Prośba do proboszczów.

 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. (Mk 1, 40 – 42).

Czcigodny Księże Proboszczu,

Z czcią i posłuszeństwem, zwracamy się do Księdza Proboszcza oraz do Kapłanów posługujących w tutejszej Parafii,                 o intronizowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla w Parafii, w rodzinach i domach ludu wiernego.

Pomny słów św. Jana Apostoła: Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska (Ap 1, 3), widzimy szerzący się grzech i zgorszenie, nie tylko w naszym narodzie ale również na całym świecie. Wypełniają się przez to słowa proroka Izajasza, który mówił: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu! (Iz 5, 20 – 21).

W Naszym Panu Jezusie Chrystusie upatrujemy naszego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Króla i Zbawiciela. Tylko w Nim, z Nim i przez Niego oraz przez Jego intronizację jako naszego Króla, Polsce i wszystkim państwom, które to uczynią zostaną oszczędzone cierpienia i kary, jakie przyjść muszą na ludzkość i na cały świat.

Nasz naród i cała ludzkość jest jak ów trędowaty z Ewangelii Św. Marka. Trędowaty, który – gdy tylko przyszedł do Pana Jezusa z prośbą o oczyszczenie – został oczyszczony.

Dziś my, chorzy na trąd grzechu, pragniemy przyjść do Naszego Pana i prosić Go, błagać z całego serca i całych sił, aby nas obmył, oczyścił z naszych wad, grzechów, złych nawyków i przyzwyczajeń.

Mamy za co przepraszać Pana Boga, a tym bardziej mamy o co prosić i za co wynagradzać Panu Jezusowi. Ten akt intronizacyjny niech będzie aktem skruchy miłości i pokory wobec Naszego Króla królów i Pana Panów poprzedzonym parafialnymi rekolekcjami intronizacyjnymi, które przygotowałyby wiernych do świadomego oddania siebie, swoich rodzin i parafii królewskiemu panowaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata i Króla Polski.

Niech z każdej parafii, z każdego ludzkiego serca, płyną słowa wdzięczności, uwielbienia i błagania o zmiłowanie. Niechaj płyną z naszych ust słowa hymnu: Chrustus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam!

                                                                                                                   Z wyrazami głębokiego szacunku parafianie.

 

List, prosba do księży proboszczow!

Przesyłamy gotowy juz list do księży z prosbą o Intronizację, zawierzenie parafii Panu Jezusowi Chrystusowi Królowi na Uroczystość Chrystusa Króla, by Pan Jezus ochraniał nas i nasze rodziny przed zalewem zła.
Z Panem Bogiem – 27  październik 2021 r. – Króluj nam Chryste!TVCHK