przed dniem 30 listopada
czyli 9 – dniowe nabożeństwo do św. Andrzeja
w celu uproszenia potrzebnych łask za Jego przyczyną.
Chcąc łatwiej dostąpić łaski, dobrze będzie w czasie nowenny wyspowiadać się i przyjąć nabożnie Komunię św.
Rozpoczęcia nowenny
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Modlitwa przygotowawcza.
Boże, Dawco wszelkiego dobra i Miłośniku dusz ludzkich, któryś św. Andrzeja Apostoła chwałą wieczną ukoronował i za Patrona w potrzebach naszych dać raczył, błagamy Cię przez Jego zasługi i przyczynę, racz wejrzeć łaskawie na prośby nasze, które Ci w tej nowennie pokornie przedkładamy – wysłuchaj nas, jeśli nie są przeciwne Twej Najświętszej woli i spraw, niech się spełnią ku chwale Imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień pierwszy
Antyfona
Kto mnie wyzna przed ludźmi – tego Ja wyznam przed Ojcem Moim.
O, nieustraszony Apostole i Męczenniku Boży! Wyproś nam żywą i silną wiarę, aby ona kierowała wszystkimi myślami, słowami i czynami naszymi. Wstaw się za mną do Boga, aby łaskawie raczył udzielić nam tych łask na których nam tak bardzo zależy.
Postanowienie:
Dziś uczynię kilka razy w ciągu dnia znak Krzyża św. i odmówię ten akt wiary: Wierzę w Ciebie…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.
Prośby:
Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, za Jego lud święty i wołajmy:
Pamiętaj Panie, o swoim Kościele. Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw Apostołom,
– spraw, abyśmy byli świadkami aż po krańce ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,
– daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
– dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą,
– daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty umieściłeś swego Syna w niebie po swojej prawicy,
– dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz…
Modlitwa
Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzień drugi
Antyfona
Pan ujrzał Piotra i Andrzeja i wezwał ich, by poszli za Nim.
O, wielki święty Apostole, uproś mi niezachwianą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga, któremu powierzyłbym wszystkie moje obawy i troski. Wraz z ufnością wyjednaj mi tę łaskę…..
Postanowienie:
Dziś odmówię w południe i wieczór ten akt:
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja Ap. i prośby.
Dzień trzeci
Antyfona
Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: „Znaleźliśmy Mesjasza” i przyprowadził do Jezusa.
Wiara i nadzieja rodzą w duszy miłość Boga. „Kochaj i rób, co chcesz”, mówi św. Augustyn. Dusza kochająca Boga zdolna jest do wszelkich ofiar dla Niego. Gotowa jest nawet ponieść śmierć męczeńską, jak to uczynił św. Andrzej Apostoł.
O, święty Apostole i Męczenniku, wyjednaj mi za swą przyczyną tę łaskę, abym ukochał Boga nade wszystko i abym gorliwie pracował nad zbawieniem dusz. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.
Postanowienie
Dziś spełniać będę wszystko z miłości ku Bogu i odmówię trzy razy ten akt:
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwałą Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.
Dzień czwarty
Antyfona
Święty Andrzej, gdy usłyszał głos wzywającego Pana, natychmiast zostawił sieci, z których się utrzymywał i poszedł po hojną nagrodę życia wiecznego.
Nieodstępną towarzyszką miłości Boga jest miłość bliźniego – jedna bez drugiej istnieć nie może. Miłość bliźniego jest dziełem Ducha Najświętszego, który zapala w sercu to uczucie tak wzniosłe i święte.
Wszyscy powinniśmy się miłować wzajemnie, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, do którego co dzień się modlimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie!
Święty Andrzeju! Spraw, bym prawdziwie i po Bożemu kochał bliźniego. Niech każdy potrzebujący znajdzie u mnie ochoczą pomoc i wsparcie, a każdy smutny – radę i pociechę.
Postanowienie:
Dziś starać się będę zadowolić wszystkich, z którymi Opatrzność mnie złączyła.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.
Dzień piąty
Antyfona
Ustanowisz ich książętami po całej ziemi: głosić będą Twe imię, o Panie.
W ślad za miłością Boga i bliźniego idzie cnota pokory. Dusza pokorna, pojmując wielkość Boga, a przepaść swej nędzy, korzy się i wyznaje swą nicość. W stosunkach z bliźnimi ceni i stawia wszystkich wyżej nad siebie – stąd wynika szacunek dla drugich, a pogarda samej siebie. Cóż może być bardziej wartościowego nieba, nad takie upokorzenie się duszy wobec Boga i ludzi.
Święty Andrzeju Apostole, wyjednaj mi u Boga tę fundamentalną cnotę pokory, abym nią przejęty był w każdej chwili mego życia. Błagam Cię również i o wysłuchanie tej mojej naglącej prośby…
Postanowienie:
Przy rannym i wieczornym pacierzu będę prosić Boga o pokorę, a wśród dnia powtórzę kilka razy ten akt: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń moje serce według serca Twego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.
Dzień szósty
Antyfona
Andrzej Apostoł był miły Panu jak wonna ofiara. Alleluja.
Całe życie św. Andrzeja było ciągłą pokutą i misją głoszenia Chrystusa. Idźmy jego śladem i pokutujmy, głosząc Ewangelię. Pokutujmy za grzeszną przeszłość – pokutujmy i za teraźniejszość, gdyż skłonność do złego musimy zwalczać pokutą; pokutować mamy, aby zapobiec grzechom na przyszłość. Bóg jest najmiłosierniejszy, ale nie okaże swego miłosierdzia temu, kto nie chce pokutować.
Św. Andrzej uczy nas tego swym hasłem” Dziś – a nie jutro”. Dziś nawrócimy się do Boga – dziś pokutujmy za grzechy, a nie odkładajmy do jutra.
Uproś nam, o wielki święty Apostole, ducha pokuty, abym nim ożywiony unikał najmniejszego grzechu. Wyjednaj nam te łaski… o które Cię pokornie upraszamy.
Postanowienie:
Wszystkie sprawy dnia dzisiejszego spełnię w duchu pokuty i ofiaruję Bogu jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do Św. Andrzeja i prośby.
Dzień siódmy
Antyfona
Chrystus umiłował Andrzeja, który złożył swoje życie w ofierze dla królestwa Bożego.
Z duchem pokuty złączone jest umartwienie, które jest konieczne do zbawienia, gdyż tylko przez zaparcie się siebie możemy ujarzmić naszą zepsutą naturę. Nie potrzeba daleko szukać okazji do wielkich umartwień. Samo nasze życie i kontakty z drugimi dają nam wiele sposobności do umartwienia, a tym samym do zasługi na niebo.
Św. Andrzeju, wyjednaj nam zamiłowanie do umartwienia i zaparcia się siebie, abym umiał znosić niedoskonałości i wady moich bliźnich z chrześcijańską słodyczą, pomny na własne błędy, które drudzy znosić muszą.
Uproś nam te łaski…
Postanowienie:
Wyrzeknę się dziś dla miłości Pana Jezusa jakiejś przyjemności lub wygody.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.
Dzień ósmy
Modlitwa dziękczynna
(jeśli prośba zostanie wysłuchana)
Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, ze przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz za wstawiennictwem św. Andrzeja Apostoła, raczyłeś przyjąć niegodne moje prośby i użyczyłeś mi łaski, o którą błagałem u tronu miłosierdzia Twego, podczas tej nowenny. Bądź pochwalon i Ty, Święty Apostole i Męczenniku, Andrzeju, osobliwszy mój Patronie i Orędowniku. Popieraj i nadal przed Bogiem nasze sprawy doczesne, a przede wszystkim sprawę naszego zbawienia. Przybądź nam na każdy dzień z pomocą, użyczaj siły do walki z nieprzyjaciółmi jawnymi i ukrytymi, którymi są szatan i źli ludzie. Strzeż serca mego od najmniejszego grzechu dobrowolnego, ożywiaj w nas miłość Bożą. Błagamy Cię, przybądź w godzinę śmierci i uczyń prędkie zejście z tego świata do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Broń Kościoła Świętego i Głowy Jego, Ojca Świętego, od zasadzek nieprzyjacielskich. Wstawiaj się, o Najchwalebniejszy Męczenniku, i oręduj za biednymi grzesznikami i stań się silnym Pośrednikiem dusz czyśćcowych, zwłaszcza tych, które są najbliższe sercu memu. Amen.
Modlitwa do Św. Andrzeja
(jeżeli prośba nie zostanie wysłuchana)
Święty Andrzeju ! Nie otrzymałem łaski, o którą Cię prosiłem. I cóż mi pozostaje ? Czy poddać się rozpaczy ? O, święty Apostole Męczenniku, nie dozwól, by zniechęcenie i zwątpienie miało choć na chwilę przystęp do mego serca. Niezbadane są wyroki Boże, przed którymi ja niegodny kornie schylam głowę. Widocznie prośba moja nie zgadzała się z wolą Bożą, skoro nie zostałem wysłuchany. Ufam jednak, że w zamian za to otrzymam łaskę korzystniejszą dla mej duszy. Św. Andrzeju, umocnij mnie Twym męstwem we wszystkich przeciwnościach życia, a osobliwie teraz… Spraw, abym nie tylko na Taborze okazywał miłość Panu Jezusowi, ale i na Golgocie. Uproś, abym przytulony do Stóp Jezusowych trwał przy nich zawsze na wieki. Amen.