przygotowali przy współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami specjalny raport „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Propozycje i kierunki zmian”. W raporcie wyszliśmy z propozycjami usprawnień dotyczących zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, funkcjonowania asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami oraz zmian prawno-podatkowych mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz organizacji działających na ich rzecz. Poza tym postulowaliśmy też wprowadzenie instytucji bonu terapeutycznego oraz reformy funkcjonowania hospicjów perinatalnych. Raport trafił do Kancelarii Prezydenta, która powiadomiła nas, że analizy Instytutu będą jedną z podstaw do wprowadzenia zmian w postulowanych obszarach.

Na początku listopada eksperci Ordo Iuris złożyli natomiast w Sejmie RP specjalną petycję wraz z projektem ustawy, których celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych zapewniających osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom wsparcie w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Realizacja naszych propozycji pozytywnie przełoży się na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w szczególnie ważnym sektorze, jakim jest opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, tworząc nowe miejsca pracy i polepszając standard życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Prawnicy Ordo Iuris wspierają też konkretne osoby z niepełnosprawnościami. Między innymi reprezentujemy rodziców dziecka dotkniętego poważną niepełnosprawnością, które z racji schorzeń wymaga całodobowej opieki. Aby ją zapewnić, matka dziewczynki zrezygnowała z pracy zawodowej. Dziecko utrzymuje się przy życiu dzięki respiratorowi. W okresach, kiedy zmaga się z dodatkowymi chorobami, wymaga stałej podaży tlenu, wzmożonej dwudziestoczterogodzinnej opieki i monitorowania parametrów skomplikowanych urządzeń. Zapewnienie opieki przez tylko jedną osobę, jak wskazuje ZUS, jest w tym przypadku niedostateczne. Stan zdrowia dziewczynki zmusza jej ojca do okresowej rezygnacji z pracy i pełnego zaangażowania w opiekę wespół z żoną. Niestety ZUS uznał, że niesłusznie przyznał ojcu dziewczynki zasiłek opiekuńczy. Organ rentowy wydał decyzję nakazującą zwrot ponad 100 tys. zł. Po naszej interwencji urzędnicy uwzględnili część argumentów prawników Instytutu i zmniejszyli swoje żądania finansowe. Kontynuujemy walkę o sprawiedliwość dla tej rodziny. Złożyliśmy w tej sprawie kolejne odwołanie do sądu, ufając, że weźmie pod uwagę szczególne okoliczności, jakie występują w sprawie i dokona właściwej wykładni przepisu, na który powołują się urzędnicy.

Prawnicy Instytutu wspierają również matkę dziecka, której ZUS odmówił wypłacenia zasiłku opiekuńczego, uznając, że skoro pobiera ona już zasiłek macierzyński, to nie przysługuje jej drugie świadczenie. Sporządziliśmy w tej sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując, że przesłanki upoważniające do pobierania każdego z zasiłków są inne, dlatego też matce dziecka przysługują oba.

To sprawy zrozpaczonych rodzin, które często nie mają siły, by poza poświęceniem dla swego dziecka podejmować się jeszcze wyczerpującej walki z urzędnikami. Nawet niewielka pomoc z naszej strony to często ogromna zmiana w poziomie życia tych rodziców i ich dzieci.

Razem zapewnimy skuteczną pomoc słabszym

Działalność Instytutu Ordo Iuris w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Z każdym kolejnym miesiącem podejmujemy nowe inicjatywy procesowe, analityczne, międzynarodowe i naukowe. Pomoc słabszym zawsze pozostanie jednak jednym z naszych głównych priorytetów. Wsparcie dla najsłabszych świadczy bowiem o tym, jakim jesteśmy narodem i jakimi jesteśmy ludźmi.

Dlatego też głęboko wierzę w to, że możemy liczyć także na Pani wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli nadal świadczyć tak szerokie i kompleksowe wsparcie dla wszystkich tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Wspomniane aktywności wiążą się bowiem z konkretnymi wydatkami, których nie pokryjemy bez wsparcia Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris.

Aby prowadzić stały monitoring prac legislacyjnych polskich ministerstw i parlamentu, który pozwala nam wyłapać tak wadliwe pomysły jak zamknięcie domów samotnych matek przed nieletnimi mamami, musimy poświęcać wiele godzin pracy młodszych prawników oraz angażować doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin. W każdym miesiącu ten monitoring ujawnia kilka poważnych spraw i prowadzi do skutecznych ingerencji w projekty rozporządzeń i ustaw. Jednak jego miesięczny koszt to co najmniej 8 000 zł.

Prawnicy Instytutu są również gotowi, by zapewnić skuteczną pomoc prawną każdemu zgłaszającemu się do nas rodzicowi, którego dzieci zostały bezpodstawnie odebrane. Interwencja w każdej takiej sprawie wiąże się z konkretnymi wydatkami, które musimy ponieść na konsultacje z psychologami i pedagogami, a czasem też na oczekiwane przez biegłych zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. Tylko dzięki zbudowaniu własnego zespołu doświadczonych prawników możemy ograniczyć koszty pomocy w pojedynczej sprawie do 5 000 zł. Jednocześnie prowadzimy nawet kilkanaście takich spraw.

Z wydatkami wiążą się także nasze działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie im odpowiedniej pomocy wymaga systematycznej i sumiennej pracy na wielu polach, począwszy od przygotowywania analiz prawnych wskazujących, jakie rozwiązania ustawowe polepszą ich sytuację, wspierania korzystnych projektów nowych przepisów, a skończywszy na reagowaniu na problemy z wypłatą świadczeń konkretnym ludziom. Przygotowanie każdej szczegółowej ekspertyzy prawnej w tej materii to koszt co najmniej 2 000 zł, a w sprawach wypracowania dobrych rozwiązań systemowych sięga on nawet 10 000 zł.

Jeśli nie będziemy wspierać słabszych, to zostaną oni pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami, których bez fachowej pomocy często nie będą w stanie rozwiązać.

Dlatego bardzo proszę Panią o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy w stanie kontynuować pomoc słabszym, która jest miarą naszego człowieczeństwa i obowiązkiem całej naszej wspólnoty narodowej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Rozdzielenie rodziny przez interwencję urzędników bardzo często negatywnie wpływa na psychikę dziecka, powodując powstanie traumy, z którą musi się ono zmagać przez długie lata. Aby chronić dzieci przed tym cierpieniem, z całą stanowczością występujemy w obronie rodzin w licznych interwencjach. Głęboko wierzę, że dzięki Pani wsparciu, będziemy mogli zapewnić skuteczną pomoc prawną każdemu zgłaszającemu się do nas rodzicowi, co pozwoli uchronić wiele dzieci przed dramatem rozbicia rodziny.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji może Pan/Pani zapoznać się w naszej polityce prywatności.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą Fundację, w szczególności żądania ich usunięcia (tzw. prawa do bycia zapomnianym), prosimy o kontakt na adres iod@ordoiuris.pl.

Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać więcej takiej korespondencji na adres e-mail, na który wysłaliśmy niniejszą wiadomość, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: wypisuję się.